Meny

Komplett program 2015-2019

Her er det komplette programmet for 2015-2019

Notodden Senterparti Program 2015-19

 

VI skal løfte HELE Notodden og gi framdrift!

 

Alle bygder og bydeler i Notodden må løftes og forvaltes!

Det handler om godt nærmiljø for alle innbyggere og å gi selvtillit til de unge og livskvalitet til de eldre. Og det handler om å klare å utnytte alle de mulighetene som finnes.

 

Hvordan?

 

Vårt svar på dette er hardt arbeid - fra oss og fra alle andre som vil ta i et tak for å løfte Notodden videre. Og å få et større politisk fokus på å sikre og skape flere arbeidsplasser.

Vårt svar er å ta den enkelte ungdom på alvor. Alle skal oppdage og utvikle sitt gode potensial! Vi skal ha blikket på innholdet i skolen, på god klasseledelse og på god skoleledelse – og lande skolestrukturen.

Vårt svar er det skapende Notodden. Vi skal gi snekkeren, bonden, helse- og omsorgsarbeideren, butikkmedarbeideren, læreren og gründeren, muligheter.

Sp vil også støtte det frivillige Notodden, de som bygger møteplassene, idrettsbanene, grendehusene og kirkene. Musikkfestivalene, stevnene og turneringene. Vi ønsker å gjøre hverdagen til hverdagsheltene enklere.

 

En god jobb for Notodden betyr å bygge hele Notodden, og det skal vi gjøre skikkelig - med grundige strategiske planer som støttes bredt både politisk og i befolkningen.

Da får vi framdrift!

 

 

Kommunen vår

 

Sp vil jobbe for å få på plass en kommuneplan med bred politisk enighet for å sikre framdrift i arbeidet med å utvikle Notodden til et enda bedre sted å bo.  

 

Sp vil ellers videreutvikle kommunalt samarbeid, men er åpen for frivillig kommunesammenslåing. Nei til tvang.

 

Sp skal også være ivrige "vaktbikkjer" overfor nasjonale instanser i forhold til høyskolen og sykehuset, slik at vi ikke risikerer å miste funksjoner/tjenester og arbeidsplasser.

 

 

Stedsutvikling, kultur og idrett

 

Sp vil ha sterk kommunal bevissthet på kulturell arv og tradisjoner, folkehelse og god utvikling og trivsel i alle bygder og bydeler.  Sp vil raskt få på plass gode strategiske planer for reiseliv og opplevelsesnæring, kulturminne og byutvikling, og jobbe aktivt for å styrke vilkårene til nærmiljøene, idretten, kulturlivet og annet dugnadsarbeid.

 

Notodden skal håndtere kravene som følger av verdensarvstatusen vi har fått tildelt fra UNESCO. En egen tverrpolitisk arbeidsgruppe må raskest mulig begynne å jobbe med tiltak for å få mer fart på markedsføringen av Notodden - både overfor reiselivsaktører og overfor besøkende.

 

Idretten og idrettslagene er særdeles viktige for trivselen, folkehelsa og identiteten til innbyggerne på Notodden. Sp vil løfte fokuset på den jobben som gjøres ved å sørge for vedtatte møtepunkter mellom Idrettsrådet og det politiske miljøet. Sp vil også at kommunen får en egen Idrettskonsulent på plass så fort som mulig.

 

Sp vil samle alle disse sakene i et eget politisk utvalg for kultur- idrett, og stedsutvikling.

 

 

Kommunal eiendomsforvaltning

 

Sp vil sikre en god forvaltning av kommunale eiendommer slik at de sikres lang levetid. Bygg som blir stående tomme må forvaltes for salg eller nye brukere senest 2 år etter nedlagt drift. Kommunen bør aktivt vurdere å kjøpe og renovere bygg som skjemmer bybildet, og vurdere å omregulere for alternativ drift i samsvar med langsiktig strategi for byutvikling og byfornyelse.

Sp mener Notodden som reisemål vil være betydelig styrket om vi kan skilte med et vitalt historisk bymiljø.  Konkret vil Sp derfor ha større fokus på sentrumsutvikling og stimulere til et attraktivt torvmiljø. Potensialet ved Vannfronten/Heddalsvannet må få enda større muligheter til å realiseres.

  

                                                                                        

Boligbygging

 

Kommunen skal stimulere til utbygging i Heddal, Gransherad og Lisleherad samt til fortetting i sentrum og bynære områder. Samordne med skoleutbygging og omsorgsboliger der det er mulig. Sp vil vektlegge boligområder med lavt prisnivå for ungdom og førstegangskjøpere av egen bolig.

