Meny

Er nytenkingen å pøse på med nye store investeringer når vi trenger strammere prioritering?

Av Strand Senterparti v/ Linda Asbjørnsen, Frida Apall Erevik, Leidulf Sigmundstad, Alf Henning Heggheim og Arild Gjerde

Fremskrittspartiets Petter Korneliussen har nok hatt en fin, varm og velfortjent sommer. Leserinnlegget 5. juli viser nok at det har blitt vel mye møllers tran, og burde heller ha lest innlegget vårt en gang til. 

Ja, vi har vært enige om nødvendigheten og viktigheten av nye Superparken på Tau og nye Fjelltun skole på til sammen 730 mill. og de fleste store investeringsprosjektene fram til nå - med unntak av Marcelius promenaden der flertallet i februar 2019 kjøpte 4,2 da for 17,4 mill pluss omkostninger, og utbygger lo hele veien til banken. Senterpartiet mente den gang som nå at dette kjøpet er hinsidig all fornuft i forhold til bruk av offentlige midler.

Nå må vi prioritere strammere fremover, og ikke bare «pøse» på videre med alle gode små og store og investeringer til gode formål. Og, vi må vise det i handling - ikke bare flotte overfladiske ord som i Høyre sitt innlegg 5. juli der de unnlater å si hva partiet mener om Rosehagen. Viktigheten av å vise handlekraft kan fort dessverre bli å handle over evne. Derfor er ordtaket godt gjort bedre enn godt sagt, en fin rettesnor!

Det fremstår nærmest som om det er posisjonens fortreffelighet som er årsaken til befolkningsveksten i kommunen. Selvsagt er det ikke tilfellet. Hvert enkelt parti og kommunestyrerepresentant har sin del av æren i tillegg til Ryfast og vår nærhet til Stavanger. 

Det påstås at Strand kommune hadde hatt større lånegjeld om dagens opposisjon hadde styrt. Ser vi på de vedtatte årsbudsjettene, stemmer det rett og slett ikke! Videre hevdes det at opposisjonen i tre av de siste årene har villet øke eiendomsskatten med enorme beløp. Det stemmer heller ikke. Faktum er at det kun var for 2022 vi foreslo en økning for å unngå for store kutt i tjenestetilbudet. Posisjonen kaller den årlige økningen i eiendomsskatten for prisjustering. Det høres mye flottere ut. 

Senterpartiet mener vi må prioritere enda strammere når vi har en lånegjeld på 1,3 mrd, og der nærmere 140 mill i året går til renter og avdrag i en tid der rentene og kostnadene er økende. Det er vel og bra å investere i nybygg og attraktive tilbud, men for stor lånegjeld og høye renter og avdrag går fort på bekostning av voksentetthet og kompetanse til å drive skoler, barnehager og eldreomsorg.

Senterpartiet og mange med oss mener det er galskap å prioritere 45 mill +++ til oppgradering av Rosehagen nå. Dette fordi andre viktigere ting har langt høyere prioritet. Derfor må Rosehagen vente. 

Det vises til rapporten at det på Jørpeland kan rives flere bygg fordi det vil bli billigere og bedre enn å totalrenovere. Det stemmer overhodet ikke at dette blir billigere. Det er med grunnlag i denne rapporten for arealeffektiviserings- og samlokaliserings prosjektet at flertallet nylig kjøpte Fagmøbler bygget for 20 mill med behov for ombygging grovt kostnadskalkulert til 40-55 mill +++. 

Og ja, Senterpartiet er for nytenking, og det er behov for å snu på steiner, jobbe smartere for å få en enda mer effektiv drift. En av de viktigste forutsetningene for samlokaliseringsprosjektet, er at det skal være kostnadsbesparende. Det er ikke dokumentert i det hele tatt. Det er kanskje mangelen på dokumentasjon av innsparings potensiale ved samlokaliserings prosjektene som er nytenkingen til FrP? Mangelen av kostnadsbesparelser er også noe Senterpartiet har etterlyst underveis i prosessen, og i vårt alternative forslag når saken var oppe i Fskapet 08.06 og Kstyret 14.06. Vi frykter snarere tvert i mot at dette bare vil medføre økte driftskostnader. Vi blir «dratt inn• i noe vi ikke kjenner konsekvensene av, og må bare bla opp. Sluttregningen kan koste langt mer enn det smaker når vi har langt viktigere ting å bruke pengene på. Og ikke minst, det vil medføre at andre langt viktigere investeringer må utsettes fordi vi ikke kan klare alt på kort tid på grunn av for høy lånegjeld. Senterpartiet mener at vi ikke kan basere så store og viktige investerings beslutninger på synsing, tro og mening. At noen folkevalgte har problemer med å ta dette innover seg, får stå for deres egen regning.

For Senterpartiet har oppgradering av ungdomsskolene på Tau og Jørpeland og finne egnede lokaler til kulturlivet langt høyere prioritet. Vi har store behov innen eldreomsorgen. Mange innen PUH står på venteliste for bolig. Da mener vi i motsetning til flertallet at vi burde sagt nei til kjøp av Fagmøbler butikkdelen nå, isbane som koster «skjorta» i drift for noen få korte mnd, og tribunetak Staal. Rosehagen og store samlokaliserings prosjekter for å samle administrative funksjoner må derfor vente! Som Strandbuen skriver på lederplass 6. juli; Hvor mørke kan egentlig skyene bli før vi bryr oss om alarmen?