Meny

Program 2023 - 2027

«Fra Steinavær i nord til Sandtorg i sør»
Nært folk i hele Harstad!

 Last ned og les hele programmet vårt her 

Forord

De siste to valgperiodene har Senterpartiet vært i samarbeid med andre partier og utgjort posisjonen i kommunestyret.

Vårt motiv med å sitte med «hånda på roret» er å få gjennomført mest mulig av vår politikk. For oss har det vært spesielt viktig å ta hele kommunen i bruk. Vår kommune strekker seg fra Steinavær i nord til Sandtorg i sør.

Dette gir noen utfordringer, men også mange fordeler. I tillegg til et rikt næringsliv i sentrumsdelen av Harstad har vi også god aktivitet i hele vår kommune. Næringsutvikling må legges til rette for i hele vår kommune. Dette har vært et viktig prinsipp for oss i Senterpartiet.

Mangfold, inkludering og fellesskap er også viktige verdier for oss. Vi må legge til rette for alle uansett alder, kjønn, legning, reliogion eller etnisitet. Harstad skal være en inkluderende kommune med plass til alle.

Trygg økonomisk styring har vært en prioritet for oss i forrige periode, og det blir enda viktigere i årene fremover. Strømpriser, rentenivå, mangel på arbeidskraft og demografiske utfordringer gjør dette til en dyrtid. Da er det spesielt viktig å fokusere på balansert drift og trygg økonomisk styring. Dette blir den røde tråden for Senterpartiet i valgperioden, samt å sikre gode tjenester til våre innbyggere.

Neste periode vil gode helse- og omsorgstjenester være spesielt viktig. Dette er en sektor som vi vil prioritere.

Skole, barnehage og gode oppvekstsvilkår for våre barn og unge er viktig. Oppvekstsektoren må ha gode rammebetingelser og et godt pedagogisk innhold.

Klima og miljø er den store generasjonsutfordringen og en sterk politisk driver. Dette vil også ligge som en rød tråd i Senterpartiets politikk og styring de neste fire år.

Den demografiske utviklingen og virkelighet er i ferd med å treffe oss. Det blir stadig flere eldre, og det fødes færre barn. Det er en virkelighet vi må ta inn over oss, og ta høyde for i vår drift. De lovpålagte oppgavene i samfunnet må komme først, og vårt mål er å få mest mulig igjen for skattepengene til det beste for innbyggerne.

Nært folk i hele Harstad!

Godt valg!

Verdibasert politikk Harstad Senterparti vil ha et raust, varmt og inkluderende samfunn hvor vi stiller opp for hverandre. Å bli verdsatt og ivaretatt for den man er et viktig prinsipp for Senterpartiet, uansett kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn. Det skal være plass til alle i Harstadsamfunnet.

Dette er et grunnsyn som vi ønsker skal vises i all tjenesteyting, politikk og planverk i perioden.

Mangfoldet innvandring har i seg er viktig for Harstad, og alle nye innbyggere skal møtes på en positiv måte. Alle flyktninger og innvandrere må få bli en del av både det sosiale fellesskapet og arbeidslivet.

Den samiske kultur og kulturarv er viktig for både Harstad og regionene rundt oss. Dette er viktige fortrinn for vårt samfunn og en viktig del av vår egenart. Dette er verdier Harstad Senterparti ønsker i vår inkluderende kommune.

Senterpartiet vil:

 • Følge opp handlingsplan for integrering.
 • Videreutvikle og støtte opp om samisk uke/måned.
 • Bidra og støtte pridemarkeringene.
 • Bruke fortrinnene til INKO for å øke arbeidsinkludering.
 • Fortsette ungsatsingen og prioritere denne.
 • Følge opp arbeidsgiverstrategi for å forebygge og redusere utenforskap hos unge.

En trygg og god arbeidsgiver Harstad kommune skal ha en god arbeidsgiver gjennom sitt kommunestyre. Senterpartiet vi bidra til denne rollen. Kompetanse og gode arbeidsforhold er vesentlig for å opprettholde god og stabil kommunal drift.

