Meny

Program 2019-2023

Notodden Senterparti Program 2019-23 

HELE Notodden er viktig for Sp!

 

Vekst og utvikling i hele kommunen

Notodden - et knutepunkt for vei, tog og fly!

Skogbruk og jordbruk bidrar til næringsutvikling, bosetting og matproduksjon.

Gode skoler og barnehager i hele kommunen

Gode helsetjenester for alle i Notodden – inkludert et godt lokalsykehus

God eldreomsorg, sykehjem og hjemmebaserte tjenester i hele kommunen

 

SP vil lytte til folk

Vi vil legge til rett for at frivillige organisasjoner, idrettslag, kulturaktiviteter, velforeninger, sokneråd og grendeutvalg blir hørt. Vi vil aktivt oppsøke grender og bydeler for å diskutere lokale saker. Vi vil slippe til ulike lag og foreninger så de kan presentere sine hjertesaker for politikerne.

 

Vekst og utvikling i hele kommunen

Senterpartiet vil spre makt og innflytelse i samfunnet. Politikk og tjenester skal være nær folk. Senterpartiet mener spredning av makt, innflytelse, ressurser, tjenester og bosetting er et gode.  Kommunen skal stimulere til utvikling i alle deler av kommunen. Sp vil legge til rette for at alle kan skaffe seg egen bolig, også ungdom og mennesker med spesielle behov.

 

Sp vil se framover, det krever planer. Vi vil utvikle Notodden til et enda bedre sted å bo. Mangel på arealplaner og godkjente reguleringsplaner forsinker utviklingen.  Vi bør ha industriarealer og boligtomter med godkjente reguleringsplaner klare når noen vil etablere bedrifter eller bygge boliger. Et godt planverk må også revideres regelmessig.

 

Vi skal gi alle innbyggere i kommunen muligheter til et godt liv. Sp støtter det frivillige Notodden, de som etablerer møteplassene, idrettsbanene, grendehusene og kirkene. De som er pårørende og bidrar med verdifull innsats til omsorgstrengende. De som arbeider med musikkfestivaler, stevner og turneringer. Vi vil oppmuntre og støtte både de organiserte og de uorganiserte frivillige. Vi ønsker å gjøre hverdagen til hverdagsheltene enklere!

 

Sp vil sikre at NUAS får armslag. Notodden bør ha et aktivt næringslivsforum!  Vi vil legge til rette for flere teknologibedrifter, mer reiseliv og opplevelser - og ikke minst grønn næringsutvikling.

 

SP vil aktivt bidra til at Telemark Ring blir en realitet, forutsatt tilstrekkelig interesse blant investorer, lokalt næringsliv og motorsportinteresserte.

 

Det er et mål at flest mulig er i arbeid. NAV Notodden bruker «Talenthuset» med gode resultater, og mange andre tiltak for å hindre at ungdom blir stående utenfor arbeidslivet. IDEA –bedriften er en aktiv deltaker i rehabilitering av de som har falt utenfor arbeidslivet.  Integrering på en arbeidsplass er den beste metoden når flyktninger og asylsøkere skal bosettes.  Arbeidsplasser for de som har lite formell utdanning eller dårlige norskkunnskaper en ekstra utfordring.  Mulighet for kommunale tiltaksplasser eller tilskudd til arbeidsgivere i en utprøving er mulige tiltak. SP vil ha minst tre lærlingeplasser per 1000 innbyggere.

 

SP vil opprette et grønt investeringsselskap med minimum 10 mrd. kroner i grunnkapital for utvikling av, og strategiske innvesteringer i, teknologibedrifter som baserer seg på grønt (fornybart) karbon. Selskapet skal lokaliseres utenfor Oslo, og da bør Notodden være stedet.

 

Notoddens - et sterkere knutepunkt for vei, tog og fly!

Utvikling krever gode og sikre veier, som vedlikeholdes og brøytes. Kollektivtilbudet krever tiltak for å gi bedre buss- og tog-forbindelser.  Bompenger, drivstoffavgifter og andre avgifter rammer reisende i Notodden hardt.

 

Bratsbergbanen er viktig for de mange pendlere mellom Notodden og Grenland. Vi vil arbeide for at Tinnosbanen blir oppgradert og modernisert.  Det bør bygges en terminal i Gransherad slik at tømmer kan transporteres på jernbane, da unngår vi også CO2 utslipp. Toget må kunne ta med tømmer fra Nordagutu og andre stasjoner. 

