Meny
Det gode valgresultatet ga oss to Rogalands-representanter på Stortinget: Lisa Marie Ness Klungland og Geir Pollestad.

Dette har vi gjort de 100 første dagene

Den 21. januar har Arbeiderparti- og Senterparti-regjeringen styrt Norge i 100 dager. I løpet av denne tiden har regjeringen tatt Norge i en ny og mer rettferdig retning. Arbeidet med å redusere forskjeller og gjøre hverdagen bedre for vanlige folk i hele landet, er godt i gang.

Dette er noe av alt det vi har igangsatt:

Arbeid og inkludering

Feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige er gjeninnført.

Personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart på NAV eller helsevesenet.

Ordningen med brillestøtte for barn er forbedret.

Mer penger til NAV for å få sette dem i stand til å følge opp unge ledige mye tettere.

Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser fjernes.

Regjeringen lovfester heltidsnorm og styrker deltidsansattes fortrinnsrett.

Helse og omsorg

700 millioner kroner er satt av til sykehusene, slik at vi kan ta igjen behandlingsetterslepet for alvorlige sykdommer, som kreft, etter korona.

Regjeringen jobber med å løse fastlegekrisen.

50 millioner kroner er bevilget til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene.

Halv pris for tannbehandling for 21- og 22- åringer, i tillegg til flere andre tiltak på tannhelse.

Landbruk

Sikret bøndene støtte til strømregningen: Regjeringen vil kompensere landbrukets strømutgifter etter samme modell som for private husholdninger med en maksgrense på 20 000 kWt/mnd.

Bøndene får 754 millioner kroner i kompensasjon som følge av den ekstraordinære kostnadsøkningen på gjødsel og bygningsmaterialer.

Bøndene får 200 millioner kroner ekstra i investeringsstøtte.

Mattilsynet får 20 millioner kroner ekstra fra regjeringen for å styrke arbeidet med dyrevelferd og digitalisering.

Startet arbeidet med en stortingsmelding om dyrevelferd. Det er 20 år siden dyrevelferd sist ble vurdert, og meldingen vil omfatte alle dyrearter som dyrevelferdsloven gjelder for, både landdyr og akvatiske dyr.

Mer penger til klimasatsing og bioøkonomi knyttet til jordbruk, skogbruk og havbruk. Det er satt av 30 millioner kroner i 2022 til opprettelse av Bionova.

Økt støtte til klimatiltak i skogbruk og frivillig vern.

Utvikling og utenriks

To milliarder kroner til global pandemibekjempelse.

Bistandsbudsjettet er nå på over 41 milliarder kroner, og skal særlig fokuseres på fornybar energi, matsikkerhet og klimatilpasning.

Bistandsbudsjettet økes, 500 millioner kroner mer til bistand til småbønder i utviklingsland.

50 millioner kroner til skolematprogrammer i tre land, og til å styrke WFPs samarbeid med den Afrikanske Union i arbeidet.

Dobler klimamidlene til utviklingsland.

Økt satsing på klima, klimatilpasning og fornybar energi.

Styrket innsats på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Økt støtte på 50 millioner kroner til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger.

29 millioner kroner ekstra for å fremme norsk næring og kultur i utlandet.       

Regjeringen har åpnet for at fattige land kan få tilgang til flere covid-vaksiner og dele oppskriftene.

Økt støtte til Afghanistan gjennom ikke-statlige organisasjoner og 200 mill et nyopprettet FN-fond.

Olje og energi

Har utarbeidet to strømpakker som skal hjelpe vanlige folk med å betale strømregningen.

Økte bevilgninger til arbeid med havvind.

Økte bevilgninger for å jobbe med målet om å bygge opp en sammenhengende verdikjede innen hydrogen der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt og sette et mål om årlig produksjon av blå og grønn hydrogen innen 2030.

Igangsatt arbeid for nedsettelse av energikommisjon for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon.

Finans

Alle med inntekt under 750 000 kr får lavere inntektsskatt med vårt budsjett for 2022, og ca. 82 % får lavere eller uendret skatt i 2022 sammenlignet med 2021.

Ansvarlig oljepengebruk; Ap/Sp-regjeringens tillegg til den tidligere regjeringens statsbudsjett er løst uten å øke oljepengebruken.

