Meny

Vindkraft er et nasjonalt fellesgode

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Vindkraft er et nasjonalt fellesgode
 

Norge har rike tradisjoner som energinasjon og er verdensledende i å la naturrikdommer som fossekraft og olje komme nasjonen og fellesskapet til gode. Allerede i 1909 vedtok Stortinget konsesjonslovene med hjemfallsrett som hindret utenlandsk storkapital i å ta kontroll over den norske vannkrafta. I 1972 vedtok et enstemmig Storting at all virksomhet på norsk sokkel skulle foregå under nasjonal styring og kontroll, et prinsipp som ble grunnsteinen i oljepolitikken vår. Dette er prinsipper som Årsmøtet i Oslo Senterparti mener må holdes i hevd også for framtida.

 

For Norge opplever nå starten på en ny energirevolusjon, nemlig utbygging av vindkraft. Først ute er den landbaserte vindkraften. Moderne, høyeffektive vindmøller plassert på steder med gode, stabile vindforhold vil i løpet av de nærmeste årene øke norsk kraftproduksjon med minst 20%. Men dette er bare begynnelsen. For vel så interessant er den kommende kraftproduksjon fra vindmøller plassert på produksjonsplattformer til havs. Her unngår en å ødelegge for friluftsinteresser, sjøfuglbestand, reindrift og annen beitenæring. Utviklingen av slike vindmølleparker har kommet så langt at en storstilt utbygging er både mulig og sannsynlig om ganske få år.

 

Ikke minst ser utenlandsk kapital mulighetene i norsk vindkraft. De framhever at lave utbyggingskostnader, gode vindressurser, stabile politiske systemer, solid kraftnett og plass til å bygge i stor skala gjør det svært attraktivt å investere i Norge. 15 av nye 18 vindkraftverk fram mot 2020 er helt eller delvis eid av utlendinger.

Årsmøtet i Oslo Senterparti er sterkt bekymret for at utenlandske kapitalinteresser i økende grad overtar kontrollen over en så viktig naturresurs som vindkraft. Det rådende prinsippet har fram til nå vært at utnytting av viktige, nasjonale ressurser har vært et nasjonalt ansvar.

Oslo Senterparti mener at:
·         Stortinget må sikre at utnytting av vindkrafta må følge samme prinsipper som for petroleum og vannkraft

·         All energiproduksjon i Norge skal ta vare på naturen og komme fellesskapet til gode