Vi ønsker å være en god arbeidsgiver for stolte og engasjerte medarbeidere for å skape gode resultater til det beste for innbyggerne våre.

Senterpartiet vil:

 • Jobbe for heltidskultur i kommunen.
 • Bare unntaksvis og etter avtale med tillitsvalgte bruke deltidsstillinger.
 • Sørge for et godt trepartssamarbeid og medbestemmelse.
 • Påse at lov og avtaleverk fungerer fullt ut på alle nivå i kommunen.
 • Prioritere at kommunen ansetter folk selv fremover innleie og vikarer.
 • Tilby lærlingeplasser etter KS sitt måltall, to lærlinger pr 1000 innbygger.
 • Sikre krav om fagarbeidere og lærlinger gjennom krav i kommunens anskaffelser og kontrakter.
 • Bruke innkjøpsmakta for å sikre gode arbeidsvilkår, rettigheter og for å unngå sosial dumping.
 • Arbeide aktivt for å bidra til redusert sykefravær. Stikkord her er inkludering av medarbeidere i sin arbeidshverdag, kontinuerlig forbedring, tydelig ledelse og god oppfølging ved fravær.

 

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring er en forutsetning for at kommunen skal kunne gi gode og stabile tjenester til sine innbyggere. Kommunens samlede gjeldsbelastninger er høy og økende i kommende periode, og man bør etterstrebe å få ned lånegjelden.

Det er et stort ansvar å håndtere en slik gjeldsbelastning og trygg økonomisk styring er avgjørende i denne valgperioden.

For Senterpartiet er målsetningen balansert drift og at kommunens samlede lånegjeld ikke bør øke vesentlig i perioden ut over vedtatt investeringsplan.

Ytre forhold påvirker økonomien, eksempelvis de statlige overføringene, skatteinntektene, strømpriser og rentenivået. Dersom de økonomiske forutsetningene endres til det verre, vil dette få konsekvenser både for investeringstempo og driftstiltak. Senterpartiet vil holde eiendomsskatten og øvrige kommunale gebyrer på dagens nivå.

Senterpartiet vil:

 • Sørge for trygg, balansert og stabil økonomi.
 • Ikke vesentlig økning i kommunens lånegjeld ut over vedtatt investeringsplan.
 • Langsiktig og forutsigbart investeringstempo.
 • Følge opp og rullere 10-års investeringsplan.

 

Klima og miljø Klimaendringer har alvorlige konsekvenser. Siden førindustriell tid er verden blitt om lag én grad varmere. Oppvarmingen ventes å fortsette utover i dette århundret. Det øker risikoen for ekstremvær, mer nedbør, oversvømmelser og havforsuring. Nasjonal målsetning med å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030 er avgjørende for å begrense oppvarming.

Harstad kommune skal gjøre sin del av dette arbeidet med å videreutvikle lokalt klimaregnskap. Dette regnskapet skal «balanseres» med reduksjon av utslipp og binding av co2 med forlengede co2 kretsløp.

Klimaendringer medfører også direkte og indirekte behov for lokale miljø endringer. Lokale tiltak og beredskap for å møte disse endringen er viktig Senterpartipolitikk.

Klima og miljø er den store generasjonsutfordringen og en sterk politisk driver som skal gå som en rød tråd gjennom det politiske, administrative og økonomiske arbeidet.

Senterpartiet vil:

 • Følge opp tiltakene i klima, miljø og energiplanen.
 • Miljøfyrtårn-sertifisere alle enheter i kommunal sektor.
 • Utarbeide strategi for karbonbinding, forlengelse av karbonkretsløp og stimulere til produksjon av biokull.
 • Sette krav til klima og miljø i offentlige anskaffelser.
 • Etablere flere ladestasjoner for el-biler i distriktene.
 • Redusere bruken av plast.
 • Fokus på ordninger som reduserer matsvinn.
 • Ikke tilrettelegge for nye arealer til oppdrett i kommunen før ny teknologi sikrer mindre forurensning og bedre fiskevelferd.
 • Innføre belønningsordning for de som ønsker å kjøre piggfritt for å redusere veislitasje og støvproblematikk.
 • Innføre jevnere og bedre vedlikehold av veier slik at svevestøvproblematikk reduseres.
 • Støtte og bidra i årlige opprydningsaksjoner.

