Meny

Program for Hedmark og Oppland Senterparti 2019-2023

Vi i Senterpartiet setter klima, miljø, naturressurser og næringsvirksomhet i sammenheng. Hedmark og Oppland har et stort potensial innen bioøkonomi og vi må foredle mer av egne ressurser for å skape arbeidsplasser i store og mindre miljø i hele fylket. Forvaltning av naturen til det beste for framtidige generasjoner kombinert med økt produksjon og foredling av fornybare ressurser vil være en viktig del av løsningen på miljø- og klimautfordringene.

Vi i Senterpartiet mener at utdanning, læring og kunnskap er det som driver samfunnet framover. Vi ønsker en desentralisert skolestruktur i hele fylket der skolene skal utnytte lokale og regionale fortrinn og spille på lag med nærmiljøet. Derfor vil vi opprettholde alle de videregående skolene vi har i Hedmark og Oppland. Likestilling, ytringsfrihet, demokrati og vår kristne og humanistiske kulturarv er vårt utgangspunkt. Vi vil heve statusen til yrkesfaglige utdanninger og ønsker en skole som tar hensyn til den enkelte elevs evner og interesser både teoretisk og praktisk, slik at flest mulig gjennomfører videregående opplæring. Trivsel og mestring gir gode læremiljø og god psykisk helse.

Vi i Senterpartiet er offensive innenfor samferdsel og vil øke de årlige rammene for investeringer i fylkesvegnettet fra dagens 1,2 milliarder til 1,8 milliarder kroner fram mot 2022. Vi har 7 000 km fylkesvei som må sikres midler til vedlikehold og opprustning. Skal vi ta hele fylket i bruk trenger vi satsing på veg, bane og full dekning for mobilnettet og bredbånd. Miljøvennlig drivstoff og en infrastruktur for dette må på plass. Vi vil elektrifisere hele Røros- og Solørbanen, dobbeltspor fra Oslo til Jaren, opprustning av Kongsvingerbanen og på sikt knytte Gjøvikbanen sammen med Dovrebanen.

Senterpartiet er den viktigste kraften mot at regionreformen leder til sentralisering av Hedmark og Oppland. Og ingen kommuner eller fylkeskommuner skal kunne slås sammen med bruk av tvang! Vi vil basere samfunnsmodellen på tillit, framfor byråkrati og overdreven bruk av kontroll. Senterpartiet vil sikre lokalt og nasjonalt eierskap av norske ressurser - vi sier nei til salg av Norge!

Senterpartiet vil bygge Norge og ta hele landet i bruk. Vi vil arbeide for en helhetlig samfunnsutvikling og beslutninger skal tas så nær som mulig den som blir berørt. Vi vil ha gode tjenester, vekst og utvikling i hele fylket, med opprusting av vei og jernbane, og tilgang til bredbånd for alle.

Naturressursene skal forvaltes slik at kommende generasjoner har minst like gode muligheter som det vi har i dag. God forvaltning og bærekraftig bruk er beste naturvern, og økt produksjon av fornybare råvarer basert på lokale ressurser, for økt binding og lagring av karbon, er en viktig del av løsningen på klimautfordringene.

Samtidig må vi forberede oss på å kunne håndtere en økende risiko for natur- og klimaskader som flom-, storm-, flatebranner, erosjon og ras. Vi vil også utvikle skjøtselsplaner for vassdragene, for å forenkle masseuttak og flomforebygging.

Hedmark og Oppland har 20% av landets jordbruksproduksjon 40% av tømmeravvirkningen, og i tillegg betydelige industrimiljøer. Samtidig er vi en stor eksportør av uforedlede råvarer. Vi bør derfor foredle mer av egne ressurser, for å skape eksportinntekter og arbeidsplasser over hele fylket. Vi vil også arbeide for økt matproduksjon over hele fylket, basert på norske ressurser og bidra til økt nasjonal sjølforsyning, og sterkt vern for dyrket og dyrkbar mark.

Vi har sterke miljø innenfor forskning, industri, teknologi, energi og reiseliv som har et utviklingspotensial vi ønsker å legge til rette for og sikre de gode og langsiktige rammebetingelser.

Vi skal ikke ha ynglende ulv i Norge, og derigjennom fjerne ulvesonen. Det skal legges vekt på regional og lokal forvaltning, respekt for eiendomsretten, samt livskvalitet og næringsgrunnlag for enkeltmennesker og lokalsamfunn. Bestandsmålene for jerv, gaupe og bjørn må forvaltes på en slik måte at man opprettholder en utstrakt beitebruk i Norge.

Et godt helsetilbud i hele Hedmark og Oppland er viktig for tryggheten til alle innbyggerne i fylket. Vi vil arbeide for et tilstrekkelig antall operative ambulanser med kort responstid, god dekning av luftambulanse og videreutvikling av spesialisthelsetjenester i hele fylket. Senterpartiet vil ha folkevalgt styring av sykehusene, og vil prioritere forebyggende arbeid for god folkehelse og psykisk helse for unge.

Kultur handler om menneskelig samhandling og et mangfold av aktiviteter og uttrykk. Vi ønsker kulturtilbud over hele fylket. Lokalkulturen er grunnmuren som all kultur bygger på, og bredden som det profesjonelle kan rekruttere og utvikle seg fra. Vi vil legge til rette for kulturbaserte næringer. Både den materielle og den immaterielle kulturarven må tas vare på og brukes aktivt. Kulturminner både i offentlig og privat eie må sikre og kulturminnevernet må styrkes.