Meny
Annette Lindahl Raakil - fylkesråd for plan, klima og miljø

De nye fylkenes kompass

Annette Lindahl Raakil - fylkesråd for plan, klima og miljø

Arbeidet med å bygge de tre fylkeskommunene som skal erstatte Viken er godt i gang.

Fra 2024 er det nye Akershus, Buskerud og Østfold som skal tilby gode tjenester til innbyggerne, og som sammen med andre myndigheter og samfunnsaktører skal sørge for en god og bærekraftig samfunnsutvikling. I både et regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv skriver Annette Lindahl Raakil, fylkesråd for plan, klima og miljø i denne kronikken.

Regional samfunnsutvikling og planlegging dreier seg om å få ulike samfunnsaktører til å jobbe mot samme mål. Vi har ulike roller og sitter på ulike virkemidler, men mange av utfordringene har vi felles.

I Vikens regionale planstrategi har vi satt oss mål for en samfunnsutvikling som tar hensyn til planetens tålegrense. Gjennom samarbeid med offentlige aktører, næringsliv, frivillighet, forskning og enkeltpersoner vil vi ha et samfunn med god livskvalitet og like muligheter for alle, og en grønn og rettferdig verdiskaping. FNs 17 bærekraftsmål har vært førende for Vikensamfunnets utviklingsmål, og er mål som også vil gjelde ved oppstart av de tre nye fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

For å få til dette trengs det et godt og solid planverk som står seg over lang tid.

Fylkestinget i Viken har vedtatt at nye regionale planer kan danne fundamentet når Akershus, Buskerud og Østfold igjen etableres fra 1. januar 2024. Men det er de nye fylkeskommunene selv som må vedta de regionale planene. Her gir Viken de nye fylkene muligheten til raskt å oppdatere det regionale planverket, og til å gjøre nødvendige retningsendringer. De trenger ikke starte på bar bakke med det regionale bærekraftsarbeidet.

I dette arbeidet er det viktig at vi har med oss representanter fra hele Viken-samfunnet, som om et drøyt år alle er innbyggere i et av de tre nye fylkene. Denne høsten har vi blant annet hatt møter med samfunnsplanleggere fra samtlige kommuner i fylket. Og i neste uke møtes aktører fra hele Viken-samfunnet i Fredrikstad til det som kalles strategisk forum. Her kommer representanter fra de fremtidige fylkenes næringsliv, utdanningsinstitusjoner, kommuner og frivilligheten for å nevne noen.

Vi skal i fellesskap bruke de neste månedene godt, slik at de nye fylkestingene får et så solid og godt plangrunnlag som mulig å ta stilling til. Her skal vi utnytte fordelene ved å se hele Viken-geografien under ett, og se på hvordan vi kan ha en felles vei til mål inn i de nye fylkene. I tillegg er differensiering viktig. For at tre brede samfunnsplaner skal være relevante for hele den store geografien, er vi avhengige av at planene tar hensyn til mangfoldet og forskjellene som Viken byr på. Disse planene skal fungere både i byen og på bygda, både i Lillestrøm, Halden og Hemsedal. Og det er det vi jobber med nå.

Sammen former vi de nye fylkenes kompass. Til det beste for innbyggerne.