 

Skole og oppvekst

Senterpartiet ser på familien som den grunnleggende sosiale enheten i samfunnet. Det ligger derfor i våre verdier og politikk at vi vil styrke familiepolitikken, utjevne sosiale forskjeller, skape god livskvalitet og gi barn rett til en trygg og god oppvekst.

Den virkeligheten som barn og unge møter i familiene, barnehagene, skolene og på fritiden – i idrettslagene, fritidsklubben, kulturtilbudet eller i frivillige lag/foreninger – er avgjørende om de får en god oppvekst. Alle barn skal sikres en grunnleggende mulighet til deltakelse og velferd.

Trygg ungdomstid - trygge voksne

Alle unge i Harstad kommune skal oppleve en trygg og positiv ungdomstid, og at overgangen mellom ungdomstid og voksenlivet blir så bra som mulig.

Ingen barn og ungdom skal føle på utenforskap, ensomhet, mobbing, vold, trakassering eller negativ påvirkning. Dette har vi i Senterpartiet nulltoleranse for.

Senterpartiet er opptatt av at ungdom har trygge voksne rundt seg, som tar deres utfordringer og spørsmål på alvor, og som har oversikt over hvilke tilbud som er tilgjengelig for ungdommene. Vi er positive til at Harstad kommune oppretter et Oppsøkende Ungdomsteam (OUT) som et gratis, lavterskels og forebyggende tjeneste for barn, ungdom og familier.

Tjenesten skal drive oppsøkende og sosialt arbeid mot unge i aldersgruppen 13 – 24 år på ungdommens arena, og skal identifisere og knytte kontakt med ungdom som ikke blir fanget opp av hjelpeapparatet.

Målet er at ungdom skal oppleve en best mulig ungdomstid med mestring og gode opplevelser.

Senterpartiet vil:

 • Arbeide for at ungdom i Harstad får en trygg og god ungdomstid.
 • Opprette et Oppsøkende Ungdomsteam i Harstad bestående av trygge voksne.

 

Barnehage. Harstad har per i dag 1204 barnehageplasser. Disse fordeler seg på 29 barnehager, fra Gausvik i sør til Lundenes i nord. Av disse er 10 privat eide, 3 familiebarnehager, mens 16 er eid og driftet av kommunen selv.

Fordelingen er 43 % av barna i private barnehager og 57 % i kommunale barnehager. Dette mener vi i

Senterpartiet er en god og fornuftig miks mellom offentlig og private barnehager.

Senterpartiet vil:

 • Jobbe for full reel barnehagedekning.
 • Legge til rette for fleksible åpningstider.
 • Øke pedagogisk tetthet og bemanning i barnehagene.
 • Tilrettelegge og tilby etter- og videreutdanning til ansatte.
 • Jobbe for å etablere ny sentrumsbarnehage.
 • Gi garanti for barnehageplass for tilflyttere til kommunen.
 • Finne fleksible løsninger for å kunne ta inn barn utenom det vanlige opptaket.
 • Det SKAL være barnehagetilbud i Øyriket og i Gausvik.
 • Sørge for oppgradering og vedlikehold av både bygg og lekeapparater.
 • Vurdere alle rekrutteringstiltak og «belønningssystem» for bemanning i barnehagesektoren.

 

Grunnskole. Harstad har i dag 11 grunnskoler, hvor seks er barneskoler, tre er ungdomsskoler og to er kombinert barne- og ungdomsskoler. Alle barneskolene og kombinertskolene tilbyr SFO. Kommunen tilbyr også utvidet SFO for elever med særskilte behov fra 5.-10. trinn. I tillegg har vi Voksenopplæring grunnskole og norskkurs for flyktninger og innvandrere over 16 år. Samt en privat skole.

