Meny

Innføring av klimatoll

Resolusjon vedtatt av fylkesstyret 

Norge har i dag et av verdens høyeste avgiftsnivå på klimagassutslipp. Dette kan gjøre norske bedrifter mindre konkurransedyktige og bidra til utflytting av Norge. Slik karbonlekkasje reduserer ikke at utslipp av klimagasser, kun flytting til et annet sted i verden. Dette er negativt for norske arbeidsplasser, arbeidsvilkår og klima.

En måte å løse denne typen karbonlekkasje på, er ved å innføre en grensejustering av klimaavgiftene som er pålagt norske produsenter, slik at de også treffer importerte varer. De avgiftene det er snakk om, er for eksempel CO2-avgift, EUs klimakvoter, og så videre. Oslo Senterparti mener Norge må innføre en slik grensejustering av avgifter, en såkalt “klimatoll”.

Klimatoll er allerede foreslått i EU, og ulike modeller er under utredning. Oslo Senterparti vil imidlertid ikke vente på EU, men innføre en slik toll gjennom norsk lov. Dette er viktig blant annet fordi et norsk system vil kunne være utformet uten preg av politisk hestehandel i Brussel. Eventuelle avtaler for handelsforenkling om klimatoll med EU, og andre tollområder, må gjøres bilateralt.

Dessverre velger regjeringen å avvente EUs prosesser og gjemmer seg bak WTOs regelverk. Klimatoll kan innføres innenfor WTO regelverket ifølge en rekke jurister på området dersom det er utformet på en korrekt måte. Det faktum at EU-kommisjonen har gått inn for å innføre en slik klimatoll peker også i denne retningen. 

Oslo Senterparti understreker også at landbruket må holdes utenfor en slik tollordning. Landbruket egner seg dårlig til en slik klimatoll fordi det er så vanskelig å gjøre dette på en WTO-kompatibel måte, da vi ikke ønsker klimaavgift på matproduksjon i Norge. Matproduksjon uten biologiske klimagassutslipp som samtidig ivaretar biologisk mangfold, god ressursutnyttelse, nasjonal matproduksjon og dyrevelferd er umulig. Vi må heller fokusere på hvordan ulike produksjoner best mulig kan utfylle hverandre i lokale kretsløp. Verden trenger bedre regler for klimavennlig handel. Om dette vil innebære egne kapitler om bærekraft i WTO-regelverket, et eget regelverk for klimaavtrykk, handelsliberalisering av klimavennlige varer og tjenester og/eller forenlighet for ulikeklimaavgifter, vil tiden vise. Innen den tid er det viktig at vi ikke venter. Derfor bør Norge gå foran ved å innføre en klimatoll. 

 

Oslo Senterparti vil:

  • innføre en egen klimatoll og -refusjonsordning på henholdsvis importerte og eksporterte varer på en ikke-diskriminerende basis og med unntak for minst utviklede land.
  • forhandle frem avtaler med sikte på handelsforenkling for varer dekket av klimatollen utenfor EØS-avtalen
  • inngå gjensidig forpliktende avtaler på å frastå å gå til søksmål eller innføre andre mottiltak mot handelspartnere, inkludert EU (men da utenfor EØS-avtalen), som innfører lignende klimatoll
  • samarbeide på internasjonalt nivå for å sikre et eget robust regelverk for klimatiltak i handelspolitikken