Meny

Deltakende byutvikling: Et Oslo for alle

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Deltakende byutvikling: Et Oslo for alle

Beslutninger som tas nå vil forme byen for flere generasjoner fremover. Under FN-konferansen «Habitat III» i september 2016 forpliktet Norge seg til å fremme inkluderende, bærekraftige byer, som skal motvirke sosiale skiller og fremme bedre klima og miljø. Oslo Senterparti vil at Oslo skal bli en foregangsby for grønn og deltakende byutvikling.

Selv om byrådet har forbedret informasjon om planlagte endringer, er dagens metoder for å involvere Oslos innbyggere i byplanlegging er utilstrekkelige. Den enkelte bydel og berørte nabolag må få mer innflytelse på utforming av byrom, bolig- og næringsutvikling.

De mange beboeraksjonene over hele Oslo har samlet seg om fem prinsipper for byutvikling.

Oslo Senterparti slutter seg til disse prinsippene, som er:

  • Oslos byutvikling må baseres på bærekraftige mål for befolkningsvekst og en tydelig fremtidsvisjon for hvordan byen vår forblir et godt sted å bo også i fremtiden. Byutviklingen må bevare levende nabolag og sikre riktig mangfold blant nye boliger. Funksjonalitet, trivsel og kvalitet skal sikres. Boliger skapes og bevares for innbyggere, ikke utbyggere.
  • Byutvikling skal tilpasses eksisterende bomiljø. Fortetting skal ta utgangspunkt i eksisterende bomiljøer slik at kvaliteten i disse forbedres, ikke forringes. Fortetting skal skje i samråd med nåværende beboere og i harmoni med eksisterende bebyggelse og med vektlegging av stedets egenart og historie.
  • Byutvikling skal være velfunderte prosesser som tar tilstrekkelig med tid. Det nære samarbeidet mellom reguleringsmyndighet og utbygger skal balanseres ut gjennom transparens, medvirkning og sunne styringsprinsipper.
  • Beboere, velforeninger og lokaldemokratiforøvrig skal ha mulighet til reell medvirkning på et tidligst mulig stadium. Medvirkningsprosessene skal starte før planleggings-, konsekvensutrednings- og reguleringsarbeid gjøres kjent og før oppstartsmøte avholdes.
  • Full konsekvensutredning skal utføres før beslutning om større endringer. Konsekvensutredning skal gjennomføres på alle plannivåer i tråd med plan- og bygningsloven. Oppdeling av naturlig sammenhørende områder for å unngå krav til konsekvensutredning er ikke akseptabelt.