Senterpartiet vil:

 • Elevene skal gå på skole nær der de bor.
 • At elevene skal ha en trygg og god skolehverdag.
 • Øke lærertettheten og oppfølging av lærernormen.
 • Styrke skolen med andre yrkesgrupper, som f.eks miljøarbeidere.
 • Ha fortsatt fokus på videreutdanning, og da spesielt innen praktisk-estetiske fag.
 • Videreføre forsøksordningen med skolemat.
 • Jobbe for en permanent ordning med skolemat i alle skolene. 
 • Styrke alternative læringsarenaer og forsterket skole.
 • Ha fokus på trygge voksne rundt elevene.
 • Videreutvikle/etablere skoletilbud med fokus på praktiske fag.
 • Følge opp det som framkommer i skolestruktur- undersøkelsen.
 • Ha større pedagogisk fokus i SFO-tilbudet, og bedre samarbeid med lokale lag og foreninger.
 • Ha trygg og sikker skolevei for alle – elevene skal ta skoleveien tilbake.
 • Ha en helhetlig vedlikeholdsplan for skolene i kommunen.
 • Følge opp prosessen rundt Kanebogen skole.
 • Fokus på fungerende rådsorganer i skolen.
 • Støtte opp om gode tiltak på fritida i regi av klassekontaktene.
 • Fortsette det gode samarbeidet og støtte opp under ungdomsrådet og BUK.
 • Sørge for at Øyriket beholder skolen tross nedgang i elevtall.
 • Vurdere alle rekrutteringstiltak og «belønningssystem» for bemanning i skolesektoren.
 • Få på plass barnekoordinator.

 

BARNEVERNTJENESTEN

Å ha en god barnevernstjeneste er viktig. Dette er en lovpålagt oppgave, men Senterpartiet mener at dette også må prioriteres. Både for barna, men også for å sikre gode arbeidsvilkår for de ansatte. Senterpartiet vil følge opp intensjonen i den nye barnevernsloven som en oppvekstreform.

Senterpartiet vil:

 • Kommunen må ha mer fokus på familieråd som tiltak.
 • Følge opp satsinga på Bedre Tverrfaglig Innsats.
 • Videreføre prosjekt som har fokus på sosial kompetanse (jmf prosjektet i Medkila).
 • Endre mandatet til Oppsøkende ungdomsteam.

 

Kultur, idrett og frivillighet

For å skape gode lokalsamfunn er det nødvendig med et rikt og variert kultur- og idrettstilbud. Det må legges til rette for et mangfold av kulturaktiviteter og kulturuttrykk, og for at hele befolkningen skal kunne delta i kunst- og kulturlivet.

En grunnleggende forutsetning for et levende og mangfoldig kulturliv er forutsigbare rammebetingelser. For å sikre levende kultur-, idrett- og organisasjonsliv er man avhengig av gode vilkår for trening, øving og fremføring. Nødvendig infrastruktur og lokaler må derfor prioriteres for å sikre talentutvikling, bredden, lavterskel, folkehelse, engasjement og utvikling av enkeltindivider og miljø.

Senterpartiet vil:

 • Oppruste kinoen.
 • Videreføre Fritidskassa.
 • Videreutvikle tilbudet til barn og unge på Harstad fritidssenter.
 • Utvikle kulturskoletilbudet slik at tilbudet treffer dagens og fremtidens barn og unge.
 • Ha kulturskoletilbud nær elevene, akseptabel elevbetaling og en rabattordning ved bruk av flere tilbud.
 • Tilby søskenmoderasjon på kulturskolen.
 • Ha gode og trygge fritidsklubber i nærmiljøene med lavterskeltilbud.
 • Styrke arbeidet med å inkludere minoriteter og funksjonsnedsatte i kulturaktiviteter.
 • At Harstad skal være festivalbyen i nord.
 • Ruste opp Trondenes kirke og andre kulturhistoriske kirkebygg.
 • Sørge for økonomisk trygghet for kirkene i kommunen.
 • Gi støtte til sommerjobber på kirkegårdene til ungdom.
 • Følge opp vårt eieransvar i Sør-Troms Museum, Kulturhuset og Grottebadet for å utvikle tilbudet.
 • Legge kulturplanen til grunn for utvikling av kulturlivet i kommunen.
 • Jobbe for å bedre kino- og bibliotektilbudet. Herunder også døgnåpent bibliotek.
 • Sikre at kulturtilbud er tilgjengelig for alle, da spesielt med tanke på universell utforming og tilrettelegging for syn- og hørselshemmede.
 • Videreføre stien langs sjøen.
 • Styrke samarbeidet med UIT Campus Harstad.
 • Gi fast årlig tilskudd til dyrebeskyttelsen i Harstad.

