Meny

Sikkerhet og beredskap i Oslo-regionen

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Sikkerhet og beredskap i Oslo-regionen
 

Riksrevisjonen har flere ganger påpekt svikt i regjeringens arbeid med såkalt objektsikring, som innebærer trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur. Mange av disse objektene ligger naturlig nok i hovedstaden, derfor er dette ekstra viktig for folk som bor i Oslo-området.

 

Riksrevisjonen har i to omganger lagt fram revisjonsrapporter som har inneholdt til dels knusende kritikk mot regjeringens arbeid med objektsikring, dvs. forebyggende sikring av viktige bygg. Det er åpenbart at etter 5 år med Høyre og Frp i regjering, har den nye statsråden for samfunnssikkerhet, Ingrid Smines Tybring-Gjedde (Frp) lange arbeidsdager foran seg.

 

Samferdselsdepartementet er bekymret over at Telenor, Telia og åtte andre e-komselskaper i Norge de to siste årene overhodet ikke har rapportert om risikovurderinger og mulige sårbarheter ved drift og utbygging av norske mobil- og kommunikasjonsnett.

 

Politiet går gjennom rutiner for terrorberedskap etter at det ble sendt en bombe til politihuset i Ski. «Kan det sendes en bombe via posten til politihuset i Ski, er ingen i politiet unntatt fra trusselen. Dette er en svært alvorlig situasjon for etaten og en direkte trussel mot demokratiet», skriver forbundsleder Geir Krogh i Norges Politilederlag.

 

Samfunnets trusselbilde er i stadig forandring, og vi må sikre vannforsyning, strøm, kritisk infrastruktur gjennom et godt planverk og samarbeid mellom offentlige etater. For eksempel har Oslo i dag kun én vannforsyningskilde – Maridalsvannet, og førti prosent av alt flytende drivstoff i Norge kommer fra Sjursøya, som er Norges største containerhavn og ligger svært nært annen kritisk infrastruktur og bebodde områder. I tillegg er det store mengder farlig gods som også kommer inn via Sydhavna.

 

Klimaendringene gjør at samfunnet må sikre seg bedre. Men naturkatastrofer og ekstremvær er kun en liten del av utfordringene et samfunn må ha beredskap for. Terror, alvorlig kriminalitet og digitale angrep mot myndigheter, privatpersoner, infrastruktur, vannforsyninger er svært viktig å beskytte oss mot. 

 

Det er avgjørende at vi både forebygger og avdekker trusler og har planer for hvordan befolkningen skal beskyttes om alvorlige hendelser skjer.

 

På bakgrunn av altfor mange sikkerhetsbrister i beredskapsapparatet vil Oslo Senterparti sikre byens befolkning trygghet gjennom søkelys og fokus på god beredskap fra offentlige myndigheter, som politi, DSB og andre involverte aktører som har sikkerhet og beredskap på agendaen. Det er ikke bare nødvendig å sikre sivilsamfunn og privatpersoner mot trusler og fare men en plikt samfunnet og myndighetene har ovenfor befolkningen.