Meny

Grunnrentebeskatning av havbruk

Resolusjon vedtatt av fylkesstyret 

Grunnrente er et begrep som er knyttet opp mot utnyttelse av naturressurser, og i Norge skattlegges grunnrente fra olje- og kraftvirksomhet, og det diskuteres om oppdrett av fisk skal inkluderes. 

I den senere tid har debatten om grunnrenteskatt tiltatt, og det har vært til dels steile fronter. Det har kommet frem at havbruksnæringen har leid inn kompetanse i akademia for å fronte deres eget syn. Før dette ble kjent ble disse synspunktene brukt, også av Senterpartiet sentralt, og konklusjonen var at SP gikk imot grunnrentebeskatning. 

Oppdrettsnæringen gir stor avkastning basert på tilgang til fellesskapets ressurser. Det er derfor naturlig at dette skattlegges.

Norge skal i de kommende tiår i stadig større grad utnytte de maritime ressursene etter hvert som inntekter fra fossile kilder blir mindre. Det er da viktig at vi sikrer nasjonen disse inntektene.

I tråd med rapporten fra Havbruksskatteutvalget og flertallets innstilling, der en del av punktene er listet opp nedenfor:

Oslo Senterparti vil

  • støtte innføring av grunnrentebeskatning på havbruk

 

 

 

Premiss for konklusjon:

  • Et effektivt skattesystem og legitim fordeling av grunnrenten fra utnyttelse av fellesskapets ressurser taler for at næringer hvor det genereres slik grunnrente bør særbeskattes.
  • Prinsipielle drøftelser og empiriske analyser tilsier at naturgitte fortrinn og reguleringer har gitt opphav til en betydelig grunnrente i havbruksnæringen.
  • Både effektivitetshensyn og samfunnsmessige fordelingshensyn taler for at også fellesskapet får en andel av grunnrenten i havbruksnæringen.
  • Grunnrente i havbruksnæringen hentes inn gjennom en overskuddsbasert, periodisert grunnrenteskatt, slik vi har gode erfaringer med fra petroleums- og kraftsektoren. En overskuddsbasert grunnrenteskatt vil tilpasse seg lønnsomheten i næringen i motsetning til en produksjonsavgift, som ikke avhenger av lønnsomheten. Skatten tar dermed høyde for svingninger i lønnsomheten på grunn av sykdommer (biologi), teknologi og markedsforhold. En produksjonsavgift må derimot betales selv om bedriften går med underskudd. 
  • En overskuddsbasert grunnrenteskatt vil sørge for at fellesskapet også får en andel av grunnrenten fra eksisterende tillatelser, der 97 pst. er tildelt gratis eller til under markedspris.
  • Overskuddsbasert grunnrenteskatt fordeles mellom stat og kommune gjennom en fradragsberettiget produksjonsavgift som går til vertskommunene. Selskapene kan trekke fra produksjonsavgiften mot utlignet skatt på alminnelig inntekt. Avgiften fordeler da skatteinntekter mellom stat og kommune, men gir ingen ekstrabelastning for selskapene.