Meny
Næringsliv-byggeplass-arbeidsliv-IMG_2705

Om utbygging i Lørenskog og på Fjellhamar

Innlegg i Romerikes Blad 10.10.2019

Først vil vi takke de som stemte på oss. Selv om vi nå er i opposisjon, vil vi gjøre vårt beste for å få til de saker som vi gikk til valg på.

En av de viktigste valgsakene for flere av opposisjonspartiene var å bremse boligutbyggingen i Lørenskog. Dette fordi det er boligutbyggingen som styrer befolkningsveksten og som i sin tur påvirker behovet for barnehager, skoler, idrettsanlegg, sykehjem, trafikken på veiene, etc.

Arbeiderpartiet har styrt Lørenskog kommune siden 2003 og har hovedansvaret for den boligutbygging som finner sted, samt at det ikke er vedtatt og innarbeidet  bomiljøkrav til utbyggerne i reguleringsplaner.

Mange har bedt oss på valgkampstand om å stoppe utbyggingen i kommunen som de mener går over alle grenser og forvandler Lørenskog til noe de ikke ønsker.

Det er dessverre slik at det er inngått avtaler med utbyggere, som det er vanskelig å få gjort noe med, og som vil påvirke Lørenskog i mange år fremover.

På Fjellhamar er det imidlertid ikke inngått endelige utbyggingsavtaler, så her håper vi det er mulig å påvirke utviklingen.

Det er krevende for kommunen å følge opp parallelle og store utbyggingsprosjekter i Lørenskog sentrum, Skårer, Ødegården, Lørenskog vinterpark – SNØ og Lørenskog stasjonsområde. Vi mener at store utbyggingsprosjekter bør skje i etapper for å høste erfaring. Da får vi mulighet til å justere kursen, hvis det er noe vi ikke har sett konsekvensen av, og vi føler oss tryggere på at resultatet blir bra.

Prosjektet med ny skole, svømmehall og flerbrukshall på Fjellhamar ønsker vi ikke å utsette. Her er det viktig å lage løsninger som både ivaretar brukernes behov og naboenes behov, ikke minst lage gode trafikale løsninger som alle kan leve med.

 

Utbygging av nye boliger mener vi kan vente til ny skole, svømmehall, infrastruktur og uteområder er på plass, slik at vi ser om det er behov for å gjøre justeringer.

Det er viktig å få inn krav til bomiljø i reguleringsplaner som utbyggerne må forholde seg til. Krav til bomiljø er omsider under utarbeidelse i regi av kommunen. Vi forventer at kravene vil inneholde retningslinjer for høyder på boliger, avstand mellom blokker i forhold til høyder, utsyn fra og innsyn til leiligheter, plassering av balkonger (slik at folk får sol på balkongen ettermiddag og kveld og mulighet til litt privatliv på balkongen), lysforhold, støy, størrelse på leiligheter, at minst 60% av soverommene skal vende mot stille side, krav til uteområder, gjesteparkering, etc. Bokvalitet er helt avgjørende for folks trivsel.

Når det så kommer til utbygging av boliger på Fjellhamar, så mener vi at det skal bygges rekkehus, blokker med moderate høyder og ikke mindre leiligheter enn 45 kvm, slik at folk kan bo her over tid. En slik utbyggelse vil harmonere best med eksisterende bebyggelse og skape minst utfordringer med trafikk, pågang på idretts-lag/anlegg, legekontorer, parkering etc.

Fjellhamar Øst, hvor det i dag er næringsvirksomhet, er regulert til bolig. Vi mener at Fjellhamar Øst bør omreguleres til næring tilpasset naboer og omgivelser. Dette kan bli arbeidsplasser for folk i kommunen, som da slipper å reise til andre kommuner. Vi kan da oppnå både skatteinntekter og klimagevinst.

Før bygging starter må kommunen lage en god plan for trafikkavvikling, slik at vi slipper trafikkaoset som var under bygging av Fjellhamar Park og delvis er på Skårer Syd. Det er også viktig at kommunen sørger for at utbygger følger de støykrav som gjelder i hele anleggsperioden.

Før store utbyggingsprosjekter settes i gang, bør det også gjennomføres en helhetlig trafikkanalyse mot E6, riksvei 159 og riksvei 163.

 

Tom Arne Pedersen, Lørenskog Senterparti

Amine Mabel Andresen, Lørenskog Høyre

Bjørnar Johannessen, Lørenskog Fremskrittsparti                         

Dan Levi Hykkerud, Lørenskog Kristelig Folkeparti