 

Idrett og friluftsliv. Harstad har et stort mangfold av ulike idrettslag og foreninger som organiserer og skaper tilbud og aktiviteter for barn, unge og voksne.

Idretten gjør en formidabel innsats gjennom frivillighet og dugnad, som utgjør 60 millioner

kroner årlig – noe som tilsvarer 119 årsverk (jfr. tall fra Harstad Idrettsråd).

Vi ønsker å styrke bidraget til Harstad Idrettsråd, slik at idrettsrådets arbeid videreføres i tråd med idrettens ambisjoner.

Senterpartiet ønsker å legge til rette for at flest mulig barn og unge får delta i organisert og uorganisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Vårt mål er flest mulig – lengst mulig.

Dette gjør vi gjennom et godt samarbeid med Harstad Idrettsråd og idrettslagene, og ved å ha gymsaler, haller og anlegg tilgjengelig for aktivitet for barn og unge.

Senterpartiet vil styrke hall og anleggskapasiteten i kommunen. Ny idrettshall i tilknytning til Bergseng skole og ny turn- og kampsporthall på Stangnes er allerede vedtatt, samt at idrettshall i tilknytning til ny videregående skole skal etableres.

Senterpartiet er positive til et forprosjekt for kunstfrossen isbane på Kanebogen stadion, og mulighetsstudie for ishall.

Alle skal ha de samme mulighetene for å drive idrett og fysisk aktivitet – også personer med funksjonsnedsettelser. Senterpartiet vil styrke deres mulighet til å drive idrett og konkurranser, også utenfor kommunens grenser.

Senterpartiet vil:

 • Øke midlene til idrettslagene i kommunen.
 • Økt satsing og tilrettelegging for E-sport.
 • Styrke arbeidet med idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge – målet må være «flest mulig – lengst mulig».
 • Styrke det økonomiske bidraget til Harstad Idrettsråd.
 • Videreføre gratis bruk av gymsaler til trening og fysisk aktiviteter for barn og unge.
 • Styrke arbeidet med å inkludere minoriteter, funksjonsnedsatte og inaktive i idrett og fysisk aktivitet.
 • Fortsatt ha reduserte leiepriser i idrettshallene for barn og unge opp til 19 år.
 • Styrke hall og anleggskapasiteten i kommunen, bla ved å etablere kunstisbane på Kanebogen og ishall.
 • Bedre vedlikeholdet av idrettshallene.
 • Ny mulighetsstudie for Harstad stadion, som revitaliserer hele området.
 • Bevare, utvikle og regulere Folkeparken til et allment friluftsområde.
 • Styrke arbeidet med friluftsliv i hele kommunen.
 • Jobbe for å etablere friluftlivsrådgiver i kommunen.
 • Gjøre tilskudd til lekeplasser til en permanent ordning.
 • Utvikle og utvide tilbudet på Turbua.

 

Frivillighet.

Senterpartiet er frivillighetspartiet. Frivilligheten er bærebjelken i hvert lokalsamfunn, og bidrar til mye aktivitet i lokalsamfunnene i kommunen, skaper fellesskap og gode møteplasser på tvers i samfunnet. Frivilligheten spiller en nøkkelrolle i lokalsamfunnet, og da spesielt i integreringsarbeidet.