Dobler fagforeningsfradraget over to år, og første økning skjedde allerede i budsjettet for 2022.

Elavgiften redusert med 2,9 milliarder kroner for å gi en lavere strømregning til hele befolkningen.

Ca. 10 600 færre betaler formueskatt i 2022 sammenlignet med regjeringen Solbergs forslag

Økt beløpsgrensene for jordbruksfradraget, reindriftsfradraget, fiskerfradraget og fradraget for sjøfolk.

Konsulentbruken i staten kuttet med 40 millioner.

Overprisede gebyrer er kuttet. For eksempel prisen på teoriprøve er kuttet fra 650 kroner til 320 kroner. Foto på førerkort er kuttet fra 80 kroner til 70 kroner.

Kultur og likestilling

Egen pakke for å hjelpe idrettslag og andre frivillige organisasjoner med de høye strømprisene.

Full momskompensasjon for 2022.01.21

Kommunal og distrikt

Bevilget 2,5 milliarder mer til kommuneøkonomi, som betyr at kommunene i 2022 vil totalt få 4,5 milliarder kroner.

Satt i gang satt prosess for gjenoppretting av tvangssammenslåtte kommuner og fylker som ønsker det.

Arbeidet med tillitsreform er satt i gang.

Fremtidens distriktspolitikk skal stakes ut gjennom en ny distriktsmelding som regjeringen har satt i gang arbeidet med.

Økt bostøtten og hevd inntektsgrensen i den for at flere kan bli en del av ordningen.
Bredbåndsatsningen er styrket. Det kommer 100 millioner ekstra til bredbånd i distriktene, og bredbåndstilskuddene kommer dermed opp i 304,6 millioner.

Kunnskap

Barnehageprisen reduseres med 2 800 kroner i året.

12 timers gratis kjernetid i skolefritidsordningen for alle førsteklassinger er lagt inn i budsjettet for 2022

Igangsatt arbeidet med Norgesmodellen for å sørge for at faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger får et seriøst arbeidsliv.

Satt i gang et arbeid for å stanse avskiltingen av lærere som Solberg-regjeringen innførte.

Det er bevilget 370 millioner kroner til å blant annet starte en sterk satsing på fagutdanning.

Antall plasser på etter- og videreutdanning i praktiske og estetiske fag dobles for at lærere og ansatte i skolen skal føle seg godt rustet til å utdanne elever med fokus på praktisk arbeid.

Har bevilget 113 millioner kroner som skal gå til yrkesfag og et arbeid mot målet om læreplassgaranti.

Regjeringen har sendt en ny privatskolelov på høring for en sterkere fellesskole.

Større offentlig kontroll over barnehagesektoren og varsler en innstramming for å sørge for at pengene går til barna og ikke eiere av private barnehager. 

Karakterbasert opptak for videregående opplæring skrotes, og gir fylkene selv anledning til å bestemme opptakssystemet.

Forskning og høyere utdanning

Det er bevilget 100 millioner kroner mer til desentralisert utdanning som gir en samlet sum på 250 millioner kroner til utdanning i hele landet, for 2022.

Regjeringen skroter firerkravet for matematikk som opptakskrav til lærerutdanningen.

Fra høsten 2022 økes det med 500 nye studieplasser for sykepleierutdanningen i hele landet, i tillegg til at det blir flere studieplasser for videreutdanning innenfor jordmor, helsesykepleier og andre spesialiseringer innenfor sykepleie.

Det er strammet inn på bruk av midlertidighet i høyere utdanningssektor.

Regjeringen vil snu språktrenden og vil at norsk skal være et levende akademisk språk.

Justis og beredskap

Regjeringen har styrket arbeidet med å sikre barns rettssikkerhet i utlendingssaker gjennom styringen av UDI og UNE.

Startet oppbyggingen av en solidaritetspott i utviklingsbudsjettet for å bedre forholdene for mennesker på flukt og lokalsamfunnene som mottar flyktninger og fordrevne.

Pålagt UDI å rapportere på hvordan handlingsrommet i dagens lovverk til å henvise asylsøkere til trygge land utenfor Europa, dersom de har kommet til Norge via dette landet, er benyttet.