 

Togtilbud mellom Oslo og Kongsberg og/eller Nordagutu bør kobles til buss-forbindelse til og fra Notodden. Hvis ekspress­bussene svekkes ytterligere, må andre bussløsninger etableres. Det er nødvendig å få etablert en shuttlebuss-ordning mellom Notodden og Kongsberg.

SP vil arbeide for å utvikle en høgfartsbane øst-vest

 

Sp vil arbeide aktivt for at Notodden skal bli hovedsenter for planlegging og utbygging av stamveien «nye E134», og for at veien som knytter Grenland/Vestfold til denne planlagte stamveien, går via Notodden. Sp vil også fortsette å jobbe for å få stamveien inn på statens motorveiplan

 

Sp vil i tillegg fortsette arbeidet vårt med å få statlig støtte til Notodden Flyplass mer permanent.  Flyplassen kan utvikles både som base for pilotskole, og som en regional flyplass.

 

Vi vil ruste opp kommunebrygga med toalett- og servicebygg for å ta i mot rutebåter, og dermed bidra til økt aktivitet i øst-løpet av vassdraget. Øst-kanalen gir grunnlag for næring, verdensarv-turisme og opplevelser for Notoddens innbyggere. Hjuksebø har et flott anløpssted i den østre delen av vassdraget. Heddalsvannet og vassvegen videre gjennom Sauarelva og Norsjø, gir Notodden en unik geografisk plassering. Notodden er en kystby, vi må bruke muligheten! Kyststien fra Linstå til Nesøya må på plass.

 

Skogbruk og jordbruk bidrar til næringsutvikling, bosetting og matproduksjon

Notodden er en av de største skogbrukskommunene i Telemark.  Skogbruk og annen tre-basert næring bidrar til grønne arbeidsplasser og et grønt skifte.  Tre som bygningsmateriale og tre som foredlingsprodukt bør prioriteres i kommunale planer.

 

Sp vil legge bedre til rette for trevirkebaserte bedrifter. Tinnoset Sag har unik kompetanse og kan bli en foregangsbedrift innen spesialtreverk. Bedriften har utviklet et marked som har gode forutsetninger til å kunne vokse. Malmet furu, er et bestandig materiale som er naturvennlig og tradisjonelt i bruk i landet vårt. Sp vil etablere en trebank i Notodden kommune. Vi har kvalitetstømmer både på lager og på rot, egnet for restaurering og bygging av kulturbygg i framtiden.

 

Vi vil at skogbruk og jordbruk fortsetter å bidra til næringsutvikling og bosetting

Et bærekraftig skogbruk er bedre som klimatiltak enn å verne skogen! Sp vil at aktiv og bærekraftig skogsdrift brukes for å redusere CO2-utslipp, og vi vil støtte en storstilt satsing på bioenergi, biodrivstoff og fornybar energi. Bakgrunnen for dette er at ressursene som hentes ut fra skogen kan erstatte gass og olje, og erstatte materialer som betong, glass og stål.

 

Det er et faktum at insekter av ulike slag er livsnødvendige for produksjon av mat. Manglende pollinering er etter hvert blitt et globalt problem. Vi ønsker at tilgjengelig areal som, vegskjæringer, grøftekanter, parker, kirkegårder m.m blir sådd til med egnede vekster. Moderne miljølandbruk tar vare på blomstene, biene og andre pollinerende insekter.

 

SP vil opprette et «kornforum» i samarbeid med landbruksrådgivingen for å sikre god arrondering og god jord.  Vi vil påvirke til at det bygges vanningsanlegg der hvor det er mulig. SP vil lage planer for framtidig satsing på kjøttproduksjon og gras-/fór-dyrkning i kommunen.

Vi vil oppmuntre til satsing på frukt, bær og grønnsaker. Potensialet i kommunen er stort: her er godt klima, solrikt og god tilgang på vann. Et forum for å bygge kompetanse og fagmiljø er viktig og bør støttes. En revidert landbruksplan bør ta med disse hensyn.

Senterpartiet vil oppmuntre til opprettelsen av andelslandbruk – parseller som enkelte kan leie til egen dyrkning av bær og grønnsaker.

 

Klimaendringer gir både mer tørke og mer flom. Vi må flomsikre elveløpene i kommunen slik at unødvendige skader på dyrket mark unngås.  Vi vil påvirke NVE og Brukseierforeningen til å støtte dette arbeidet.