Senterpartiet vil:

 • Bedre samarbeidet mellom skolene, fritidsklubbene og frivillige organisasjoner. Dette kan for eksempel være utleie/tilrettelegging av skolebygg til turneringer og aktiviteter.
 • Ha større fokus på frivillighet og dugnad i lag og foreninger.
 • Styrke midlene til frivilligheten og kulturaktiviteter.
 • Følge opp frivillighetsstrategien.
 • Ha frivillighetskoordinator i kommunen.
 • Gi tilskudd til oppgradering av nærmiljøanlegg i kommunen og videreføre lekeplasstilskuddet.

 

Helse og omsorg

Harstad kommune og regionen rundt vil ha et stort behov for helsepersonell og helsefaglig personell de neste årene, noe som gjør at de økonomiske rammene innen helse og omsorgssektoren må styrkes. Samtidig som man får bedre kontroll på bruk av innleid vikarer og sykefraværet.

Senterpartiet vil ha et sterkt offentlig helsevesen, som garanterer for likeverdige tjenestetilbud. Ideelle aktører må være en integrert del av dette, mens private og kommersielle tilbydere skal være et supplement.

Markedstenkning og privatisering av helsetjenester svekker det offentlige tilbudet, og øker sentralisering av tjenester. Anbud og stykkprisfinansiering er lite egnet i helse- og omsorgstjenesten.

Kommunehelsetjenesten. Fastlegeordningen må videreføres og gis tilstrekkelige ressurser for å sikre at alle innbyggerne i kommunen har fastlege.

Senterpartiet vil:

 • Forbedre fastlegeordningen for å sikre rekruttering og økt legedekning i kommunen.
 • Styrke helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.
 • Styrke det kommunale fysioterapi- og ergoterapitilbudet.
 • Styrke og kvalitetssikre ernæringstilbudet i kommunen. Dette sikres med å ha fast ansatt ernæringsfysiolog.
 • Sikre frisklivssentralen.
 • Sikre at velferdsteknologi tas i bruk i større grad, og på en trygg måte for brukeren og pårørende.

 

Eldreomsorg. Den demografiske utviklingen i landet tilsier at befolkningen lever lengre, og at andelen eldre vil øke de neste 10-15 årene. Dette gjelder også for Harstad. Det betyr også at antall personer som har behov for hjelp i hverdagen vil øke, og behovet for sykehjemsplasser og hjemmetjenester vil øke.

Mange eldre har god helse og klarer seg godt uten hjelp. Men alle skal kjenne trygghet for at de får nødvendig hjelp dersom helsen svikter. Eldreomsorg må i all hovedsak styres av det offentlige, og oppgavene må løses i samarbeid med pårørende, frivillige og ideelle aktører.

Det er viktig å sørge for at det lokale omsorgstilbud styres lokalt. Kvaliteten og kapasiteten i eldreomsorgen må bedres, både i hjemmetjenestene, på sykehjem og i andre tilbud til denne aldersgruppen.

Senterpartiet vil:

 • Øke antall sykehjemsplasser og boliger med heldøgns omsorg med minst 150 nye plasser over de neste 10 år.
 • Videreføre sykehjemsplasser på det gamle helsehuset når det nye står ferdig.
 • Starte forprosjekt for etablering av ny etasje på Bergsodden sykehjem. Øke antall sykehjemsplasser.
 • Vurdere alle rekrutteringstiltak og «belønningssystem» for bemanning i helse og omsorgssektoren.
 • Bruke omsorgstrappa som verktøy for at innbyggerne kan bo lengst mulig hjemme.
 • Prioritere sosiale arena og aktivitet for eldre. Gjerne gjennom aktivitetssentrene og andre gode tiltak.
 • Etablere nytt aktivitetssenter sentrumsnært eller i folkeparken.

 

Rus og psykiatri.

