Meny

Valgprogram 2019-2023

Vi tror på hele Nordland

Kjære nordlending!

Samfunnet i Nordland er tuftet på langsiktig og bærekraftig forvaltning av
ressurser, et sterkt fellesskap og tillit mellom mennesker. Senterpartiet vil
legge til rette for vekst og utvikling i alle deler av fylket, i by og bygd. Vi vil at
Nordland skal bestå av gode og livskraftige lokalsamfunn som gir folk trygghet,
tilhørighet og identitet – med tjenester nær folk.

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra, med frie, selvstendige mennesker
som tar ansvar for eget liv, for fellesskapet og for naturen. Vi vil jobbe for små
sosiale, geografiske og økonomiske forskjeller, og desentralisering av makt og
bosetting. I tråd med partiets formålsparagraf skal vi legge vilkårene til rette
for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på den
kristne og humanistiske kulturarven, er en forutsetning for folkets trivsel og
landets fremgang – også i Nordland.

Lav innbyggervekst og fraflytting utgjør den største utfordringen for fylket vårt.
Senterpartiet ønsker å jobbe aktivt for å snu dette, gjennom tilrettelegging for
et allsidig næringsliv, god og sikker infrastruktur, allsidige og spredte
utdanningstilbud som gir ungdom den kompetansen fylket trenger. Vi vil ha
gode helsetjenester for alle innbyggere, og offentlige tjenester som ivaretar
alle i fylket. Vi vil ha kultur- og idrettstilbud som gjør lokalsamfunnene våre
attraktive, og vi vil ha mer fokus på ungdoms psykiske helse. Vi trenger mer
arbeidskraft i tida som kommer, og det er viktig å legge til rette for god
integrering og inkludering av tilflyttere til fylket vårt.

Nordland er et ressursrikt fylke. Vi vil sikre at nåværende virksomheter får
rammevilkår som gjør dem best mulig rustet for å møte morgendagens
muligheter og utfordringer. Vi vil utnytte våre ressurser på en bærekraftig
måte, og vi vil øke aktiviteten i fylket gjennom bruk, ikke vern. Samtidig er det
viktig for Senterpartiet at verdiskapingen skjer mest mulig lokalt, og at
kommuner som eiere av arealressurser får direkte godtgjørelse for bruk. Vi vil
at Nordland ikke bare skal være et fylke som eksporterer uforedlede råvarer,
men også i større grad skaper lokale verdier gjennom mer foredling, innovasjon
og fremtidsrettede løsninger.

Vi vil ta hele Nordland i bruk. Et sterkere Senterparti i fylket vil merkes gjennom
politikk som ivaretar alle innbyggere, hindrer unødvendig sentralisering og tar
folk på alvor. Vi vil jobbe for styrket beredskap, vi vil ha kontroll over egne
ressurser, og vi vil prioritere arbeidsplasser i eget fylke og eget land. Vi skal
bidra til en politikk som gjør at Norge fortsatt produserer den reneste og
tryggeste maten, både til lands og til vanns. Senterpartiet mener det er viktig å
ta vare på egne primærnæringer, produsere varene nært forbruker for å unngå
unødvendig og miljøbelastende transport, og vil jobbe for større grad av
selvforsyning av matvarer.

Det er langt dette landet – og det meste er nord.