Meny
samferdsel-transport-tog

Krogsæther tomta ved Lørenskog stasjon

Innlegg i Romerikes Blad 04.04.2020

Bjørn Gran, i Lørenskog Venstre, har 1. 4. 2020 et innlegg i Romerikes Blad under overskriften «Glemt hvordan en setter på bremsene» og med følgende ingress: «Et politisk flertall i Lørenskog unnlot nok en gang å sette på bremsene for det voldsomme utbyggingstempoet i Lørenskog. Her fremgår det, helt korrekt, at kun MDG, Venstre og Senterpartiet ville sende saken tilbake med krav om det må utvikles en reguleringsplan for området syd for jernbanen.

Lørenskog Senterparti mener at det skal tungtveiende grunner til for å gå imot vedtatt arealplan, kommunedelplan og bestemmelser om anleggelse av parkering i kjeller. Og så er vi opptatt av at nye boliger skal ha det mange forbinder med bokvalitet. Lørenskog Senterparti fremmet derfor følgende motforslag i Formannskapet 25.3.2020:

«Formannskapet ber om at planforslaget avvises, fordi planforslaget

  • bryter med kommunens arealplan
  • er i strid med kommunedelplan for Ødegården
  • vil gi mange boenheter i blokkene dårlig bokvalitet i form av støy fra jernbane og vei, spesielt i de øverste etasjene i blokka langs jernbanen
  • sannsynligvis ikke vil oppfylle kravet om at soverom i hver boenhet skal ha vindu mot «stille side» til tross for skisserte tiltak
  •  mangler sol-/skyggeanalyse for kveldstid om sommeren.  Det kan synes som at naboblokka i øst vil miste kveldssol om sommeren.
  • Ikke følger kommunens bestemmelser om parkering i kjeller under forretningsbygget»

Motforslaget fikk bare Senterpartiets stemme.

Lørenskog Senterparti leverte derfor inn en utdypende protokolltilførsel i saken:

«Lørenskog Senterparti mener at det er gode grunner for at Marcus Thranes vei 2-6 er avsatt til næringsformål i kommunens arealplan, og vil fraråde bygging av boligblokker langs jernbanelinja. Dette p.g.a. den kritiske støysituasjonen i området, med støy fra både jernbane og vei. Det fremlagte planforslaget er også i strid med kommunedelplan for Ødegården.

Lørenskog Senterparti tror de foreslåtte støyisolerende tiltakene for de øverste etasjene i blokkene ikke vil være nok til å oppfylle kravet om at soverom i hver boenhet skal ha vindu mot «stille side».

Sol-/skyggeanalysen som følger planforslaget viser ikke konsekvensene på kveldstid om sommeren. Dette er en stor svakhet ved det innsendte materialet.

Det kan synes som at naboblokka i øst vil miste kveldssol om sommeren. Lørenskog Senterparti ønsker ikke bidra til boligbygging uten kveldssol i kommunen.

Vi registrerer at kommunen for forretningsbygget vil godta at parkeringsplasser etableres i egen etasje over forretningen, selv om kommuneplanens bestemmelser sier at parkering skal løses under bakken.

Det er foreslått å etablere 65 boenheter og 1 parkeringsplass til hver boenhet i planområdet. Kommunen sier at 10% av parkeringsplassene for bolig skal være gjesteparkeringsplasser, altså 6,5 parkeringsplasser. Utbygger sier at minimum 5% av parkeringsplassene skal dimensjoneres for bevegelseshemmede. Hvis dette også gjelder gjesteparkering, gjenstår 3 gjesteparkeringsplasser til ikke bevegelseshemmede. Lørenskog Senterparti mener at det totalt sett blir for få gjesteparkeringsplasser til 65 boenheter.»

Tom Arne Pedersen
Lørenskog Senterparti