Meny
Rusbilde

Psykisk syke pasienter forsvinner ikke – selv om sykehusene forsvinner

Resolusjon vedtatt på Østfold Senterpartis fylkesårsmøte – mars 2022

Flere sentrale fagpersoner med erfaringen innenfor området psykisk helsevern, påpeker at det er klart behov for å videreutvikle den psykiatriske behandlingen som skjer ved  distriktspsykiatriske sentre (DPS-er) og i kommunene.

Etter samfunnet ble nedstengt i forbindelse med pandemien, har mange fått store  utfordringer i forhold til sin mentale helse. Det gjelder barn, unge og eldre. Det viser seg at  det er økt behov for behandling / bistand / hjelp til å håndtere den enkeltes utfordringer. De siste årene har det skjedd store endringer både i kommunene og i helseforetaket og  dreiningen fra spesialisthelsetjeneste til kommunale oppgaver er en av driverne. Dette er et resultat av Samhandlingsreformen i 2012. 

Ut fra ulike plandokumenter vil man da bygge ned, ikke opp, sengekapasiteten i det psykiske helsevern. Dette forutsetter enda kortere liggetider og mer poliklinisk behandling – og oppfølging i kommunene.

En ser daglig i mediebilde mer knivstikking og ekstreme handlinger, hvor mennesker med  psykoser og rus ikke blir fulgt opp og tatt på alvor før slike handlinger skjer. Det gjelder både i kommuner og i spesialisthelsetjenesten selv om både brukere selv, pårørende eller  helsepersonell har bedt om hjelp.  

Mellom akuttinnleggelsene vil de måtte være hjemme eller de må tas vare på av familie og  venner, dersom de finnes.

Ventelistene til poliklinisk behandling har økt og sengekapasiteten på DPS er redusert. Skal  sykehusene avvikles og pasientene sendes ut til kommunene, der man i hvert fall ikke har  kapasitet, kompetanse eller lovhjemler for å gi nødvendig oppfølging?

Det er viktig å sikre pasienter med langvarige psykiske problemer/ og eller rusproblemer  nødvendig oppfølging og samordnet tjenestetilbud både fra kommunen og  spesialisthelsetjenesten.

Sentrale myndigheter må:
•    Stanse helseforetakenes planer om endringer og nedlegging av sykehus og institusjoner
•    Lage en opptrappingsplan med øremerkede midler som skal
•    Øke kompetansen og samhandlingen i kommunehelsetjenesten inkludert legene
•    Øke kapasiteten i psykiatrien for barne- og ungdom
•    Øke kapasiteten og hindre nedbygging av sengeplasser i distriktspsykiatriske sentret og spesialisthelsetjenesten
•    Utvikle lavterskel tilbud i psykisk helsehjelp i kommunene uten krav om henvisning.

Last ned som PDF