  

I global sammenheng er tilgang til nok mat og rent vann hver dag avgjørende. Folketallsvekst gjør dette til en stor utfordring. Sp vil derfor at Norge skal ta ansvar for å produsere mer mat til egen befolkning gjennom å stimulere til norsk matproduksjon basert på norske råvarer fra sjø og landbruk. Lokalt arbeider Sp derfor for produksjon av sunn, ren mat. Transport til forbrukeren skal være kort.

Sp støtter aktivt lokalt landbruk med dyrking, nydyrking, foredling og produksjon av kvalitetsråvarer.

Sp vil styrke Landbruksutvalget, enten som en tydelig del av NMS, utvalg for næring, miljø og stedsutvikling, eller som et eget utvalg.

 

Jordbruk og matproduksjon er viktig for hele Norge.  Nedlegging av gårder har allerede gått for langt, og de brukene som er igjen er viktige arbeidsplasser og viktig for norsk selvforsyning. 

 

Gode skoler og barnehager i hele kommunen

 

Notodden har god barnehagedekning, og et variert tilbud av offentlige og private barnehager.  Det er viktig å gi barn en god start.  Barnehagen er spesielt viktig for barn med språk- og utviklingsutfordringer, derfor må kompetanse og oppfølging styrkes.

 

Barna må ut av midlertidige skoler snarest mulig, og endelig plassering av barneskole i Heddal er avgjørende.  SP vil ha ny barneskole på Klokkarrud. Vi vil at den nye barneskolen i Heddal bygges i tre. 

 

SP vil også fokusere på innholdet i skolen:

Ved å fortsette arbeidet slik at flere fullfører videregående opplæring.

•      Sikre en forsvarlig klasse- og gruppestørrelse i skolen.

•      Satse på etterutdanning av lærere.

 

Senterpartiet mener Universitetet i Sør-Øst Norge må gi et utdanningstilbud i hele fylket. Det betyr at dagens campus Notodden må bestå. Universitetet har i dag et godt faglig tilbud og fremstår som et attraktivt studiested. 

 

Sikre skoleveier: Gang- og sykkelveier skal bygges der barn ferdes til skolen.  Fartsgrenser bør settes ned der barn krysser gangfelt og ved av/påstigning skolebuss. Sp vil ha 70 km/time sone gjennom Tinnegrend og Hjuksebø. Notodden Sp vil arbeide sammen med Telemark Sp for å få fortgang i gang- og sykkelvei fra Hjuksebø til Tveiten. Sp vil ruste opp kommunale veier til god og sikker standard.

 

Gode helsetjenester for alle i Notodden -  inkludert et godt lokalsykehus

Notodden er vertskommune for et lokalsykehus, det bidrar til spesialisthelsetjenester, beredskap og trygghet. Sp vil aktivt arbeide for å opprettholde de tjenestene sykehuset har i dag, og for å videreutvikle Notodden sykehus. Notodden sykehus og Telemark sykehus er begge truet av økonomiske krav og en uhensiktsmessig foretaksmodell.  Senterpartiet ønsker å oppløse dagens helseforetak og gi innbyggerne i Vestfold og Telemark innflytelse over sine sykehus ved at de legges under folkevalgt regional styring. Inntil dette er gjennomført bør Helse Sør-Øst deles opp i mindre regioner. Folkehelseperspektivet er naturlig og viktig i politikken og kommunen. Folkehelse skal være med i alle relevante utredninger den neste kommunestyreperioden. Kommunen har ansatt en folkehelsekoordinator, og det er laget en folkehelseplan.  Denne planen må følges opp, konkretiseres og rulleres regelmessig. Kommunen har store folkehelse-utfordringer som krever politisk innsats over lang tid.

 

Psykiske lidelser og rusbrukslidelser er utbredt i Notodden, disse lidelsene bidrar til betydelig helsetap. Det er mange unge med høyt nivå av psykiske plager. Kommunen skal ha dette som bakteppe i utviklingen av skoler og i folkehelsearbeidet. 

Det er større sosiale helseforskjeller i Norge enn i mange andre europeiske land.

Senterpartiet vil jobbe for et helsefremmende samfunn, fordi god helse for alle gir mindre ulikhet.

 

 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste er avgjørende for å fange opp barn og unge som sliter.  Det å hindre frafall i skolen og å oppdage psykiske lidelser før de blir alvorlige, er avgjørende for overgang til et godt voksenliv. 

