Meny
2020 nytt program

Lørenskogs endringsforslag til Senterpartiets programutkast 2021-2025

Høringsfrist 20.11.2020

Forslag til Senterpartiets partiprogram 2021 – 2025

Forslagsstiller: Kathrine Østbye, Lørenskog Senterparti

Nytt avsnitt mellom linje 664 og 666 side 21:

Frivillige organisasjoner er en viktig og stor del av den norske redningstjenesten og er lokalt forankret i hele Norge. De frivillige mannskapene er organiserte og trente, samtidig som de innehar meget viktig lokalkunnskap. De er en solid støtteaktør til nød- og beredskapsetatene ved kriser, katastrofer og ulykker, og er primærressursen ved søk etter savnede personer og når skadde må reddes ned fra fjellet.  Senterpartiet anerkjenner de frivillige organisasjonenes innsats for lokal beredskap og ønsker å styrke de frivillige organisasjonene i redningstjenesten samt arbeide for fritak for engangsavgift på redningskjøretøy.

Oppgradert kulepunkt linje 699

– Styrke de frivillige organisasjonene i redningstjenesten og arbeide for fritak for engangsavgift på redningskjøretøy

Bakgrunn:

Redningstjenesten i Norge utøves som et samvirke mellom offentlige organer, frivillige organisasjoner og private virksomheter og personer, under ledelse og koordinering av Hovedredningssentralen og underordnede lokale redningssentraler.

De frivillige organisasjonene i redningstjenesten står for en stor del av søk og redningsaksjonene på land, og regner man timene de legger ned frivillig over til lønn, blir summen rundt en milliard kroner.

Oppdragsmengden har de siste ti årene økt betraktelig, fra 1896 oppdrag i 2007 til 3676 oppdrag i 2017, og trenden er stigende.

De frivillige er organisert sammen i paraplyorganisasjonen: Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF), som til sammen representerer over 10.000 frivillige over hele landet.

Frivillige er trente i førstehjelp, søk og redning, skred og er vant til å samhandle med andre nød- og beredskapsaktører, samt kommunene. I mars 2020 ble redningspersonell fra frivillige organisasjoner satt på listen over samfunnskritisk personell fra Justisdepartementet, og dette sier noe om viktigheten av de frivilliges innsatts i samfunnet og lokalmiljøet.

Organisasjonene er primærressurs ved søk etter savnede personer, som i en stor andel av tilfellene er sårbare personer med økt selvmordsrisiko eller eldre med demenssykdom. også ut Deres lokalkunnskap er en viktig faktor, spesielt nå hvor den er mer fraværende hos politiet, enten det er i fjellet i Troms eller i Nordmarka i Oslo.

Selv med all den frivillige innsatsen de legger ned for stat og samfunn må de betale engangsavgift til staten på kjøretøy som er en nødvendighet for at de skal drive sitt arbeid innen redningstjeneste. Kjøretøyene må være i av en viss standard og tilpasset for at de skal kunne komme seg frem, og engangsavgift til staten, ofte sammen med merverdiavgiften, utgjør opp mot 50 % av kjøpesummen på kjøretøyet. I dag finansieres dette med lån, dugnadsarbeid og søknader til stiftelser.

For å opprettholde den gode jobben de frivillige gjør i norsk redningstjeneste mener vi at de bør

sidestilles med fritak om engangsavgift på kjøretøy, lik nødetatene.

 

Forslag til Senterpartiets partiprogram 2021 – 2025

Forslagsstiller: Erik Paasche , Lørenskog Senterparti

 

919 Forsvarspolitikk

920 Målet for vår forsvars- og sikkerhetspolitikk er å hevde norsk suverenitet og sikre nasjonale

921 interesser. Senterpartiet er tilhenger av et folkeforsvar som er til stede i hele landet. Hovedoppgaven

922 til Forsvaret er å trygge norsk territorium, inkludert våre havområder.

