Meny

Årsmøte 19.januar 2023

Sandnes Sp

 Innkalling til Årsmøte tirsdag 24/1. Kl. 19:00
 
STED: Sandnes Rådhus.

Saker til årsmøte må sendes leder innen 19 januar.

Årsmøtesaker:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder, referent, 2 til å skrive under protokoll
  3. Årsmeldinger
  4. Regnskap
  5. Innkomne saker
  6. Budsjett og handlingsplan.
  7. Valg
  8. Utsendinger til fylkesårsmøte.

 

Leder
Laila Espedal

[email protected]
Eller mobil: 95214991.
________________

 

Årsmelding 2022 Sandnes Senterparti

Sammensetning av styret 2022:
Leder: Laila Espedal
Medlemmer: Inger Helen Aanestad, Håvard Tonning Austvoll, Rune Haukalid, Jorunn Haaland Lura, Sven Skimmeland.
Varamedlemmer:
Inge Vold (1. vara) Karina Sinnes (2. vara), Ole Topnes (3.vara)

Styret har hatt 8 styremøter og behandlet 35 saker. Gruppeleder for Sandnes Martin Håland har møtt på de fleste styremøtene. Hver torsdag før bystyremøte har bystyregruppa og representanter/medlemmer fra lokallaget hatt gruppemøte.
I år ble styremøtene gjennomført med en blanding av Teams og fysiske møter.

Medlemmer
Sandnes Senterparti hadde i 2022 117 betalende medlemmer (142 i 2021).
Året med regjeringsmakt har vært krevende både på meningsmålinger og i medlemstall.

Arbeid i laget
Det møtte 18 medlemmer på årsmøte 2021.
Fylkesårsmøtet ble avholdt i Haugesund. Følgende møtte: Martin Håland, Håvard Austvoll, Ole Topnes, Inger Helen Aanestad, Rolv Egelandsdal, Endre Skjørestad, Laila Espedal, Steinar Veland, Rune Haukali, Sven Skimmeland.
På medlemsmøtet 09. juni inviterte vi Bjørn Vassnes. Han er en aktiv samfunnsdebattant og kom med gode innspill til hvordan vi kan se på miljø, klima og landbruk.
På medlemsmøtet 27.10 inviterte vi Kjell Apeland (Hardanger Rock). Han fortalte litt om mineral-industrien, rammebetingelser og samfunnsnytten til industrien.
Prosessen rundt sammenslåingen med Forsand har tatt mye tid i perioden. Men vi håper nå at saken er avsluttet og vi kan ha fokus fremover.

Arrangement for medlemmer
Grillkveld på Tveit blei igjen avholdt som vanlig i august. Oppmøte ca.35.
Besøk av Siv Mossleth, som fikk spørsmål og kritiske tilbakemeldinger spesielt vedrørende strømprisen. Arrangementet fikk ikke like stor oppslutning som tidligere år, og vi må se på mulige tiltak for å bedre økonomien.


Nominasjonsmøtet ble avholdt 27.10.2022. 19 medlemmer møtte og vi fikk følgende liste:

