Meny
2020 Tømmerlunne, Rena, Hedmark

Jordnære løsninger

– Sp mener vi må føre en klimapolitikk som folk kan kjenne seg igjen i, ikke en klimapolitikk som gjør livet til folk vanskeligere, skriver Marius Torgersen Lokallagsleder i Nes Sp

 

 

Leserinnlegg av Marius Torgersen, lokallagsleder i Nes Senterparti. Publisert i Raumnes 23. august 2021. 

Vi skal ta den siste rapporten fra FNs klimapanel på alvor. Tempoet på og konsekvensene av klimaendringene øker. Utslippene må ned og vi må øke bindingen av karbon. Senterpartiet har alltid tatt klima på alvor.

Men Sp har ikke noen tro på høye pekefingre, ultimatum og symbolpolitikk fra de som kaller seg miljøparti. Stort sett uten tanke på hvordan velferden og tusenvis av arbeidsplasser, bygd opp gjennom tiår, skal sikres. Hvordan handelslekkasje skal unngås og hvordan vi skal hindre at bortfall av norsk teknologi ikke skal føre til at utslipp flyttes over landegrensene. 

Vi har heller ikke tro på regjeringen og dens støttepartis enkle avgiftssjokk, en tredobling av CO2-avgiften, som rammer urettferdig. De gjør det lett for seg selv, men vanskeligere for både folk og næringsliv.

Sp mener vi må føre en klimapolitikk som folk kan kjenne seg igjen i, ikke en klimapolitikk som gjør livet til folk vanskeligere. Derfor må vi bruke positive virkemidler. Alvoret i situasjonen krever at tiden for symbolpolitikk, uansvarlige ultimatum og avgiftssjokk er forbi. Det er ikke det klimasaken trenger. Vi trenger praktiske, jordnære løsninger som gjør det mulig å bo og drive næring i hele Norge, samtidig som vi kutter utslipp.

Nes kommunes overordnede mål for arbeidet med miljø og energi, som er vedtatt i Kommunedelplan for Klima, Energi og Miljø, er at Nes kommunes totale klimagassutslipp skal reduseres med 60% i forhold til 2009-nivå innen 2030. Det vil Sp lokalt arbeide for å klare.

For å nå Nes sitt klimamål og også Norges mål om å kutte 50-55% av 1990-utslippene innen 2030, vil Sp i regjering jobbe med en lang rekke tiltak:

Vi vil kutte avgiften på biodrivstoff, produsere mer biodrivstoff i Norge og skape et forpliktende samarbeid med næringstransporten.

Vi vil også plante mere skog. I Nes utgjør 405 000 dekar av kommunens areal på ca 640 000 dekar produktiv skogsmark, noe som tilsvarer ca. 63% av arealet i kommunen. Totalt i Norge har vi ca 1 million dekar uproduktiv mark som kan plantes og øke karbonbindingen. Stortinget ble enige om å lage en plan for dette sist gang Sp satt i regjering, men dagens regjering har ikke fulgt opp.

Sp ønsker at Staten må bidra til strategiske investeringer og langsiktige lån når næringslivet vil satse på klimavennlige løsninger basert på grønt, fornybart karbon.

Sp har foreslått at miljø og klima skal vektes minst 30 prosent i offentlige anskaffelser og innføre klimaberegninger i større byggeprosjekter i off. regi. Lokalt har Sp i Nes bidratt til at Vormsund ungdomsskole har blitt bygd med massivt tre.

Klimaavtrykk står sentralt for oss når vi ser på alle prosjekter, for eksempel utvidelse av Auli skole. Valg av materialer som har lavt utslipp av CO2 i produksjon og transport, sammen med tekniske løsninger som er bærekraftige og miljøvennlige, samtidig som de er effektive og billige å drifte vil kunne gjøre et nytt bygg veldig miljøvennlig.

For å øke brukervennligheten for alle som satser på el-kjøretøy vil vi bygge 10 000 hurtigladere over hele landet innen 2030. Det er viktig å legge til rette for at også yrkestrafikanter, som blant annet taxinæringen, får nytte av disse. Dette gjelder også i høyeste grad for oss som bor i Nes.

Norsk landbruk omtales dessverre med urettferdig negativt ordlag når mange vil finne miljøverstinger. #Bondeopprør21 har fått mange norske forbrukere til å få opp øynene for de økonomiske utfordringene som er i landbruket. Å pålegge landbruket store merkostnader i form av klimatiltak mener vi blir helt feil med den lønnsutviklingen vi har sett i landbruket og investeringene de står over for. Sp vil heller hjelpe norske bønder til mer klimasmart matproduksjon. Regjeringen har krevd at jordbruket skal kutte utslippene med 5 millioner tonn fram til 2030. Men de stiller ikke opp med en krone for å bidra med denne enorme jobben. Sp vil opprette et Bionova for landbruket og sette av 10 mrd. kroner til tiltak i landbruket. Det mener vi er et smart og rettferdig tiltak og vil bidra til en god start på miljøarbeidet i denne viktige næringen.

Sp vil også bidra til at det blir produsert mer fornybar energi. Vi må ruste opp eksisterende vannkraftverk og sette i gang satsing på havvind. I Nes hadde vi i fjor en diskusjon om en storskala solpark på Esval. Senterpartiet er positive til å utnytte solenergien, men ikke med installasjoner på god produktiv mark. Det finnes nok av andre arealer. Vi håper på nye muligheter sammen med Akershus Energi på andre arealer.

Listen er lang over tiltak som kan gjøres for å redusere utslipp. Hver og en nesbu kan gjøre litt. Alt fra enkle ting som å sortere søppel, til å slå av bilen som står på tomgang. Sykle og gå overkommelige avstander og velge kollektivt der det er mulig.

Sp er tuftet på forvaltertankegangen. Vi skal forvalte jorda og naturressursene våre på en bærekraftig måte og vi vil sørge for at Norge skal gjøre vår del av Parisavtalen.

Stem Sp! For en sunn miljøpolitikk for både jorda, dagens innbyggere og fremtidige generasjoner.

Marius Torgersen

Lokallagsleder Nes Sp