Meny

Marka for mennesker og dyr

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Oslomarka er unik i nasjonal sammenheng, over en million mennesker bruker Marka til idrett og friluftsliv årlig.

Oslo kommune eier store landbruks-, natur- og friluftsområder, ikke bare i kommunen men også i nabokommuner. Et viktig mål har siden slutten av 1800-tallet vært å sikre friluftslivet og byens drikkevannskilder. Et annet viktig mål er å sikre en god balanse mellom fauna og flora. Ny kunnskap viser at aktivt beitebruk både fører til lagring av karbon i jord, opprettholder biologisk mangfold, sikrer albedo (nødvendig reflektering av sollys) og kan redusere metan-utslipp fra beitedyr gjennom å opprettholde livet i jorda. Det være seg bakterier, sopper og annet dyreliv som ikke er synlig for det blotte øye, men som har levd sammen med beitedyra i tusener av år og dermed gjort det mulig for mennesker å høste av naturen enten det er frukt, bær, grønnsaker, kjøtt, egg, melk eller ull.

Jakt og fiske er en viktig inngangsport til å lære seg å respektere naturen og sette pris på naturmangfoldet.

Hva er forvaltning? Forvaltning betyr styring eller administrasjon og er i denne kontekst hvordan vi best tar vare på faunaen for å bevare det biologiske mangfoldet og skape gode levevilkår for artene

Det biologiske mangfoldet må ivaretas gjennom god forvaltning av flora og fauna i marka. Den nye skogsplanen som gjelder fra 2018 til 2028 ble vedtatt i Bystyret i Desember 2018. Her ble det også vedtatt at jakt på rovdyr og småviltjakt ikke lenger skal være tillatt på kommunal grunn innenfor Oslos grenser.

Med dette forbudet begrenses bruken av marka og strider mot tradisjonene der allmenn bruk av marka for allmenheten er begrenset. For at faunaen skal være levedyktig kreves aktiv forvaltning, dette oppnås ved å beskatte faunaen i forhold til et bærekraftig antall dyr i økosystemet.

Marka brukes av hele byens befolkning gjennom et mangfold av aktiviteter som spenner fra rekreasjon til fiske, bærplukking, idrett til ornitologiske studier og mye mer.

Bruken av Marka blir nå begrenset av forestillinger om at naturen skal bli «villere», og at vi må verne Marka mot mennesket.

Senterpartiet ønsker at Marka skal være åpen og tilgjengelig for byens innbyggere og ikke begrenses av romantiske forestillinger om at mennesket skal vike for rovdyr.

Det er plass til både flora, fauna og mennesker som brukere av Marka, og den kan ikke bli fristed for rovdyr uten en naturlig fiende som kan regulere bestanden og som begrenser bruken av marka