1 Inger Helen Aanestad 1972 Trones og sentrum (kumulert)

2 Håvard Tonning Austvoll 1983 Malmheim og Soma (kumulert)

3 Laila Espedal 1963 Forsand (kumulert)

4 Karen Følgesvold Bratset 1994 Trones og sentrum

5 Rune Haukali 1969 Forsand

6 Sven Magnus Skimmeland 1991 Bogafjell

7 Rolf Egelandsdal 1995 Austrått

8 Signe Cecilie Nordås 1987 Hommersåk

9 Kamilla Hetland Lutsi 2003 Hana

10 Solveig Kristin Horve Bergsholm 1976 Horve

11 Janne Espedal 1997 Forsand 

12 Stian Espedal 1974 Hana

13 Arve Fløysvik 1967 Høle

14 Tore Folkvord 1949 Malmheim og Soma

15 Ellen Nordtun 1965 Sentrum

16 Henrik Nordtun Gjertsen 1999 Sandnes

17 Rasmus Marius Hetland 1971 Sviland

18 Olav Paul Høivik 1954 Høle

19 Jorunn Lura Haaland 1963 Sviland 

20 Martin Håland 1949 Figgjo

21 Stein Erik Jørstad 1967 Austrått

22 Andres Krogedal 1958 Ganddal

23 Paul Kyllingstad 1949 Sviland

24 Johan Martin Seloter Larsen 1961 Høle

25 Amina Ødegaard Prestbakk 1978 Hana

26 Tom Levang 1991 Sviland

27 Morten Malmin 1979 Malmheim og Soma

28 Bernt Palle Nærland 1980 Austrått

29 Heidi Vigre Sinnes 1974 Sviland

30 Kato Sinnes 1974 Sviland

31 Torhild Skadsem 1961 Trones og sentrum

32 Arild Skimmeland 1968 Lura

33 Ivar Skjørestad 1959 Riska

34 Andreas Smedsli Svihus 1992 Sviland

35 Gunn Marit Smedsli Svihus 1968 Sviland

36 Katrine Sægrov 1974 Hana

37 Torhild Sægrov 1946 Hana

38 Steinar Veland 1962 Forsand

39 Olav Volden 1962 Austrått

40 Inge Vold 1981 Høle

41 Sindre Årsvold 1987 Malmheim og Soma

___________________________

Årsmelding fra Kommunestyregruppa 2022

Sandnes Senterparti sin kommunestyregruppe har siden valget i 2019 bestått av 3 representanter, Laila Espedal, Håvard Tonning Austvoll og gruppeleder Martin S Håland.

Utfordringene rundt Covid pandemien opphørte heldigvis i vår og utfordringene med et energimarked i ubalanse tok over. Sandnes Sp er bekymret, spesielt på næringslivets vegne for konsekvensene av strømprisene.

Samarbeidet med Ap og Frp går med naturlige partimessige forskjeller rimelig greit. Sp er godt fornøyd med nytt budsjett for 2023 som Sp har satt sitt tydelige preg på gjennom god balansere mellom utgifter og gjeld og styrking av flere utsatte grupper.

Sandnes kommune har i senere tid fått et bedre økonomisk handlingsrom enn tidligere prognoser tilsa, noe vi er svært glade for og som har medført nedbetaling av gjeld med ca 300 mill.  Samtidig har det siste året vist kraftig prisstigning på de fleste investeringsprosjekter som igjen har medført utsettelse av noen mindre planlagte investeringsprosjekter. Vedlikehold har fått sterkere fokus i 2022.

Sandnes Sp er tilfreds med at kommune tvisten om Forsand- Sandnes er endelig vedtatt og ser frem til godt og konstruktivt samarbeid med alle i kommunenes nye bydel. Vi er klart innstilt på at fjordforbindelse mellom Forsand og Sandens må finne sin løsning.

Ny kommuneplan for 2023 -2038 nærmer seg sluttføring. Fylkeskommunen og Statsforvalteren ser Sandnes sine ønsker og behov med andre øyne. Det har resultert i nærmer 40 innsigelser til kommunestyrets flertallsvedtak. Enkelte av disse var nok til en viss grad forutsigbare da ulike partier i en flertallskonstellasjon har ulike prioriteringer.

Uenigheten med overordna myndigheter består i hovedsak på ulik arealforståelse der disse legger innsigelser på det aller meste som går under kategorien utmark/friluftsareal. Sandnes og SP har til eksempel ment at registrerte arealer med natursand som kommunens og regionens betongindustri er avhengig av bør kunne utvikles lokalt på en planmessig god måte. Alternativet er etter vår mening dårligere med lengre transport og stort sett samme type naturinngrep.

Sandnes Sp opplever arealmessige utfordringen med off. myndigheter der dyrka jord tillates benyttes til tett utbygging og utmark er tilnærmet fredet.  Det har resultert i at Sandnes Sp fikk møte i mai med statssekretær i KDD i Oslo og Teams møte med landbruksministeren i oktober og opplevde klart gehør for våre synspunkter. Vi venter i spenning på nytt nasjonalt planverk til våren. 

Vi har klart bidratt til at 3000 da dyrka jord i Skas Heigre området ikke ble satt under vann og at kommunens kanskje mest trafikkfarlige veistubb  på del av Figgenveien er klar for opparbeidelse med nytt fortau nå. Det har tatt ca 50 år siden bydelsutvalget på Figgjo meldte inn behovet.

 

Helse og sosialutvalget.

Covid 19 har også preget 2022.  Utvalget har blitt godt orientert og ansatte på mange områder har gjort en formidabel innsats for å holde driften i gang

Kommunen har utført oppgaven med vaksinering veldig bra.

Kommunen har utfordring i forhold til legetjenesten og fastlegeordningen.  Det er bevilget mer midler for å bedre situasjonen for fastlegene. Kommunen oppretter også nytt legesenter, Gauken

Sykehjemsplasser er noe Senterpartiet er opptatt av. Vi skal både forvalte og utvide de sykehjemmene vi allerede har, men også se på nye muligheter i årene som kommer. Det er spesielt viktig for Senterpartiet at det skal være gode tilbud i alle bydeler. Derfor fremmer vi forslag om bygging av bo og aktivitetssenter på Figgjo og håper det blir en realitet på sikt.

