Meny

Gir regioner mer folkestyre?

Sist endret: 27.09.2020 #Østfold

Det er ulike politiske begrunnelser for regionreformen.  Enkelte parti hevder at demokratiet styrkes ved tvangssammenslåinger av fylker og kommuner. Senterpartiet mener demokratiet svekkes. Senterpartiet er svært kritisk til hvordan kommune- og regionreformen har vært gjennomført. Når folket ikke blir hørt, kan dette føre til fremmedgjøring og apati hos velgerne.  Senterpartiet ønsker å styrke folkestyret ved å lytte til og inkludere folket også når demokratiets rammer endres.

Her er noen av regionreformenes demokratiske utfordringer vi ønsker å peke på:

1.       Når fylker/regioner endres før man endrer Grunnloven som regulerer valgdistriktene, utfordrer dette våre demokratiske rammer. Grunnlovens paragraf 57 omtaler 19 valgdistrikt.

2.       I en større region vil færre folkevalgte representere flere stemmeberettigede. Dette medfører en utvanning av den enkeltes og folkestyrets innflytelse. 

3.       At færre bestemmer på vegne av flere, medfører en tilnærming mot et fåmannsvelde. Dette utfordrer demokratiet, og spesielt når "tvang" benyttes.

4.       Demokratiet utfordres når våre demokratiske rammer endres av den sittende makt.  I samfunnet ellers vil en beslutning av styret om endring av vedtekter være i strid med demokratiske prinsipper. Endringer av vedtekter i lag, selskap, sameiere, foreninger, og institusjoner kreves det ofte 2/3 flertall av medlemmene for endring av vedtektene.  Vedtekter er organisasjonens demokratiske rammer. 

5.       Flere saker for færre politikere innenfor et større geografisk og demografisk område, medfører flere, mer sammensatte og komplekse saker.  Komplekse og omfattende saker er politikere i ulik grad i stand til å forholde seg til. Derfor blir byråkratiet i større grad involvert til å foreta vurderinger, innstillinger og implisitt beslutninger. Byråkratiet vil av samme grunn øke. Et byråkrati med redusert politisk kontroll vil utfordre demokratiet. 

6.       Byråkratiet er ikke utpekt gjennom demokratiske prosesser. Demokratiet blir derfor utfordret når politiske saker i større grad blir overlatt til byråkratiet. 

7.       Folket blir ikke hørt.  Et demokrati forutsetter at det samarbeides om felles løsninger til det beste for fellesskapet. Påtvungne løsninger som ikke har vært gjenstand for inkludering av de som blir berørt, vil kunne medføre lite eierskap til beslutningene med påfølgende motvilje til endringer. I et velfungerende demokrati aksepterer mindretallet flertallets beslutninger, når folket blir hørt. 

Demokrati er ingen selvfølge, bruk derfor din stemme.

Godt valg.

Denne artikkelen ble først publisert 09.08.2017

Relaterte saker

Gir regioner mer folkestyre?

Gir regioner mer folkestyre?

Det er ulike politiske begrunnelser for regionreformen.  Enkelte parti hevder at demokratiet styrkes ved tvangsammenslåinger av fylker og kommuner. Senterpartiet mener demokratiet svekkes. Senterpartiet er svært kritisk til hvordan kommune- og regionreformen har vært gjennomført. Når folket ikke blir hørt, kan dette føre til fremmedgjøring og apati hos velgerne.  Senterpartiet ønsker å styrke folkestyret ved å lytte til og inkludere folket også når demokratiets rammer endres.