Opprettet 146 nye faste politistillinger som fordeles på politidistriktene som skal gå til mer synlig, tilgjengelig og operativt politi.

Styrket politi- og påtalemyndigheten med 236,3 mill. kroner for enda flere politifolk og påtalejurister i hele landet.

30 millioner kr til blant annet å øke påtalekapasiteten i saker med vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Styrket Kriminalomsorgen med 50 millioner for flere ansatte, utvidelse av flere fengselsplasser, (redusert soningskø) og føringer for å opprettholde en desentralisert struktur for fengsel og friomsorg.

Domstolsreformen er varslet reversert.

Bevilger 20 millioner for å sørge for flere embetsdommere i små domstoler og styrke digitaliseringen i domstolene.

Sivilforsvaret er styrket med 35 millioner til nytt utstyr, materiell og trening.

Klima og miljø

Elbilpolitikken mer rettferdig ved å gjøre det mulig å lade flere steder i landet der dette ikke har vært mulig tidligere.

Vil kutte norske klimagassutslipp med 55 % innen 2030 sammenliknet med 1990. Det viktigste grepet for å få dette til er å gjøre det dyrere å forurense samtidig som vi gjør det lettere å la være. Vi har økt CO2-avgiften med 28 %

I gang med å lage klimautslippsbudsjetter for hele økonomien, i tillegg til naturbudsjetter, som vil gjøre det lettere å sette mer pris på naturen og kutte utslipp raskere.

Fiskeri og havbruk

Tydelig krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Det betyr at alle skip som seiler i norske farvann, uavhengig av hvor de er flagget, må betale norske lønninger.

Styrket tilskuddsordningen for å sikre norske sjøfolk på norske skip, og for å ivareta norsk maritim kompetanse.

I statsbudsjettet for 2022 er grønt skipsfartsprogram sitt arbeid med flåtefornyelse videreført, satsing på lav- og nullutslippshurtigbåter i fylkeskommunale samband videreført, og tilskuddsordningen for nærskipsfart (insentivordningen) er videreført.

Det er etablert en ny forskningsinnsats for nullutslippsteknologi på større skip.

Samferdsel

Regjeringen har stanset konkurranseutsetting av jernbanen og avlyse trafikkpakke 4 og stanset utlysningen av trafikkpakke 5.

I statsbudsjettet for 2022 har regjeringen satt av nærmere 1 milliard kroner til å redusere fergeprisene på riks- og fylkesvegsferjer.

Oppstart av arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Har startet arbeidet med en ny drosjepolitikk etter den feilslåtte drosjereformen Høyre-regjeringen gjennomførte.

Næring

Næringsministeren besøkte over 120 bedrifter før jul for å få innspill til hvordan man kan skape flere grønne arbeidsplasser, hvordan øke fastlandseksporten med 50 % innen 2030, øke fastlandsinvesteringene og kutte klimagassutslipp.

I tilleggsproposisjonen leverte Regjeringen en pakke som kan bidra til å mobilisere 3 milliarder i økte investeringer, noe som tilsvarte en milliard for hver uke vi hadde vært i regjering.

I gang med arbeidet med å fastsette et mål om å øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030, styrke eksisterende eksportutviklingsordninger og identifisere nye tiltak som raskt kan settes i gang for å øke norsk verdiskapende eksport.

Staten skal være en aktiv og god eier, og Regjeringen setter nå i gang arbeidet med ny eierskapsmelding.

Det legges et løp for hvordan hele regjeringen kan bidra til å få fart på nye grønne industriprosjekter, der Norge med vår verdensledende kompetanse og naturressurser har store muligheter, for eksempel hydrogen, flytende havvind, karbonfangst- og lagring og batterier.

Regjeringen har tatt grep for moderasjon i lederlønninger.

Barn og familie

150 mill. kroner i 2022 til å styrke de statlige barnevernsinstitusjonene, for å gi et bedre tilbud til barna med de største behovene.

Regjeringen vil gjennomføre en kvalitetsreform i barnevernet.

Regjeringen har gitt Riksantikvaren i oppdrag å lage forslag til bevaringsprogrammer og -strategier for kulturhistorisk viktige kirkebygg.

Regjeringen vil utjevne forskjeller i levekår, sikre sosial mobilitet og forebygge barnefattigdom.