Meny

Norge må vedta en menneskerettighetslov for næringslivet

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Norge må vedta en menneskerettighetslov for næringslivet
 

Barnearbeid i gruver i Kongo. Slavelignende forhold på mursteinfabrikker i India. Lokalbefolkning Kambodsja som blir tvangsflyttet vekk fra jorda si fordi det skal bygges fabrikk på den. Miljøforkjempere i Brasil som blir drept fordi de protesterer mot vannforurensing og avskoging. Disse eksemplene har alle til felles at de er konsekvenser av næringslivsaktører som ikke er seg sitt samfunnsansvar bevist.

De siste årene har flere land innført lovgivning som bidrar til at næringslivet får et mer lovregulert ansvar for menneskerettigheter og miljø i direkte i virksomheten og i leverandørkjeden. Dette inkluderer aktsomhetsloven i Frankrike og moderne slaveri-lovene i Storbritannia og Australia, samt initiativet for aktsomhetslov i Sveits. Vi mener Senterpartiet bør gå inn for en norsk menneskerettighetslov for næringslivet.

Det er avgjørende at en menneskerettighetslov for næringslivet ivaretar alle menneskerettighetene – herunder retten til mat – og miljøhensyn. Videre må en slik lov både forplikte selskaper til å kartlegge og møte risiko gjennom tiltak som ivaretar menneskerettigheter og miljøhensyn kontinuerlig i sin virksomhet. Det er sterkt ønskelig med en slik aktsomhetslov som er både bred og dyp, noe som vil innebære at den ikke bare dekker en bredde av utfordringer, men som også innbefatter leverandørkjedene.

En menneskerettighetslov for næringslivet vil sikre at selskap får like konkurransevilkår og begrenser risikoen for et kappløp mot bunnen basert på mangelfulle aktsomhetsvurderinger. Derfor ønsker også næringslivsaktører tydeligere aktsomhetslovgivning. Næringslivet forholder seg allerede til FNs veiledende prinsipper for ansvarlig næringsliv (UNGP), og norske myndigheter har forpliktet oss til å følge disse. Det er fra næringslivets side ønskelig med en menneskerettighetslov basert på UNGP for økt forutsigbarhet og like konkurransevilkår. Så lenge det kun er veiledende prinsipper vil noen selskap gå under radaren, mens andre under lupen, noe som gir ulike konkurransevilkår. Et norsk lovverk vil gjøre det mulig å stille norske selskaper til ansvar på norsk jord. 

Blant menneskerettighetene er retten til mat, som står sentralt i Senterpartiets politikk. Senterpartiet tar mål av seg til å være en del av den globale matauken og bevaring av jorda. Av det følger logisk at man bidrar til at norske investeringer i utlandet ikke bidrar til å ødelegge miljøet eller jorda, derunder nedbygging av matjord eller dyrket mark eller forurensing av vann- og jordressurser.

Oslo Senterparti vil at:
·         Det nedsettes et utvalg for å utrede og foreslå en menneskerettighetslov for næringslivet

·         En slik lov må forplikte næringslivet til å avdekke og avverge menneskerettighetsbrudd fra egen og underleverandørers aktiviteter 

·         Utvalget må ha bred representasjon fra fagmiljøer, nærings- og arbeidsliv og sivilsamfunnsorganisasjoner