Senterpartiet mener at det må etableres tverrfaglige nemnder etter portugisisk modell. Nemndene vurderer ulike tiltak når personer pågripes for besittelse av narkotika til eget bruk. De skal se på¥ den enkeltes rusproblematikk og hvilken form for hjelp hver og en har behov for. Ved gjentatte pågripelser har nemnden mulighet til å ta i bruk sanksjoner som bøter, meldeplikt eller samfunnsstraff. De som derimot blir tatt for kjøp og salg av narkotika, sendes ikke til nemndene.

Senterpartiet vil arbeide for at reaksjonsformen med nemnder skal våre den foretrukne ved bruk og besittelse av narkotika. For personer med tung rusavhengighet, vil Sp innføre fritak for egenandeler i helsetjenesten. Vi vil bedre rusavhengiges helse ved å ha en nasjonal satsing på forebygging og behandling av leverbetennelse, hepatitt C, med det målet å utrydde sykdommen.

Et annet mål er at hjelp til den stoffavhengige bør resultere i stoffrihet. Legemiddelassistert rehabilitering skal våre et supplement. Det selvsagt helt nødvendig at all behandling innenfor spesialisthelsetjenesten må følges opp av ettervern og tilbud om bolig, sysselsetting, skolegang og nettverksbyggende tiltak.