 

God eldreomsorg, sykehjemsdekning og hjemmebaserte tjenester i hele kommunen

De fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Men når helsen svikter må kommunen ha tjenester med kapasitet og kompetanse.  For å klare det må hjemmebaserte tjenester, rehabilitering, korttidsplasser på sykehjem finnes og styrke evnen til å bo hjemme.  Tilpasning til yngre brukere, brukerstyrt personlig assistent og tilbud på lindrende enheter og egne rehabiliteringsplasser vil sannsynligvis kreve mer av kommunale helse- og omsorgstjenester enn tidligere. De pårørende og andre frivillige må oppmuntres ved ryddige avtaler og tilbud om faglige kurs.

Sp vil sikre behov og tjenester som fremmer trivsel og livskvalitet hos eldre. Vår eldreomsorg skal være nær og respektfull. Den skal ha tid til pleie og tid til den gode samtalen, den skal handle om frihet og livsglede.

Eldre er like mangfoldige i sine behov og ønsker som andre!  Medbestemmelse, innflytelse på egen hverdag, mulighet for tilpassete tjenester må utvikles.  Også yngre rammes av helseutfordringer, av og til så omfattende at sykehjem og hjemmebasert omsorg er nødvendig. Kompetanse både medisinsk-faglig og sykepleier-faglig må på plass rundt de som trenger det mest. 

 

Sp vil arbeide for at bygdeheimen i Gransherad blir brukt til pleie og omsorg. Smådriftsfordelene ved Gransherad må verdsettes, det er et godt omsorgstilbud med høy kvalitet. Samarbeidet mellom hjemmebaserte tjenester og bygdeheimen er viktig for å kunne bo hjemme lengst mulig.

 

Stedsutvikling, kultur og idrett

Sp vil ha sterk kommunal bevissthet på kulturell arv og tradisjoner, folkehelse og god utvikling og trivsel i alle bygder og bydeler. Heddal Stavkyrkje er landets største stavkirke. Den er og blir en svært viktig turistdestinasjon. Besøket av turister stiger hvert år. Dette er det viktig å utvikle videre ved å styrke kvaliteten på guiding og ulike positive opplevelser. Tilvirking og laging av Brugdebenken på kirkebakken mellom stavkirka og prestegardslåven var en viktig erfaring sommeren 2018. Dette må følges opp med lignende aktiviteter i åra framover.

 

Notodden har verdensarvstatus! Sp vil raskt få på plass gode strategiske planer for reiseliv og opplevelsesnæring, kulturminne og byutvikling, og jobbe aktivt for å styrke nær­miljøene, idretten, kulturlivet og annet dugnadsarbeid.  Kommunen må håndheve oppdraget vi har fått fra UNESCO. Notodden må løfte verdensarven enda sterkere i neste periode, Senterpartiet vil bidra til større fokus på området.  Tinnoset er et gammelt knutepunkt for kollektivtransport i området. Tog-buss-båt møttes der. Vi vil ruste opp området rundt stasjonen, vi vil bygge venteskur/venterom med kiosk/toalett.

 En av Tinnsjøfergene bør ha Tinnoset som hjemmehavn.

 

Idretten og idrettslagene er særdeles viktige for trivselen, folkehelsa og identiteten til innbyggerne på Notodden. Sp vil løfte fokuset på den jobben som gjøres ved å sørge for vedtatte møtepunkter mellom Idrettsrådet og det politiske miljøet. Idrettskonsulent er nå på plass og samarbeidet med idrettsrådet godt.  Hall-kapasitet for lagidretter og andre som vil trene innendørs er alt for liten, det må jobbes videre med flerbrukshaller når skolene bygges. 

 

SP vil ha ny flerbrukshall i Heddal snarest, plassert i nærheten av skolen.

 

Grønkjær Skisenter er under stadig utvikling. Foreliggende planer og arbeid som er gjort vil utvikle anlegget videre. Notodden kommune må være positive til dette. Aktuelle kommunale tilskudd til videre utvikling og drift er nødvendig. Grønkjær Skisenter er et svært viktig anlegg for idretten – og for folkehelsa.   Senterpartiet vil støtte arbeidet med utviklingen av Grønkjær-anlegget.

