Meny

Valgprogram for Haugesund Senterparti

Under finner du vårt valgprogram for valget 2019. Vår kortere valgbrosjyre finner du ved å klikke her

HAUGESUND - EN GOD BY FOR ALLE

Haugesund Senterparti vil arbeide for at kommunen vår skal levere gode tjenester til alle byens innbyggere. Det som er viktig for folk er viktig for Senterpartiet!

Kommunale tjenester, boliger i hele kommunen, gode nærmiljø, aktivt næringsliv, gode kulturtilbud og god infrastruktur er viktig for at det skal være attraktivt å være haugesunder.

REGIONBYEN

Haugesund bør ha en lederrolle i utviklingen av regionen. Kommune­sammenslåing er ingen aktuell sak nå. Senterpartiet vil heller bruke ressursene på å utvikle samarbeidet med nabokommunene. Haugesund Sp vil at Haugesund forblir en del av Rogaland fylke.

KOMMUNEN, STYRING OG ØKONOMI

Senterpartiet vil bidra til en tydelig politisk ledelse som setter klare mål og fatter beslutninger.

Vi skal ha en ansvarlig drift av kommunen der vi setter tæring etter næring. Vi skal vise tillit til ledelsen og de ansatte samtidig som vi har tydelige krav til oppfølging og gjennomføring. Kommunen må tilpasse seg nye behov, ny teknologi og digitalisering.

AREALBRUK OG JORDVERN

Landbruksarealer og dyrka jord skal skjermes for utbygging. Det innebærer at Fagerheim skal opprettholdes som jordbruksareal.

Viktige friluftsområdene skal ha forutsigbarhet mot ytterligere utbygging. Vi trenger en «markagrense» for Haraldsvang og Djupadalen.

INFRASTRUKTUR

Samferdsel er avgjørende for næringsliv, arbeidsplasser og verdiskapning. Senterpartiet mener staten bør ta et større ansvar for finansieringen. Vi ønsker ingen vesentlig bompengeøkning. Elbiler må betale bompenger, men fortsatt ha lettelser.

Et godt sykkelveinett er viktig for at flere skal velge sykkel. Vi vil øke satsingen på kollektivtransport.

BYUTVIKLING

Senterpartiet vil jobbe for et aktivt og levende sentrum. Det må legges til rette for et variert tilbud av boliger med gode utearealer og lekeplasser. Det må også bli enklere å ta i bruk eksisterende bebyggelse.

Senterpartiet vil:
- ha en aktiv boligpolitikk for unge
- legge til rette for «minihus»
- stimulere til aktiviteter i sentrum
- ha torghandel med lokal mat
- økt vedlikehold av lekeplasser og parker

SPREDT BEBYGGELSE

Nordbygdene og Røvær bør få bedre muligheter for spredt utbygging i tilknytning til eksisterende lokalsamfunn og infrastruktur. Det bør vurderes boligfelt for eneboliger.

VIBRANDSØY

Senterpartiet vil legge til rette for økt bruk av Vibrandsøy. Vi må ha en bedre båtforbindelse. På sikt en kabelferge mellom Hasseløy og Vibrandsøy.

De viktigste områdene på Vibrandsøy skal sikres for friluftsformål. Vi vil legge til rette for miljølandsby og kolonihager i tilknytning til gamle landbruksarealer.

Regelmessig forbindelse til øya kan gi rom for flere småbåtplasser.

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

Vi ønsker å styrke tilbudene ved bydelshusene.

Senterpartiet ønsker å styrke kulturskolen.

Vi ønsker å stimulere den frivillige og uorganiserte kulturen. Senterpartiet vil ta initiativ til en mulighetsstudie for et nytt kulturhus.

Det er vedtatt at kommunen skal bygge nytt folkebad (svømmehall) på Flotmyr. Senterpartiet mener alternativ plassering i idrettsparken må vurderes på nytt dersom flere kostnadskrevende problemer dukker opp på Flotmyr.

OMSORG

Omsorgstilbudene må utvikles i tråd med behovsendring. Vi vil innføre trivselsgaranti i våre enheter. Vi vil legge til rette for gode aktiviteter som mobiliserer sanser, fysisk og psykisk helse i omsorgen.

Vi vil skal ha gode hjemmetjenester som gjør det mulig å bo hjemme så lenge som mulig.

Senterpartiet vil vektlegge at alle som har behov skal få et tilbud.

Rusomsorgen må styrkes.

SKOLE

Vi vil opprettholde dagens skolestruktur Det innebærer at vi fortsetter med 1-10 skoler i Skåredalen, på Hauge og på Røvær.

Vi trenger å ta i bruk nye hjelpemidler og ny teknologi. Skolens viktigste ressurs er lærerne.  Det betyr mer ressurser og bedre arbeidshverdag for lærerne.

Vi vil at skolelokalene skal åpnes for aktiviteter utenom skoletid.

Alle barneskoler gis tilbud om skolehage.

En prøveordning med skolemåltid for alle i grunnskolen.

INVESTERINGER

Senterpartiet vil prioritere vedlikehold av eksisterende bygg. Vi må ta vare på det vi har!

Svømmehall og ny Haraldsvang ungdomsskole prioriteres først. Deretter ny idrettshall.

KLIMA OG MILJØ

Senterpartiet vil arbeide for at kommunen tar miljø- og klimahensyn og velger bærekraftige løsninger i hele sin virksomhet.

Vi skal gjennom planer og kommunale vedtak legge til rette for at kommunen ikke har negativ virkning for klima og miljø.

Bruk av fornybare ressurser skal vektlegges.

NÆRINGSLIV – HAV OG LAND

Vi har et aktivt tilpasningsdyktig næringsliv i kommunen. Lokalt eierskap er viktig for langsiktighet og tilhørighet.  Vi må utvikle og skape stolthet over lokalmiljø. Senterpartiet vil lytte til næringslivet og legge til rette for gode rammevilkår og utviklingsmuligheter.

Vår maritime forankring og beliggenhet gir muligheter for nye grønne næringer som for eksempel havvind og algeproduksjon.
Vi trenger Landbruket i Haugesund for lokal matproduksjon. Aktiv bruk av beiteressursene er viktig for kulturlandskap, matproduksjon og karbonkretsløpet.

Tenk lokalt og reduser klimaavtrykket.