Meny

Hvorfor Senterpartiet?

Peder Rekkedal i Sauherad har følgende leserinnlegg i Varden 2306:

I den tid jeg har oversikt over, fra 1950 til i dag, mener jeg at vårt land har blitt styrt og administrert på en fremragende måte. Alle partier på Stortinget har noe av æren for denne suksess.

Dersom jeg ved valg til Stortinget kunne dele opp min stemmeseddel i ti tiendedels stemmer ville jeg kunne tenke meg å dele min stemmegivning med andre parti. Det kan jeg ikke, og derfor går min stemme til Senterpartiet.

Jeg har mange gode venner som stemmer på andre parti, og jeg får spørsmål som: «Stemmer du Senterpartiet du som er så positiv til EU og er tilhenger av EØS-avtalen? Dessuten er du tilhenger av rovviltforliket. Og du er positiv til sammenslåing av kommuner. Nei, det forstår jeg ikke.»

Alle parti må akseptere at en ikke får viljen sin i ett og alt. Heller ikke finnes det parti hvor jeg er enig i absolutt alt det partiet står for. Alle må inngå kompromiss, og arbeide seg fram til vedtak som får flertall i Stortinget. Det er kanskje nettopp denne viljen til å inngå samarbeidsavtaler og kompromiss som gjør landet vårt så godt å bo i.

Det er imidlertid noen hovedområder som Senterpartiet kjemper for, hvor de etter min mening over tid, er mer troverdige enn andre:

b Vil føre en samlet politikk som er positiv for hele landet.

b Vil ha landbruk i hele landet.

b Vil beholde gode lokalsykehus.

b Vil føre en helhetlig tilnærming til «Det grønne skiftet», hvor vi også bør trekke inn våre skogsresurser i analysen.

b Vil føre politikk som utjevner de økonomiske forholdene mellom kommunene og mellom de forskjellige distrikt.

b Vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

b Vil gi større makt til kommuner og fylker/regioner og mindre makt til staten.

b Vil høre ordentlig på lokale politikere når kommuner skal slås sammen eller om fylkene skal gå sammen til nye regioner.

b Senterpartiet er flinke til å samarbeide for konsensus i viktige overordna politikkområder som t.d. flyktning- og innvandringspolitikk, øvrig utenrikspolitikk samt trygde- og pensjonsspørsmål.

b Vil arbeide for god nasjonal kontroll på bruk av våre naturressurser som t.d. fiskeressurser, vasskraft, økonomisk infrastruktur som bankvesen og postverk.

b Partiet er også positiv til fagorganisasjoner og samvirketiltak.

b Partiet viser vilje til bruk av statens midler til utvikling av privat næringsliv.

Jeg vet at noen partier går lenger innenfor de områder som her er nevnt, men jeg synes Senterpartiet har en «riktig» politikk på disse områdene.

Politikk på disse områdene koster penger. Partiet har vist at det kan balansere kostnadene på disse områdene på en forsvarlig måte i forhold til landets ressurser.

Mange av de prioriterte mål som partiene har, vil komme i strid med hverandre. Da må det inngås kompromiss, noe som Senterpartiet er en mester i, i følge utsagn fra folk utenfor partiet.

Det bør ikke gjøres endringer i statlige organ og strukturer uten at en er helt sikker på at det oppnås gevinster som er større på staten sin hånd enn det som er ulemper for brukerne. Gevinstene må kvantifiseres tydelig.

I den tid vi nå er inne i, blir det ofte framholdt at de offentlige utgiftene blir for store. Svaret på det er ofte privatisering. Jeg mener det er en forenklet diskusjon. Vi må lete etter hensiktsmessige løsninger på de oppgavene vi gjør i dag og de oppgaver vi får i framtiden. Så må det offentlige sine inntekter og egenbetaling dimensjoneres slik at utgiftene over tid blir finansiert.

Slik jeg ser verden i dag, ser jeg heller for meg mer fellesskapstenkning enn mindre fellesløsninger. Når jeg oppsummerer for meg selv hva de enkelte partier står for, blir jeg helt klar på at jeg vil og må stemme Senterpartiet.

Godt valg!

Peder Rekkedal

Gvarv