                                                                

 

Flyktninger

 

Sp vil legge forholdene godt til rette for flyktninger som kommunen tar imot, slik at de kan delta i byggingen av våre bygder og bydeler og inkluderes i trygge personlige relasjoner med familier og naboer.

 

Pleie og omsorg

Sp vil sikre behov og tjenester som fremmer trivsel og livskvalitet hos eldre. Konkret ønsker Sp å sikre at miljøarbeid får tilstrekkelig tid og rom for den enkelte. Vår eldreomsorg skal være nær og respektfull. Den skal ha tid til pleie og tid til den gode samtalen. Den skal handle om frihet og livsglede - og å elske og bli elsket hele livet ut.

Sp stemte mot hastevedtaket i 2014 om å legge ned bygdeheimen i Gransherad. Det er allerede klart at flyttingen til Haugmoen blir svært dyrt. Husbanken er kritisk. Sp vil ha en grundig gjennomgang av alle sider av prosjektet, særlig med tanke på om dette fremmer trivsel og livskvalitet for de som berøres. Sp vil uansett arbeide for at bygningene i Gransherad blir brukt til pleie og omsorg - og at færrest mulig arbeidsplasser går tapt.

 

 

Folkehelse

 

Folkehelseperspektivet skal få en naturlig og viktig plass i både politikken og i kommunens arbeid. Derfor skal det være med som et moment i alle relevante utredninger den neste kommunestyreperioden.

Notodden skal også skaffe seg god oversikt over innbyggernes helsetilstand og faktorer som påvirker denne. Det skal lages tverrpolitiske mål og strategier for folkehelsearbeidet i kommuneplanen, med særlig fokus på sosiale helseforskjeller.

 

 

Sykehustjenester

 

Sp vil aktivt arbeide for å opprettholde basistjenestene vi har i dag, og arbeide for å videreutvikle spesialisthelsetjenesten ved Notodden sykehus. Sp vil være en "vaktbikkje" sammen med sykehusaksjonen og passe på at Notodden sykehus også i framtida forblir et akuttsykehus.


 

Luftambulanse i Notodden

 

Sp vil aktivt arbeide for å få etablert en helikopterbase på Notodden da det er stedet i Telemark som er best egnet værmessig og har best dekningsgrad i henhold til dekningskart for luftambulansetjenesten i Norge.

 

 

Næringsliv

 

Sp vil ha fart på næringslivet ved å jobbe mye mer aktivt nasjonalt og ved å sikre at NUAS får nok armslag. Vi vil legge til rette for flere teknologibedrifter, mer reiseliv og opplevelsesnæring - og ikke minst grønn næringsutvikling. Sp ønsker et nærmere samarbeid mellom fly-, bil- og båtmiljøene for service- og næringsutvikling i kombinasjon med utdanning, teknologiutvikling, nasjonal og internasjonal motorsport og tilhørende reiseliv.

 

 

 

Arbeid

 

Målet er at flest mulig kommer i jobb.  SP vil derfor sette i gang en tverrpolitisk arbeidsgruppe for å finne nye og alternative løsninger på økende arbeidsledighet. SP vil også arbeide for å øke lærlingtilskuddet fra staten slik at flere bedrifter kan ta imot lærlinger. Kommunen forpliktes for 25 lærlinger årlig.

 

 

Natur og miljø

Gjennom bruk av naturen har vi skapt det samfunnet vi kjenner i dag. Naturen er hele vårt livsgrunnlag. Sp vil ha et større miljøfokus i kommunen, samt støtte forskning og teknologi for produksjonsmåter som gir tilbake det vi tar ut av naturen slik at våre etterkommere har de samme mulighetene.

Klimautviklingen er den største trusselen mot naturen slik vi kjenner den. Sp vil bruke naturen på en klimavennlig måte.  Hoveddelen av norske klimakutt må tas innenlands.

 

Skogbruk

 

Sp vil at aktiv og bærekraftig skogsdrift skal brukes offensivt for å redusere CO2-utslipp, og vi vil støtte en storstilt satsing på bioenergi, biodrivstoff og fornybar energi.

Sp vil stimulere til nye treprodukter og legge forholdene bedre til rette for bedrifter innen bruk av trevirke. Et godt eksempel er Tinnoset Sag AS i Gransherad. Sp vil etablere en trebank i Notodden kommune av kvalitetstømmer både på lager og på rot for restaurering og bygging av kulturbygg i framtiden.

Konkret vil Sp arbeide for et pilotprosjekt med oljeutvinning av tømmer plassert sentralt mellom Notodden, Hjartdal og Tinn.