923

924 Norge må ha et nasjonalt og selvstendig forsvar med egnede kapasiteter på land, i luft og på sjø.

925 Forsvaret må hevde norsk suverenitet, over territorium, naturressurser og – i siste instans – ved

926 grensene. Senterpartiet mener at investeringen i nye kampfly ikke må gå på bekostning av

927 bevilgningene til de andre forsvarsgrenene.

928

929 Senterpartiet vil arbeide for at Forsvaret blir tilført moderne utstyr, tilstrekkelig ammunisjon, reservedeler og

930 kompetent og godt trenet personell. Det er avgjørende at de ulike forsvarsgrenene har et tett

931 samarbeid og at de regelmessig øver sammen for å oppnå størst mulig samlet kampkraft og en reell

932 avskrekkende effekt.

933

934 Bærebjelken i folkeforsvaret er verneplikten. Senterpartiet mener at verneplikten gir en demokratisk

935 basis for Forsvaret som sikrer rekruttering og mener det er nødvendig å øke antallet som

936 gjennomfører verneplikten. Senterpartiet er positiv til at vernepliktens varighet kan differensieres.

937

938 I Forsvarets omstillingsarbeid er det avgjørende at Hæren utvikles videre til å bli en moderne

939 landstyrke som kan fylle sin viktigste funksjon – førstelinjeforsvaret. Det er strategisk viktig å sikre

940 tilstedeværelsen og kampkraften i Troms og Finnmark.

941

942 Samtidig er Norge en kyststat med en av verdens lengste kystlinjer. Sjø- og luftforsvaret spiller en

943 viktig rolle i å overvåke de store kyst og havområdene. Norge er på dette området NATOs forlengede

944 arm i nord. Sammen med etterretning, cyberforsvar og landforsvar setter dette oss i stand til å

945 ivareta de viktige oppgavene for forsvarsalliansen som vår geografiske plassering gir oss.

946

947 Et velfungerende Heimevern er særlig egnet til å møte endringene i et uoversiktlig trusselbilde. Dette

948 krever at Heimevernet må være landsdekkende og desentralisert, og at Sjøheimevernet gjenopprettes. For å styrke rekrutteringen vil

949 Senterpartiet innføre HV-utdannelse på seks måneder. Senterpartiet støtter «geografisk utskrivning»

950 slik at Heimevernet styrkes i hele landet.

951

952 Senterpartiet vil:

953 – Sikre et sterkt Forsvar som er rustet for sin hovedoppgave – forsvar av norsk territorium.

954 – Opprettholde baser i henhold til våre prioriteringer i Langtidsplanen for Forsvaret 2020–2024 og

25

955 videreføre Andøya som flystasjon.

956 – Øke bevilgningene til Forsvaret til 2 % av BNP i tråd med våre NATO-forpliktelser.

957 – Være svært tilbakeholdende med å inkludere nye medlemsland i NATO.

958 – Ha et forsvar basert på en allmenn verneplikt, øke antallet ungdommer som årlig kalles inn til å

959 avtjene førstegangstjenesten og differensiere lengden på tjenesten slik at den vil passe for flere.

960 – Styrke Forsvaret med moderne utstyr, våpen og godt trent personell. Hær og heimevern må styrkes

961 spesielt etter å ha vært nedprioritert gjennom flere år.

962 – Redusere Forsvarets stabs- og administrasjonskostnader til fordel for operativ virksomhet.

963 – Vurdere nye måter å organisere Forsvarets eiendommer og logistikkforvaltning på, slik at det blir

964 mer effektivt og målrettet.

965 – Øke Heimevernet til 50 000 soldater.

966 – Gjenopprette en egen utdanning for Heimevernet.

967 – Bygge Sjøheimevernet opp igjen.

968 – Fortsatt prioritere å øke ressursene til øving og trening av Heimevernet. Det årlige inntaket av

969 vernepliktige økes, ved at man innfører seksmåneders HV-utdannelse og bruker «geografisk

970 utskrivning» som sikrer et landsdekkende Heimevern.

971 – Sikre Hæren og kystforsvaret egnet helikopterkapasitet.