Hjemmetjenesten er også styrket. Dette for at eldre skal kunne bo lengst mulig hjemme og få et godt tilbud.

I budsjett for 2023 er det også lagt inn at trygghetsalarm skal bli gratis for de som har en inntekt lavere en 2G. Dette var en sak Senterpartiet fremmet i budsjett forslag inn i posisjonen

Høsten 2022 ble det også gitt mer midler til dagsenter driften. Dette for gi et tilbud til alle som trengte ny plass eller utvidelse av dagsenterplass.

 

Oppsummering fra Utvalg Kultur, Næring og Innovasjon (UKNI)

Årets høydepunkt i året som gitt var at vi ble utnevnt som landets mest attraktive by. Attraktiv by er Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling og skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Prisen vektlegger både økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Dette er en anerkjennelse at det arbeidet Senterpartiet har stått for sammen med posisjonen gjennom de siste 11 årene.

Ved Gaselle-utdelingen som er holdt av Dagens Næringsliv, utmerker også Sandnes kommune seg. Vi har til sammen 77 nominasjoner dette året, når en i tillegg vet at det ble registrert 576 nye virksomheter i Brønnøysundregisteret i 2022 så har vi et spennende og blomstrende næringsliv.

Det jobbes aktivt med en ny kulturarenaplan. Den skal legge til rette for en helhetlig tilnærming for å ha gode kulturelle møteplasser i Sandnes kommune, der en ser spesielt på nytt bibliotek og mulighet til å utvikle KinoKino videre og i takt med en plan for Gamlatorget i sentrum.

På reiselivssiden har vi en reiselivsstrategi i bunn som en følger tett. Senterpartiet er opptatt av at en her, som på andre områder, sørger for å ha fokus på hele kommunen som samarbeid med resten av Ryfylkekommunene for å sikre Forsand-Lysefjord området.

Barnas By er en fast tradisjon i kommunen vår, og vi ser at det er flere kommuner som ser til Sandnes for å lære mer om hvordan vi klarer å engasjere barn. Ikke bare ved å ha et kulturtilbud sammen med skolene, men der man også knytter dette arbeidet opp mot byutviklingsprosjekter for å få innspill fra barna. I 2022 kunne blant annet barna, gjennom dataspillet Minecraft, komme med innspill og ideer til hvordan en skal utvikle området rundt Kvadrat.

Oppsummert så skjer det mye i Sandnes kommune innenfor Kultur, Næring og Innovasjon. Områder som en ser spesielt frem til i 2023 er at vi må levere mer på digitaliserings-fronten, fortsatt holde fokus på at kommunen skal være en nyttig medspiller og tilrettelegger for næringslivet og sammen med administrasjonen jobbes det hele tiden med å trekke flere større arrangementer til kommunen.

Oppsummering fra Utvalg for oppvekst

Det har vært et år preget av diskusjon rundt styrkinga av SFO. Både med tanke på å støtte opp under regjeringens prisreduksjoner, men også å få vedtatt en rammeplan for SFO. Hensikten med dette er å få til et godt fundament som sikrer et variert tilbud på kommunens SFO. Det er i dag stor variasjon over tilbudet på de forskjellige skolene. Sp fikk gjennomslag for at rammeplanen sammen med årsplaner skal vise «Hvordan SFO kan samarbeide med eksterne aktører, som frivillige lag, stiftelser og organisasjoner samt kultur og næringsliv. Hvordan SFO kan kartlegge og benytte seg av egne ansattes ressurser for å skape aktivitet og innhold i skolefritidsordningen.»

En annen viktig sak har vært diskusjoner rundt skolestruktur på Riska hvor SP har tvilt seg frem til at en felleskole er det som er det beste. Ny skole skal bygges på Trekanten tomta. Dette arbeidet settes i gang nå i 2023 med regulering og oppstart prosjektering. Ventes å stå ferdig til skoleåret 2025/26. Det betyr at de andre skolene med bygg og tomt frigjøres til andre offentlige formål eller til salg. Fortrinnsvis det første.

Det har også vært et folkemøte og orienteringssaker rundt fremtidig skolestruktur i Sentrum hvor ingen endelig beslutning er tatt enda, men hvor det ligger an til at Stangeland bygges om, nybygg og delvis rives. Det samme for Trones.

Sandnes Eiendom foreslår å legge ned Stangeland skole.

Budsjettet viser for oppvekstområdet at SP fortsetter satsingen på skole og barnehager, med Riska og Sørbø skoler og fullføringen av Sandved. Det planlegges ny barnehage på Ganddal også.

Øvrige møtedokumenter 

Regnskap
Budsjett
Handlingsplan
Innstilling fra valgkomiteen

For Kommunestyregruppa, Martin Håland