Senterpartiet ønsker et forbud mot bruk og besittelse av narkotiske stoffer til eget bruk, og er imot generell avkriminalisering av narkotikabruk. Mennesker med omfattende rusproblemer og avhengighet har rett til et verdig liv, og skal møtes med helsehjelp – ikke straff.

Senterpartiet vil:

 • Sørge for tilstrekkelig antall boliger.
 • Videreføre økonomisk støtte til Fontenehuset, Blåhuset, Stedet og Fønix.
 • Overordnet ansvar må fortsatt være hos «Enhet for livsmestring».
 • Bygge flere Småhus.
 • Styrke helsestasjon for ungdom med bl.a. psykiatritjeneste.
 • Endre mandat til oppsøkende ungdomsteam.
 • Videreføre Housing First og andre prosjekter som gir god effekt.
 • Styrke forebygging og gi bedre behandling og oppfølging til personer med rusproblemer.
 • Styrke arbeidet med å forebygge tidlig rusproblematikk.
 • Ansette flere skolepsykologer og flere helsesykepleiere.

 

Folkehelse.

Folkehelse handler om forebyggende arbeid gjennom helsefremmende atferd, slik at man forbedrer den enkeltes og befolkningens helsetilstand. Alle har vi et felles ansvar for å fremme folkehelsen. Harstad bør ha en egen folkehelseplan, som skal bidra til

aktive lokalsamfunn som har positiv innvirkning på folkehelsen. Her vil Frisklivssentralen i kommunen stå sentralt.

Senterpartiet vil:

 • Ha en egen folkehelseplan for kommunen.
 • Ha et bredere samarbeid for å tilrettelegge for flere folkehelsetiltak.
 • Videreføre og styrke Frisklivssentralen.
 • Samarbeid med det frivillige om turløper og ulike aktivitetstilbud, også gjennom friluftsrådet.
 • Utvikle Folkeparken etter folkehelseperspektivet
 • Følge opp og utvikle Ferdselsåreplanen
 • Gi økonomisk støtte og veiledning til frivillige organisasjoner som påtar seg turløyper, gapahuker og lignende.
 • Tilrettelegge turløyper for mennesker med funksjonsnedsettelse. Friluftsliv for alle.

 

Boligsosial politikk Boligmarkedet i Harstad har og er i sterk prisutvikling. Dette gjør at mange sliter med å komme seg på boligmarkedet. Kommunen må ha som mål at flest mulig skal eie sin egen bolig, og dette kan gjøres gjennom prosjekter som leie til eie.

Også andre grupper i samfunnet kan ha problemer med å eie sin egen bolig og man bør se på intensiver og løsninger også for disse. Dette kan være sårbare grupper i samfunnet som bør ha samme muligheter som andre for å eie egen bolig.

Harstad kommunens bygningsmasse har en del boliger som ikke lengre er egnet for formålet eller bør pusses opp. Det bør lages en plan for salg av bygningsmasse som er slitt eller uhensiktsmessig, og erstatte disse med andre boliger.

Senterpartiet vil:

 • Øke satsingen på leie til eie, også til andre grupper.
 • Følge opp og utvikle boligsosial handlingsplan.
 • Øke startlånsrammen for å gi flere mulighet.

 

Næringsutvikling, by og distrikt

Harstad kommune skal være pådriver og tilrettelegger for næringsetablering og næringsutvikling. Harstads tre fremste fortrinn; nærhet til naturen, nærhet til havet og et kompakt bysentrum skal utvikles og tas vare på. Kommunen skal være hurtig og effektiv på sin saksbehandling. Dette er et spesielt godt næringsrettet tiltak. Videre er det viktig at kommunen er en samarbeidspartner, tilrettelegger og arenaskaper, ikke bare en myndighet.

En attraktiv kommune må ha gode tjenester med god tilgjengelighet og høyt servicenivå.