 

 

Landbruk

I global sammenheng er tilgang til nok mat og rent vann hver dag avgjørende. Folketalsvekst, mindre tilgang til ferskvann og reduksjon av matjord som følge av tørke, erosjon og nedbygging gjør dette til en stor utfordring. Sp vil at derfor Norge skal ta ansvar for å produsere mer mat til egen befolkning gjennom å stimulere til norsk matproduksjon basert på norske råvarer fra både sjø og landbruk.

Lokalt arbeider Sp derfor for produksjon av sunn, ren mat i Notodden og omegn og at transporten til forbrukeren er kort. Sp vil også be den lokale matvarehandelen og forbrukeren kaste mindre mat og i tillegg oppfordre forbrukeren til å knytte seg til landbruket via andelslandbruk.

 

Sp gleder seg over Telemark Kjøtt AS på Tunga/ ØTA. Mer kortreist blir det ikke. Sp støtter aktivt lokalt landbruk med dyrking, nydyrking, foredling og produksjon av kvalitetsråvarer.

 

Sp vil opprette et eget Landbruksutvalg for å få en bedre planmessig stimulering av næringa, gi kunnskap om vern av dyrkbar jord og kulturlandskap, øke bevisstheten om mat, natur og miljø, samt utvikle godt samarbeid med nabokommuner.

 

Samferdsel

 

Sp vil arbeide aktivt for at Notodden skal bli hovedsenter for planlegging og utbygging av stamvegen nye E134, og for at veien som knytter Grenland/Vestfold til denne planlagte stamveien, går via Notodden som motorveg. Sp vil også fortsette å jobbe for å få stamvegen inn på statens motorvegplan som skal legges fram for stortinget 2017.

 

Sp vil i tillegg fortsette arbeidet vårt med å få statlig støtte til Notodden Flyplass mer permanent slik at den blir hovedflyplass i Telemark, med servicetjenester og sertifisering for piloter og servicepersonell. Sp vil ta opp igjen arbeidet med ny vei fra Yli til Haugmoen for å kunne utvikle flyplassen til et stabilt regionalt kommunikasjonspunkt som fullt ut kan betjene næringsvirksomhet, reiseliv, opplevelsesnæring og UNESCO verdensarven Rjukan-Notodden.

 

 

Skole

 

Pedagogikk: Sp vil ha en skole med nærmiljøpedagogikk kombinert med metodikk for positivt bekreftende samtaler og fokus på tilpasset opplæring. Spesialpedagogiske tiltak skal settes inn tidligst mulig.

 

Eleven i fokus: Eleven skal møte en skolehverdag som er trygg og virkelighetsnær, positivt bekreftende, stimulerer tidlig evne til selvregulering, og gir kulturell og lokal forankring i samspill med sitt lokale miljø. Eleven skal mestre et økende sosialt ansvar. Null toleranse for mobbing.

 

Lærertetthet/klasseledelse: God klasseledelse er avgjørende for elevens læringsutbytte. Dagens lærertetthet skal derfor opprettholdes og økes om mulig. Lærerne skal sikres tid og rom for kollegaveiledning og etterutdanning i klasseledelse.

 

Foreldresamarbeid: Elevens læringsutbytte er nært knyttet til skolens samarbeid med foreldrene. Sp vil derfor stimulere foreldreutvalgene (FAU) til aktivt fokus på gode betingelser for læring.

 

Sikker skolevei: Der veistrekningen ikke vurderes lagt om for kommende transportbehov, skal gang- og sykkelveier bygges umiddelbart der barn ferdes til skolen.  Fartsgrenser settes ned til 40 km der barn krysser gangfelt og ved av/påstigning skolebuss. SP vil ha 70 km sone i Tinnegrend fra Øta til Hjuksevelta. Notodden Sp vil arbeide gjennom Telemark Sp for å få fortgang i gang og sykkelvei fra Øta til Hjuksevelta.

 

Eierform: Sp støtter private skoler der de ikke vil ødelegge for offentlige skoler. Sp støtter skoleløsninger der eieren er privat og driften er offentlig.

 

Struktur: Sp vektlegger en desentralisert struktur som stimulerer bygder og bydeler. NUSK/Sætreanleggene rustes derfor opp umiddelbart. Rygibrakkene vurderes overført til Sætre barneskole under byggeperioden for å få fortgang. Nordbygda vurderes som støtte til Rygi og til andre skoler i byggeperioden. Tinnesmoen opprettholdes. HUSK vurderes i denne sammenheng for elever fra Tinnesmoen. Vidar barneskole ferdigstilles ved utgangen av 2019.