972 – Arbeide for et tettere nordisk forsvarssamarbeid blant annet når det gjelder ressursovervåkning,

973 deltagelse i internasjonale operasjoner, materiellinnkjøp, øvelser, skytefelt og utdanning.

974 – Styrke arbeidet med objektsikring i Forsvaret.

975 – Styrke ettervernet for veteraner og deres familier.

976 – Opprettholde støtte til Det frivillige skyttervesen.

 

Digital sikkerhet

979 Vi opplever raskere og større endring som følge av stadig ny teknologi. Innbyggere, bedrifter og

980 myndighetene står i en rask digitalisering.

981

982 Samtidig blir samfunnets sårbarhet for digitale trusler stadig større. Sammensatte (hybride) trusler i

983 form av digital kriminalitet og digitale angrep utfordrer det tradisjonelle skillet mellom fred og

984 konflikt og den tradisjonelle ansvarsplassering mellom sivil og militær sektor.

985

986 Organisert desinformasjon, påvirkningskampanjer og hacking – utført av andre stater, internasjonale

987 eller nasjonale grupper – utfordrer demokratiske spilleregler og kan sette nasjonale myndigheter ut

988 av spill.

989

990 Stadig flere enheter koblet til internett blir mulige mål for hacking og bruk av internasjonale

991 skyløsninger for datalagring øker. Da blir innsikt, digital beredskap og kunnskap om digitale

992 avhengigheter blir viktigere.

993

994 Senterpartiet vil stiller større krav til en aktiv nasjonal politikk og øke den digitale beredskapen. Det

995 er også nødvendig å utrede og innføre strengere krav og tydelige rammer for nasjonale og globale

996 aktører som lagrer og håndterer nasjonale data.

997

998 Digitale løsninger er kritisk viktig for et fungerende samfunn, og er helt avhengig av pålitelig elforsyning. Både digital infrastruktur og elforsyning må sikres godt.

(Denne setning foreslås tatt ut: Flere digitale løsninger krever også at den digitale infrastrukturen sikres godt). Både nettangrep,

999 tekniske feil og naturkatastrofer kan føre til omfattende feil, nedetid i samfunnskritiske funksjoner og

1000 isolasjon av innbyggere og lokalsamfunn.

1001

1002 Løsninger for å ivareta personvern for den enkelte blir også viktigere, med strenge kvalitetskrav for

1003 oppbevaring og bruk av personopplysninger. Systemer der slike opplysninger finnes må ha krav til

1004 sikring.

1005

1006 Det er også viktig å innføre strengere nasjonale retningslinjer og rammer for digitale sosiale nettverk

26

1007 for deling av informasjon. Disse må ha et redaksjonelt ansvar for å ikke formidle informasjon som

1008 bryter med norsk lov.

1009

1010 Senterpartiet vil:

1011 – Styrke Etterretningstjenesten og Cyberforsvarets slik at Norge kan møte trusler mot digital

1012 infrastruktur og digitale løsninger fra både militære og sivile aktører, ved å investere i personell og

1013 materiell.

1014 – Stramme inn karanteneregelverket for å styrke tilliten til forvaltningen og for å sikre sensitiv

1015 informasjon om norsk sikkerhet og beredskap.

1016 – Pålegge offentlige virksomheter som eier kritisk digital infrastruktur å gjennomføre

1017 risikovurderinger for å identifisere digitale sårbarheter og avhengigheter mellom infrastrukturer.

1018 – Styrke og desentralisere den digitale kompetansen og kapasiteten i politiet.

1019 – Styrke det forebyggende arbeid gjennom Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og

1020 Næringslivets sikkerhetsråd for å øke innbyggernes og næringslivet bevissthet om personvern og

1021 datasikkerhet og samtidig sikre den enkelte hjelp ved id-tyveri, krenkende atferd på nett og digital

1022 økonomisk kriminalitet.

