Meny
samferdsel-bysykler-bysykkel-40500032434_3c3b8112ae_o

Prioritering av grønn mobilitet

Romerikes Blad 03.03.2021

Lillestrøm har som mål å bli best i Norge på sykkel.

Ett av Lørenskogs fire prioriterte satsningsområder i inneværende valgperiode, er «Trygg og miljømessig transport».

Dersom dette følges opp med handling, så vil dette være positivt for miljøet i de to kommunene.

Den store befolkningsveksten i Lørenskog og Lillestrøm skaper en kraftig økning i transportbehovet. Målet er at denne økningen skal dekkes med miljøvennlig transport. Da må flere sykle, gå, ta buss og tog.

Lørenskog Senterparti har hatt særlig fokus på de mye trafikantene i kommunen og gikk ved kommunevalget i 2019 til valg på å bidra til at barn får trygge skoleveier, at det skal bygges flere fortau på utsatte steder, og at det skal bli tryggere å sykle på oppmerkede sykkelveier.

Trygge gang- og sykkelveier er viktig for at folk skal velge å sykle og gå, og viktig for miljø og helse.

I kommuneplanens samfunnsdel fikk Senterpartiet gjennomslag for at flere sykkelveier skal være adskilt fra fortau slik at gående og folk med nedsatt funksjonsevne kan ferdes trygt.

Basert på føringene i økonomiplanen, skal kommunen nå se på hvordan satsingsområdene skal følges opp.

Vi er spesielt spent på hvordan kommunen vil følge opp satsningsområdet «Trygg og miljømessig transport» for myke trafikanter.

En tanke til slutt: Sykkelhotellet ved Metro senter i Lørenskog har ikke blitt den suksess man håpet på. Dersom kommunen kunne bidratt til at det ble etablert en arbeidsplass i tilknytning til sykkelhotellet, hvor man kan få reparert/utført service på sykler, eller bli veiledet i hvordan man skal gjøre dette, så kunne man kanskje fått mer ut av stedet?

Tom Arne Pedersen

Lørenskog Senterparti