Meny
Årsmøte i Gloppen Sp

Årsmøte i Gloppen Sp

Årsmøte 2024

 

Årsmøte i Gloppen Sp 2024 vert helde i kommunestyresalen, heradshuset på Sandane onsdag 31. januar kl. 19.30. 

Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Årsmøte i Gloppen Sp 2023 vert helde i Samfunnshuset i Hyen torsdag 2. februar kl. 1930.

Vanlege årsmøtesaker vert handsama. Kaffi og servering. 

Per Jarle Myklebust innstilt som ny ordførarakandidat

Per Jarle Myklebust innstilt som ny ordførarakandidat

Nominasjonsnemnda i Gloppen Sp innstiller Per Jarle Myklebust som ordførarkandidat til kommunevalet neste år.

Årsmøte 2020

Årsmøte 2020

Gloppen Senterparti inviterer til årsmøte 2020

Kontrakta er broten!

Kontrakta er broten!

Årsmøtet i Gloppen Senterparti meiner at føresetnadane for ei uønska regionreform no er dramatisk endra. Vi ser no at det som var sagt skulle vere ei demokratireform med overføring av oppgåver til lågare folkevald nivå med omlag 10 regionar, no har blitt ei kostnadsbombe med lite oppgåver, større avstand mellom folk og folkevalde, fleire heiltidspolitikarar og lite midlar til å gjennomføre reforma.  

Slå på bremsene, Jon Georg Dale!

Slå på bremsene, Jon Georg Dale!

 Årsmøtet i Gloppen Senterparti gjev full støtte til grunneigarlaget på Byrkjelo og Gloppen kommune sine krav om at vegstandard på E39 Byrkjelo-Grodås må ned til enklare standard som den nye parsellen Bjørset–Skei lenger sør på E39. Det vil gje tenleg veg både for gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. Det som no er viktig å få til, er ei samordna vegplanlegging heilt til Skei, at jordvernet får ein høgare verdi og at ein legg vekk planar om ein ny vegtrasè for E39 på Byrkjelo.

Ordførar Leidulf Gloppestad sitt innlegg i budsjettdebatten i kommunestyremøtet 19. desember, 2018.

Ordførar Leidulf Gloppestad sitt innlegg i budsjettdebatten i kommunestyremøtet 19. desember, 2018.

Ordførar, gode kommunestyre.

Det går mot jul og for oss kommunepolitikarar er arbeid med kommunebudsjett ei av mange juleførebuingar vi skal gjennom. Det er vel sterkt varierande kor hyggeleg ein synes dette arbeidet er, og kva spelerom ein føler vi politikarar har, men som Jensemann syng i Prøysen si julevise, medan han arbeider på julegåva mor si, «at det er en nyttig ting kan ingen komme fra.»