1023 – Styrke den digitale beredskapen i kommunesektoren gjennom Nasjonalt senter for

1024 informasjonssikkerhet i kommunesektoren (Kommune-CSIRT) med rådgiving og formidling av

1025 kunnskap, informasjon om trusler, hendelser og sårbarheter.

1026 – Gjennomgå lovregulering av sosiale medier og gjøre det ulovlig å tjene penger på falske nyheter,

1027 hatpropaganda og informasjon som bryter mot norsk lov.

 

Forslag til Senterpartiets partiprogram 2021 – 2025

Forslagsstiller: Cato Werner Monrad , Lørenskog Senterparti

 

Forsvarspolitikk – Tillegg fra Linje 977

 

Senterpartiet vil gjøre en ny vurdering av om Evenes bør opparbeides og brukes som fremskutt base for jagerflyene. Dette skyldes følgende forhold:

  • Evenes har vanskelige klimatiske forhold, 
  • Flyplassen vil være på skuddhold med jaktrifle fra de nære fjellene
  • Lavtflyvende raketter, som følger terrenget over land, vil være vanskelig/umulig å skyte ned før de rammer flyplassen
  • Nato er skeptisk til å bruke flyplassen

Alle de forhold som taler mot Evenes oppfylles på Andøya.

 

Forslag til Senterpartiets partiprogram 2021 – 2025

Forslagsstiller: Siv Tove Engebråten , Lørenskog Senterparti

 

Helse og omsorg; Forebygging framfor reparasjon

2815

Undersøkelser og behandlinger som ikke gir helsegevinst, kan ikke være et offentlig ansvar.

Endringsforslag: «Undersøkelser og behandlinger som ikke gir helsegevinst, kan ikke være et offentlig ansvar. Det vil si undersøkelser og behandlinger som ikke øker pasientens livslengde og/eller livskvalitet. Enten gjennom overlevelse eller redusert funksjonstap, fysisk eller psykisk funksjonsforbedring eller reduksjon av smerter, fysisk eller psykisk ubehag.»

2853 – At kultur og fritidstiltak skal være et viktig satsingsområde for dem som har psykiske lidelser

Endringsforslag: «At kultur og fritidstiltak skal være et viktig satsingsområde for å redusere psykiske plager og lidelser, både universelt, for de som er i fare for å utvikle psykiske lidelser og de som har en psykisk lidelse»

2960 – Styrke rus- og psykiatritjenester i kommunene gjennom en opptrappingsplan med øremerkede …

Endringsforslag: «Styrke rus- og psykiske helsetjenester i kommunene gjennom en opptrappingsplan med øremerkede …»

3001 .. men også kulturell og sosial aktivitet. Det trengs også sterkere satsing på hverdagsrehabilitering.

Endringsforslag: «Det trengs også sterkere satsing på hverdagsrehabilitering, i tillegg til tilbud til de med komplekse og alvorlige tilstander.»

3170

Tilleggsforslag før det som står der: «Psykisk og fysisk helse henger uløselig sammen. Vi må møte hele menneskert, og tjenestene må organiseres deretter. Pasientene må tilbys kunnskapsbaserte, helhetlige og sterke helsetjenester ut fra den enkeltes behov, hvor somatisk og psykisk helse blir sett på som en helhet. Somatiske helseplager eller sykdom medfører ofte psykologiske og sosiale utfordringer. Pasienter innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) må få behandling for somatiske lidelser, og tilsvarende må pasienter som behandles for somatiske lidelser få tilbud om behandling for psykiske lidelser og/eller rusproblemer.»

3177

Tilleggsforslag før det som står der:

  • Sikre at vi møter innbyggeren som hele mennesket hvor somatisk og psykisk helse blir sett på som en helhet og tjenestene organiseres deretter.
  • Pasienter innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) får behandling for somatiske lidelser, og tilsvarende får pasienter som behandles for somatiske lidelser tilbud om behandling for psykiske lidelser og/eller rusproblemer.
  • Økt tverrfaglighet i somatiske avdelinger og poliklinikker bemannet med relevant medisinsk og psykologfaglig kompetanse.