 

Senterpartiet tar Notodden Ungdomsråd på alvor og vil etablere et møtepunkt for ungdom med ulike interesser. Ungdommen trenger et sted å være som de selv er driftsansvarlige for, og selv kan legge inn egne aktiviteter, som det ikke er arenaer for i det etablerte systemet. Vi vil forsøke å få til et anlegg for skateboard, rulleskøyter o.l. i forbindelse med Industriparkområdet. Vi vil foreslå å få etablert en ungdomskontakt som et støtteorgan for de uorganiserte aktivitetene.

 

Kommunal eiendomsforvaltning

Sp vil sikre en god forvaltning av kommunale eiendommer slik at de sikres lang levetid. Bygg som blir stående tomme bør forvaltes for salg eller nye brukere. Tomme bygg forfaller.

Kommunen bør aktivt vurdere å kjøpe og renovere bygg som skjemmer bybildet, og vurdere å omregulere for alternativ drift i samsvar med langsiktig strategi for byutvikling og byfornyelse.

 

Sp mener Notodden som reisemål vil styrkes med et vitalt historisk bymiljø. Konkret vil Sp derfor ha større fokus på sentrumsutvikling og stimulere til et attraktivt torgmiljø. Gode løsninger for parkering i sentrumsområdet må finnes. F.eks. et parkeringshus i tilknytning til torvområdet.

 

 

Natur klima og miljø
Klimaendringene er en av verdens største utfordringer og vil påvirke natur og samfunn på både kort og lang sikt. Gjennom bruk av naturen har vi skapt det samfunnet vi kjenner i dag. Senterpartiet mener Norge har gode forutsetninger for å møte klimautfordringene, og bidra til gode løsninger. Dette er helt avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling.

SP vil at Notodden bør ha miljøfokus på flere områder, og må i større grad ta i bruk sin rolle som samfunnsaktør som legger til rette for at andre kan bidra i klimaarbeidet. Dette arbeidet bør styrkes. VI vil sikre en lokal klimapolitikk som gir en effektiv transport, matproduksjon, næringsutvikling og muligheten til å leve gode liv i vår flotte kommune. SP vil arbeide aktivt for lokale tiltak i tråd med nasjonal og internasjonal politikk for å dempe og reversere effekten av menneskeskapte miljøskader. SP vil støtte forskning og teknologi for produksjonsmåter som gir tilbake det vi tar ut av naturen, som for eksempel pyrolyse som er spalting av sammensatte, fortrinnsvis faste organiske, kjemiske forbindelser til nye produkter ved hjelp av oppvarming uten tilgang på luft (oksygen).

Notodden SP vil:

ü  Øke kunnskap om klimautfordringene og forståelsen for nødvendigheten av å redusere utslippene

ü  Stimulere våre innbyggere til å ta klimahensyn gjennom store og små valg i hverdagen

ü  Etablere holdningsskapende tiltak og kampanjer rettet mot barnehager, skoler og andre institusjoner;

ü  Få på plass samarbeidstiltak med næringsliv og organisasjoner

ü  Arbeide for å gi bedre støtte til folk som ønsker å gå over til grønnenergi i boliger

ü  SP vil gå aktivt inn for å gi støtte til energiøkonomiserende tiltak ved rehabilitering av boliger

ü  Arbeide for å redusert energibruk i boliger/bygg 

ü  Vurdere ny renovasjonsordning for husholdninger bestående av 4 avfallsbeholdere i plast som rommer 140 liter. En beholder til restavfall, èn til matavfall, èn til glass/metall, èn til papp-/ papiravfall (se eks. fra Arendal kommune her)

ü  Ta miljøansvar ved kommunale innkjøp, må i større grad vektlegges

ü  Sette miljøkrav til leverandører ved offentlige innkjøp

ü  Stimulere til økt bruk av kollektive transportmidler

ü  Videreutvikle og markedsføre busstilbudene

ü  Satse på hydrogenbiler ved innkjøp av kjøretøy

ü  Få på plass ladestasjoner for El-biler i Torvet, Tuven senteret, Bok & Blueshuset, Tinfos badet og ved Nils Bjørnebu

ü  Bruke terrenget ved etablering av anlegg for solenergiproduksjon, naturlig skrånende terreng gir optimale muligheter til akseptable kostnader.

 

SP lytter til innbyggerne!

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra og opp.  Ved større beslutninger er det viktig å høre på de som berøres. Hvis forutsetninger eller konsekvenser endres eller oppdages, vil vi justere eller endre de vedtak og beslutninger som bør endres.