Meny

Kommuneprogram 2015-2019

Her er kommuneprogrammet  2015-2019

Valgprogram for

 Senterpartiet i Siljan 2015-2019.

Siljan Sp ved roret vil stå for en kursendring i Siljan!

Siljan Sp vil ta folkestyre tilbake i Siljan!

Siljan Sp vil jobbe for at Siljan består som egen kommune!

 

«For Nærhet og utvikling i hele trivselsbygda Siljan»

 

Barn og unge

skole – oppvekstmiljø – kultur

·       En god grunnskole der elever og lærere trives og yter er grunnlaget for trivselsbygda Siljan!

·       Leirskole bør være et tilbud for alle elever i Siljan.

·       Skolefritidsordningene må være godt tilpassa behovet hos brukerne.

·       Et barnehagetilbud godt tilpasset barn og foreldre, er viktig for å få yngre mennesker til å bli boende i Siljan

·       Utrede mulighetene rundt ny eller oppgradert utebarnehage , vi vil at dette tilbudet skal fortsette i fremtiden.

·       Siljan Sp vil opprettholde barnehagene på Austad og i Opdalen for å gi barnehagetilbud nært der folk bor. Foreldre og barn er svært fornøyd med dette tilbudet blant annet fordi det er bra med uteareal ved barnehageavdelingene på Austad og i Opdalen.

·       Integrering – Holde fokus på god kvalitet på integrering, gjerne i samarbeid med lag og foreninger.

·       Gjennomgå plan for bosetting og integrering av flyktninger.

·       Styrke satsinga på barn og ungdomsarbeidet i Siljan, for eksempel mekkeklubben.

·       Trivsel i Siljan handler og om godt forebyggende arbeid blant barn og unge. Sp vil derfor styrke barne- og ungdomsarbeidet i bygda.

·       Arbeide for utbygging av Siljanhallen. En utbygging vil gi bedre muligheter for økt satsing på friskvern og forebyggende helsearbeid. Dette vil også gi Siljan en storstue og et forsamlingslokale med muligheter vi ikke har fra før.

·       Vi ønsker å fastsette at 1 time med fysisk aktivitet daglig for alle skolebarn skal være et minimum.

·       Støtte Siljan jeger og fisk sin satsning på skyteanlegg i Almedalen.

·       Videreutvikle Siljanmarka som et nært rekreasjons- og friluftsområde. Her vil vi benytte mulighetene for samarbeid med frivillige lag og organisasjoner med de samme interessene.

·       Kulturskolen betyr mye, og skaper trivsel for mange. Siljan Sp vil jobbe for å styrke kulturskolen.

·       Mange i Siljan finner trivsel ved aktiv bruk av bygdas vakre natur. Siljan Sp vil tilrettelegge for bruk av naturen ved blant annet gode løypenett både sommer og vinter.

·     Siljan Sp vil søke å jobbe tett sammen med bygdas lag og foreninger da vi mener de er en viktig ressurs for Siljan.

 

Sosial, Helse og omsorg

·       Sikkerhet for sykehjemsplass når behovet er der, skaper trygghet for pasient og pårørende. Siljan Sp vil øke antall sykehjemsplasser i kommunen.

·       Intensjonen med samhandlingsreformen er god, men det er en krevende reform. Siljan Sp vil jobbe for mer forebyggende helsearbeid og et tettere samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Øke tilbudet innen Rehabilitering og habilitering. Det er kjent at forebyggende arbeid er svært viktig, dette vil Senterpartiet holde fokus på. Derfor må det lages en Plan for forebyggende helsearbeid i forbindelse utbygging av sykehjemmet.

·       Tilstrekkelig og kvalifisert bemanning ved sykehjemmet og i hjemmetjenestene er viktig for å sikre god kvalitet på tjenestene til brukeren og et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Siljan Sp ønsker en gjennomgang av bemanningssituasjonen innenfor helse- og omsorgsområdet i kommunen.

