Meny
Næringsliv-byggeplass-arbeidsliv-IMG_2724

Kommuneplanens samfunnsdel

Sluttinnlegg i kommunestyremøte 4.11.2020

Ordfører,

Under Bokvalitet og inkluderende bomiljø

foreslår vi at tre nye avsnitt legges til etter 3. avsnitt:

Første avsnitt

  1. Det skal tilrettelegges for bygging av flere rekkehus og boligblokker på inntil 4 etasjer innenfor dagens byggesone på angitte områder.

Senterpartiet er imot at det bygges høyt og tett i Lørenskog. Vi vet at mange ønsker å bo i rekkehus med en liten hageflekk. Så tror vi folk flest vil trives bedre i lavblokker enn høyblokker og vil ha lettere for å bli kjent med hverandre.

              Andre avsnitt

  1. Nye leiligheter skal være på minimum 45 kvadratmeter.

Da vil folk kunne bo lengre i leilighetene, og leilighetene vil ikke være så attraktive for oppkjøpere og utleie. Dette vil kunne bety mer stabile boforhold.

            Tredje avsnitt

  1. På nye boligblokker skal det tilstrebes at minimum 80% av balkongene bygges med syd eller vest-vendte balkonger og at balkongene skal utformes slik at folk kan ha litt privatliv i forhold til nærmeste naboer.

Noen av blokkene som bygges i dag er nord-syd-vendte, hvor halvparten av leilighetene kun har fasade mot øst. Disse vil kun ha sol på balkongen tidlig på morgenen og ikke på ettermiddag og kveld når folk kommer hjem fra jobben. Det er også mange eksempler på at det er bygget mange balkonger tett i tett med fullt innsyn fra flere hold. Vi synes folk i Lørenskog fortjener bedre. På kommunestyremøtet på Kulturhuset tidligere i år, var det kun en av representantene i kommunestyret som rakk opp handa og sa at hun foretrekker en balkong med skygge ettermiddag og kveld. Vi får se om det er noen forskjell på hvordan 98% av kommunestyre-representantene vil ha det og hvordan de ønsker å legge til rette for at andre folk skal ha det.

Så har vi et forslag om Tillegg i 5. avsnitt, som siste setning der:

  1. Ved eplehageutbygging skal det tas hensyn til dagens villaeiere, slik at deres solforhold og utsikt ivaretas i størst mulig grad ved bygging av nytt hus på naboeiendommen.

 

Under Trygg og miljøvennlig transport foreslår vi at følgende avsnitt legges til etter 5. avsnitt

  1. Kommunen skal begynne å se på og utarbeide kostnadsoverslag for trygge gang- og sykkelveier til skolene våre, herunder:

 

  • Øvre Grønlivei ned til Fjellhamar skole.
  • Markus Tranes vei forbi Fjellhamar skole; Fjellsrud skole, og Langvannet til Skårerveien
  • Hele Skåreveien til Kjenn skole, Mailand skole og sentrum
  • Gamleveien fra Sørli, forbi Benterud skole og til Rasta skole

I dette forslaget ligger det implisitt at kommunen skal gjøre en utredning og vurdering av hvilke veier som brukes av mange til skolene våre og hvor det er behov for å sette inn tiltak for å oppnå trygge gang- og sykkelveier.

Vi har kommet med forslag til noen veier som skal utredes, men er selvsagt åpen for andre forslag.

Vi forventer at en opparbeiding av trygge gang- og sykkelveier må skje i etapper, ikke minst av økonomiske grunner, og der behovet er størst.

Hvis forslaget vedtas, forventer vi at kommunen kommer tilbake med en anbefaling og et kostnadsoverslag for videre fremdrift.

Takk,          

Protokolltilførsel fra Tom Pedersen (SP):

Senterpartiet beklager at det ikke er satt i gang tiltak for å oppfylle Kommuneplan 2015-2026- Del 1/11 hvor det står: "Lørenskog kommune skal tilrettelegge for en årlig gjennomsnittlig befolkningsvekst på opptil 2 %".