Meny

Aker + Ullevål = sant

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Hvordan man skal organisere og bygge ut sykehustilbudet i Oslo har væt utredet i lang tid. Dessverre har ikke planene hatt innbyggernes behov i fokus. Det har gått prestisje i urealistiske og gigantiske planer som vil gi et mangelfullt sykehustilbud i hovedstaden.

 

Få Oslo-borgere har fått med seg at sykehusdrift på Ullevål er vedtatt nedlagt, og at området skal «fristilles til byutvikling». Tjenestene som nå utføres på Ullevål skal flyttes til Aker og Gaustad.

 

Dette mener Oslo Senterparti, i likhet med Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Psykologforbundet, Fagforbundet og en rekke andre fagmiljø er en dyr og dårlig løsning. Tomta på Gaustad er trang og bratt, og nødvendige nye bygg er kostnadsberegnet til over 50 milliarder kroner – det er mer enn det totale budsjettet for sykehusbygg i hele Helse Sør-Øst. En utbygging på Gaustad vil derfor ikke gi rom for andre, nødvendige utbygginger i Helse Sør-Øst-regionen. På Ullevål er det kun behov for et nytt klinikkbygg, beregnet til å koste 7-9 milliarder kroner.

 

I tillegg kommer de historiske kvalitetene ved Ullevål, som et kulturområde som vi mener er verdt å bevare og videreutvikle, ikke selge. På sin side protesterer både by- og riksantikvaren mot den planlagte utbyggingen på Gaustad, ettersom de mener den vil ødelegge et historisk område med fredede bygninger.

 

Ullevål har også viktige lokalsykehusfunksjoner. Med befolkningsvekst vil behov for lokalsykehus i Oslo øke. Selv med økt kapasitet gjennom gjenåpning av lokalsykehus på Aker, vil Oslo mangle lokalsykehuskapasitet fra rundt 2030 uten Ullevål i drift.    

 

Oslo Senterparti er opptatt at et levende lokaldemokrati, og vi er sjokkerte over at Oslo Bystyre i sin behandling av denne saken 24. oktober valgte å se bort fra tydelige budskap i høringsuttalelser fra bydelene. Ingen av de 12 bydelene som sendte høringssvar sa at de ønsket å gå videre med planene om utbygging på Gaustad, og 8 sa eksplisitt at de ikke ønsket Gaustad-utbygging, eller at de ønsket at Gaustad-planene settes på vent til Ullevål-alternativet er utredet.

 

Vårt alternativ er å opprettholde Ullevål sykehus. Det bør planlegges for et nytt klinikkbygg på Ullevål lokalisert bak dagens midtblokk, og planene om utbygging av Gaustad skrinlegges. Den vedtatte gjenåpningen av Aker som lokalsykehus må startes raskt, og Aker må igjen bli lokalsykehus for hele Groruddalen.