Meny

Kommuneprogram for 2019-2023

Her kan du lesa programmet for Drangedal Senterparti

 

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil arbeide for et samfunn der mennesker kan utvikle seg fritt, ta ansvar for eget liv, for fellesskapet og for naturen. Senterpartiets verdigrunnlag er den kristne og humanistiske kulturarven.

 

TRYGG OPPVEKST

Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og menneskeverdet er ukrenkelig og overordna andre verdier.

Senterpartiet vil:

·         satse videre på dagens skole- og barnehagestruktur på Neslandsvatn, Bø og i Prestestranda

·         fullføre bygginga av ny barnehage på Neslandsvatn

·         undersøke behov og mulighet for å opprette pendlerbarnehage, for eksempel på Henseid

·         videreutvikle MOT og andre livsmestringsprogram i skolen og bekjempe mobbing

·         legge til rette for nye fritidstilbud i samarbeid med ungdommen og frivilligheten

·         sikre godt psykososialt team ved skolene og styrke pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

·         sikre at den sammenslåtte barneverntjenesten med Kragerø fungerer godt

 

ATTRAKTIV BOLIGPOLITIKK

Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling, der folk kan bo og trives i det miljøet de ønsker.

Senterpartiet vil:

·         gi tilskudd til boligbygging og gjøre det enklere å bygge spredt

·         legge til rette for flere leiligheter i Prestestranda og andre sentrumsområder

·         evaluere «konsesjonsgrense null» og vurdere å fjerne boplikt på rene boligeiendommer

·         videreføre og jobbe for at flere tar i bruk hytta som helårsbolig

·         styrke boplikten på landbrukseiendommer

 

LIVSKRAFTIGE INNBYGGERE

Den norske samfunnskontrakten, der man yter etter evne og hvor felleskapet stiller opp for den enkelte, forutsetter tillit mellom folk.

Senterpartiet vil:

·         skjerme og opprettholde et godt tilbud for eldre og pleietrengende

·         fremme friluft og frivillighet i folkehelsearbeidet

·         fortsette å ha fokus på forebyggende tiltak innen helse og oppvekst

 

SKAPENDE NÆRINGSLIV

Det etablerte næringslivet og nystartede bedrifter i Drangedal, med mange små og større virksomheter, må gis gode rammevilkår for å utvikle seg videre.

Senterpartiet vil:

·         øke næringsrådgiverstillingen til 100 % og ta denne tilbake fra Vekst i Grenland

·         videreføre og styrke det kommunale næringsfondet i samarbeid med andre aktører

·         videreutvikle Drangedal næringshage på Kåsmyra

·         undersøke mulighetene for mineralutvinning i Tørdal

·         øke aktiviteten i skogbruket og se på muligheten for mer foredling av tømmerstokken i bygda

·         handle mer lokalt, utnytte handlingsrommet i Grenlandssamarbeidet

·         legge til rette for ny vannkraftproduksjon og bruk av solenergi i privat regi

·         støtte arbeidet med å utvikle fiske/fiskeoppdrett i Toke

·         støtte utvikling av Fikkjebakke industriområde sammen med Kragerø, og vurdere etablering av industriområde på Drangedals side av kommunegrensa

 

BLOMSTRENDE NÆRMILJØ

Gode lokalsamfunn skal gi folk trygghet, tilhørighet og identitet.

Senterpartiet vil:

·         støtte opp om arbeidet som gjøres av frivillige lag og foreninger

·         bruke frivilligsentralen til å styrke samarbeidet mellom lag og foreninger

·         beholde den økonomiske støtta til grendene

·         ha årlige møter med frivilligheten og grendene

·         teste ut tilbud om kommunal informasjon og kommunale tjenester på nærbutikkene

·         bosette flyktninger flere steder i kommunen

·         sikre gode tjenester uavhengig av bosted

·         opprettholde et aktivt kulturliv i hele bygda

 

LOKALT DEMOKRATI

Senterpartiet ser på Drangedal som et godt lokalsamfunn som skal bestå som egen kommune.

Senterpartiet vil:

·         samarbeide med andre kommuner der det er hensiktsmessig

·         gjøre politikken mer tilgjengelig, blant annet gjennom folkemøter

·         videreføre arbeidet for mer åpenhet i politisk og administrativ virksomhet

 

LANGSIKTIG STYRING

Drangedal kommune har tatt mange store løft de siste åra, blant annet nye Suvdøla kraftverk og ny Kroken barnehage. Slike investeringer gjør det viktig med god økonomisk styring.

Senterpartiet vil:

·         opprettholde det gode tjenestetilbudet kommunen har i dag, og unngå økning i det totale avgiftsnivået

·         opprettholde kommunalt eierskap til e-verket

·         ikke bygge svømmehall slik økonomien er nå

·         støtte et aktivt jordbruk og si nei til å bygge ned dyrka mark

 

ANSVARLIGE MEDARBEIDERE

Våre ansatte er en drivkraft i utvikling av kommunen. De ansatte skal gjennom deres fagforeninger ha medbestemmelse, møterett i politiske fora og innflytelse på eget arbeidsmiljø.

Senterpartiet vil:

·         gi ansatte tillit og ansvar så de kan utøve arbeidet profesjonelt uten politisk detaljstyring

·         etablere en heltidskultur og arbeide for å redusere omfanget av ufrivillig deltid

 

AKTIV PÅVIRKNING

Det er mange forhold i lokalsamfunnet som avgjøres av andre enn kommunestyret. Vi vil arbeide

gjennom partiet på regionalt og nasjonalt nivå, samt direkte mot offentlige og private aktører for å påvirke.

Senterpartiet vil:

·         ha bedre polititjenester, og jobbe for å få større bemanning ved lensmannskontoret

·         jobbe mot kutt i posten og vurdere å legge andre tjenester til posten for å styrke landpostbud-tjenesten

·         opprettholde et godt togtilbud, og ha god dialog med det nye selskapet som skal drifte Sørlandsbanen

·         jobbe for å utbedre fylkesveiene gjennom bygda ved å heve standarden og fjerne flaskehalser

·         opprettholde og styrke et godt NAV-kontor i Drangedal

·         arbeide for å etablere nye statlige arbeidsplasser

·         unngå salg av de resterende statsskogene i bygda