Meny

Kommuneprogram 2015-2019

Her er programmet for 2015-2019

Porsgrunn:

VALGPROGRAM PORSGRUNN SENTERPARTI

Grønne byer, levende distrikter og små forskjeller!

Porsgrunns har særegenhet som industrikommune med de fordeler og konsekvenser som det innebærer. Arealmessig er Porsgrunn den minste kommunen i fylket, men nummer to i befolkningstetthet derfor blir det stort press på arealbruken.

Vi i Porsgrunn Senterparti vil jobbe for:

v  Byplanlegging som bygger opp om det mangfoldet som er Porsgrunn

§  god og langsiktig byplanlegging som tar hensyn til alle sider ved kommunen

§  som tar vare på og etablerer grønne lunger

§  god fremkommelighet til og fra jobb og til alle aktiviteter i fritiden

§  Ikke fortette mer, der det allerede er tett nok! Fortetting er like viktig i utkantene (Bergsbygda, Langgangen, Oklungen, Bjørkedalen og Sandøya).

§  implementere samferdsel og infrastruktur, herunder fiber eller bredbånd

§  gode forhold for industri og for landbruk

§  at kommunesammenslåing avgjøres ved folkeavstemning

 

v  Jordvern. Matproduksjonen er for liten på verdensbasis. Norge er et karrig land, der det er ekstra viktig å ta vare på den dyrkbare marka vi har.

§  verne om den dyrkbare marka vi har og tilbakeføre dyrkbar mark når forutsetninger endres slik som ved jernbanetraseen som blir lagt ned i 2018

 

v  Miljø.

§  grønn industri med mer bioenergi

§  aktiv bruk av skogen til drivstoff, co2 fangst mm

 

v  Samferdsel, infrastruktur.

§  Jobbe for en bedre trafikkavvikling og utbedring av trafikkfarlige kryss i Porsgrunn (som bl.a. Moheim, Enger/Vallemyrene, Herøya)

§  Bredband til alle

 

v  Skole/ kultur.

§  skolen skal være drivkraften i nærmiljøet

§  god lærertetthet

§  et godt skole- og kulturtilbud for barn og unge

 

v  Helse/sosial – omsorg.

§  styrke hjemmetjenesten slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig

§  godt helse- og aktivitetstilbud der folk bor

§  tilstrekkelig sykehjemsplasser

 

v  Sosial dumping.

§  motarbeide sosial dumping

§  for økt aktivitet innen lærlingeordningen

 

v  Økonomi.

§  en forsvarlig økonomisk styring

unngå å øke kommunens låneramme ytterligere