Meny

Kommuneprogram 2015-2019

Her er kommuneprogrammet for 2015-2019

Drangedal:

Drangedal Senterparti 2015-2019: Med Drangedal inn i framtida!

 

Lokalt demokrati

Senterpartiet vil:

* jobbe for at Drangedal kommune skal bestå som i dag

* samarbeide med andre kommuner der det er hensiktsmessig

* gjøre politikken mer tilgjengelig, og legge til rette for at flere kan bli rådført før beslutninger tas

 

Inspirerende oppvekst

Senterpartiet vil:

* satse videre på tre oppvekstsentre, samt finne varige løsninger for barnehage i Kroken

* legge til rette for at skoleungdommer får praktiske utfordringer i tillegg til teoriundervisning

* støtte initiativ om å realisere tilbud innen motorsport

 

Langsiktige tanker

Senterpartiet vil:

* jobbe for tilknytning mellom Sørlandsbanen og den nye Grenlandsbanen ved Tangen

* følge opp kommunens energi- og klimaplan, og styrke arbeidet innen klimatilpasning
* jobbe for å fjerne flaskehalser på kommunale og fylkeskommunale veger
* gjøre Drangedal til en Fairtrade-kommune

 

Ansvarlig styring
Senterpartiet vil:

* bremse veksten i, og arbeide hardt for å redusere kommunens netto lånegjeld

* styrke Gautefall Biathlon gjennom samarbeid med andre egnede aktører

* legge fram en eierskapsmelding for kommunens hel- og deleide foretak


Skapende næringsliv
Senterpartiet vil:
* jobbe for å tiltrekke nye statlige og private arbeidsplasser til kommunen
* utvikle og tenke nytt rundt turistnæringen i bygda
* skaffe nødvendig kunnskap om mulig mineralvirksomhet i Tørdal
* arbeide for å få til en Næringshage der lokal matproduksjon står sentralt

Grønn vekst

Senterpartiet vil:

* støtte opp om industri der tømmer fra Drangedal kan være en attraktiv ressurs
* støtte næringsaktører som vil etablere hurtigladere for elbiler i Drangedal
* markedsføre Drangedal som aktuell vertskommune for ny, grønn datasenterindustri
* opprettholde lokalt eierskap til e-verket og legge til rette for ny kraftproduksjon i privat regi

 

Gode nærmiljø

Senterpartiet vil:

* holde på den økonomiske støtten til grendekretsene

* jobbe for at innvandrere raskt blir inkludert i lokalsamfunnet

* arbeide for å etablere en frivillighetssentral i bygda


 

Blomstrende kulturliv
Senterpartiet vil:

* opprettholde et aktivt Kulturliv, spesielt i tilknytning til Tokestua og Bygdetunet

* støtte opp om arbeidet som gjøres av frivillige lag og foreninger

* vurdere å yte sponsorstøtte til utvalgte lokale talenter med en lys framtid innen kulturlivet

 

Livskraftige innbyggere

* skjerme tilbudet for eldre og pleietrengende

* jobbe for flere faste og større stillingsbrøker innen helsesektoren