Meny

Omgjøring av vedtak om sammenslåing av følgende fylkeskommuner

Senterpartiet har idag fremme følgende dokument 8 forslag i Trontaledebatten:

Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om omgjøring av vedtak om sammenslåing av følgende fylkeskommuner:

-         Østfold, Akershus og Buskerud

-         Vestfold og Telemark

-         Hedmark og Oppland

-         Hordaland og Sogn og Fjordane

-         Troms og Finnmark

             

Representantforslag ….… S

(2016–2017) 

fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Åslaug Sem-Jacobsen, Trygve Slagsvold Vedum, Ivar Odnes, Marit Strand, Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Sandra Borch og Geir Iversen

Dokument 8:    S (2016–2017) 

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Åslaug Sem-Jacobsen, Trygve Slagsvold Vedum, Ivar Odnes, Marit Strand, Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Sandra Borch og Geir Iversen om omgjøring av vedtak om ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå  

Til Stortinget  

Bakgrunn

Stortinget vedtok 8. juni 2017 ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå gjennom følgende sammenslåinger av dagens fylkeskommuner:

-         Vest-Agder og Aust-Agder

-         Buskerud, Østfold og Akershus

-         Telemark og Vestfold

-         Oppland og Hedmark

-         Hordaland og Sogn og Fjordane

-         Finnmark og Troms.

 

Stortingets vedtak ble gjort i strid med fylkeskommunenes egne vedtak med unntak av for Agderfylkene hvor det forelå positiv innstilling til sammenslåing fra begge fylkestingene.  Hordaland og Sogn og Fjordane la føringer for en eventuell sammenslåing gjennom krav om overføring av statlige oppgaver, noe som ikke er imøtekommet.        

I Meld.St.22 (2015-2016) om Nye folkevalgte regioner – rolle struktur og oppgaver, foreslo regjeringen en prosess for gjennomføring av regionale utredninger om sammenslåing av fylkeskommuner.  Fylkeskommunene ble bedt om å innlede forhandlinger med nabofylkene for å vurdere sammenslåinger.  Fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler ble understreket av regjeringen.  Det het at desentralisering av oppgaver og styrking av regional planlegging er de sentrale elementene i reformen. Ved siden av Trøndelagsfylkene, som allerede var i prosess om å slå seg sammen, var det bare i Aust- og Vest-Agder at begge fylkene gjorde vedtak om sammenslåing uten forbehold.

Forslagsstillerne konstaterer at Stortingets vedtak om tvangssammenslåing av fylkeskommuner ble gjort uten at det foreligger forslag til desentralisering av oppgaver og styrking av regional planleggingen.  Fylkeskommunenes nye og sterkere rolle som samfunnsutvikler, er ikke utformet.  Regjeringen har derimot foreslått å svekke fylkeskommunenes ansvarsområder gjennom å åpne for overføring av den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene og for at større kommuner kan få delansvar for kollektivtrafikken.

Forslagsstillerne viser til at regjeringens regionreform ble igangsatt gjennom en invitasjon til fylkeskommunene om å utrede eventuelle sammenslåinger.  Tilbakemeldingene som ble gitt var negative.  Fylkeskommunene mente generelt sett de var store nok til å løse de oppgavene de er pålagt og også til å ta i mot nye oppgaver som i dag forvaltes av statlige myndigheter.  Regjeringen valgte å ikke lytte til høringsuttalelsene, men å gjennomføre regionreformen som en tvangsreform.

Forslag

På denne bakgrunn legger forslagsstillerne fram følgende

                                    forslag: 

Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om omgjøring av vedtak om sammenslåing av følgende fylkeskommuner:

-         Østfold, Akershus og Buskerud

-         Vestfold og Telemark

-         Hedmark og Oppland

-         Hordaland og Sogn og Fjordane

-         Troms og Finnmark