·       Det å kunne få bo hjemme lengst mulig er god livskvalitet for de fleste. Siljan Sp ønsker derfor å etablere en servicetjeneste/frivillighetssentral for bygdas befolkning. Dette kan også være en fin arena for sommerjobbtilbud til ungdom i bygda.

·       Hverdagen for mennesker med ulike funksjonshemninger er ofte utfordrende og krevende. Siljan Sp vil ha et spesielt fokus på funksjonshemmedes livssituasjon, og støtte tiltak som kan bedre deres hverdag.

 

Økonomi – Næring - Veier.

·       Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for Siljan kommune. For Siljan Sp er det viktig at ordningen med eiendomsskatt oppleves rettferdig for folk så langt det er mulig. Siljan Sp vil derfor jobbe for at en oppnår likhetsprinsippet vedrørende eiendomsbeskatning.

·       Siljan ligger sentralt plassert med korte avstander til resten av Grenland og til områder på Østlandet med høy næringsaktivitet. Dette fortrinnet må i Siljan i større grad utnytte ved at det legges til rette for attraktive og byggeklare boligtomter. Siljan Sp vil ha et særlig fokus på dette, og jobbe for slik tilrettelegging.

·       En omlegging av Fv 32 utenom Holtesletta er et av fylkets overmodne samferdselsprosjekt. Siljan Sp vil intensivere det politiske arbeidet for å få til en slik omlegging.

·       Et godt kommunalt vegnett er med og skaper trivsel for kommunens innbyggere og for kommunens næringsliv. Siljan Sp vil styrke vedlikeholdet av de kommunale vegene.

·       Siljan har hatt god erfaring med driftsstøtte til private veger. De senere år har denne støtten dessverre blitt trappet betydelig ned. Siljan Sp ønsker å opprettholde støtten til drift av private veger på et godt nivå.

·       Gjennomgang av trafikksikkerhetsplanen og særlig gatebelysningen i bygda er noe vi vil gjennomføre.

·       Deler av Siljan er dessverre i ferd med å gro igjen. Siljan Sp ønsker å etablere et prosjekt for å åpne den vakre bygda igjen.

·       Siljan er mangslungent, den er og ei levende jord- og skogbruksbygd. Siljan Sp ønsker å legge til rette for rekruttering og fornying i landbruket i Siljan.

·       Utvikling av sentrum i Siljan vil gjøre bygda til et enda mer trivelig bosted og sted å besøke. Det vil også bidra til reduksjon av handelslekkasjen til Grenland. Siljan Sp vil jobbe for å utvikle sentrum, og mener slik utvikling bør skje i tett dialog med mulige utbyggere.

·       Trivsel i Siljan handler og om gode kommunikasjonsmuligheter. Siljan Sp vil derfor jobbe for mobil- og bredbånd dekning i hele bygda.

·       Økt aktivitet i næringsrådet og et godt samarbeid med Vekst i Grenland er viktig for at Siljan skal posisjonere som et aktuelt område for etablering.

·       Siljan kommune må ha et åpent samspill med folk som vil etablere seg i Siljan gjennom en aktiv næringspolitikk. Ledige arealer på industrifeltet bør nyttes til formålet Siljan SP ønsker å gi bort næringstomter til bedrifter som vil etablere seg raskt i Siljan.

·       Etablere en servicetjeneste/frivillighetssentral for bygdas befolkning i samarbeid med lokale næringsdrivende.

·       Det bør etableres en hurtigladestasjon for el biler sentralt plassert i Siljan.

  

Kommunens ansatte og arbeidsgiveransvar

Siljan kommune har ansatte med gjennomgående høy kompetanse, både formelt og reelt. Kommunens ansatte er en svært verdifull ressurs som er helt nødvendig for en god utførelse av de tjenester kommunen skal yte til innbyggerne i Siljan. Politikerne må være bevisst på sin rolle som ansvarlige arbeidsgivere. Siljan Sp vil jobbe for at flere som ønsker det kan få utvidet sine stillinger.