Senterpartiet vil:

 • Øke bemanningen på areal- og byggesaksavdelingen for å få ned saksbehandlingstiden.
 • Aktivt bruke utbyggingsavtaler og mva-avtaler for å sikre mest mulig offentlig infrastruktur.
 • Styrke næringsfondet til utvikling av næring i by og distrikt.
 • Ha et særlig fokus på bistand og tilrettelegging for gründere.
 • Jobbe for å beholde, samt få nye private og offentlige kompetansearbeidsplasser i vår region.
 • Legge til rette for nye private og kommunale næringsarealer.
 • Øke reiselivssatsingen.
 • Jobbe for å reetablere Øylandsruta som reiseliv- og næringstiltak.
 • Økt interkommunalt samarbeid og regional samhandling.
 • Bistå og tilrettelegge for utviklingslag.
 • Etablere gode løsninger for sykkelparkering i sentrum
 • Få etablert ordning med bysykler.
 • Fortsatt jobbe for å realisere av gang- og sykkelsti Åsegarden – Tennvassåsen, inklusiv bussholdeplass til Sørlia.
 • Jobbe for å få prioritert ny gang og sykkelvei langs fylkesveien fra Sørvik til Sørvikmark.
 • Fortsette satsingen på oppgradering av kommunale veier gjennom oppgraderingspakke og asfaltprogram.
 • Verne strandsonen i størst mulig grad, men også tilrettelegge for næringsutvikling der det er mulig, eksempelvis for reiseliv og turisme.
 • Jobbe for bredbånds- og mobildekning i hele kommunen
 • Fortsette fokuset på å realisere mulighetsstudien for Øyriket.
 • Jobbe for å få en fullverdig rassikring på Aun.
 • Lage en plan for å ta igjen etterslepet og vedlikeholde kommunale bygg, gjerne gjennom en egen vedlikeholdsavdeling.
 • Sette av areal til lagring av overskuddsmasser for å redusere klimaavtrykket.
 • Ha en aktiv bruk av næringsfondet for å lette etablerings- og investeringskravet for unge fiskere

 

Skogbruk Norge skal i løpet av de kommende årene fra fossiløkonomi til bærekraftig klimanøytrale løsninger. I denne sammenhengen er skogen særdeles viktig.

Voksende skog binder store mengder CO2, og overgangen til klimanøytral betong eller tre i bygninger er svært gunstig for klimaregnskapet. Mens produksjon av stål og betong alene fører til om lag 15 % av verdens klimagassutslipp, bidrar trebebyggelse til langtidslagring av karbon, for en kubikkmeter tre i bygg fjerner hele 0,8 tonn CO2 fra atmosfæren.

Tre kan i tillegg prosesseres til å erstatte de fleste av dagens oljebaserte produkter. Harstad Senterparti har fått Harstad kommune til å satse på skogbruk.

Senterpartiet vil:

 • Styrke den skogfaglige bemanningen i kommunen for å skape og følge opp økt aktivitet i skogbruket, gjennom eks planting, tynning, skogveiledning og sluttavvirking.
 • Videreføre samarbeidet med nabokommunene på skogbruksområdet.
 • Arbeide for økt bruk av trematerialer i kommunale bygg, for slik å bidra positivt til klimaregnskapet og lokal verdiskapning.
 • Arbeide for rasjonelle transportløsninger for tømmer, både gjennom å fjerne flaskehalser på det kommunale veinettet og ved å arbeide for ei tømmerkai i regionen.
 • Ta initiativet til en mulighetsstudie for framtidig lokal videreforedling av tømmer.
 • Planting og forvaltning av klimaskog.

 

Landbruk

Landbruk er en viktig del av kommunens næringsliv. Harstad kommune er den nest største landbrukskommunen i Troms. Tilrettelegging for næringen og bevaring av matjord er særdeles viktig for utviklingen av denne næringen.

Senterpartiet vil:

 • Styrke jordvern av både dyrket og dyrkbar mark med sikte på å opprettholde og øke mengden dyrket areal.
 • Videreføre og utvikle nydyrkingstilskuddet.
 • Tilrettelegge for økt lokal matproduksjon.
 • Sørge for at alle kommunale enheter er bevisst på innkjøp av norsk mat.
 • Sikre forsvarlig dyrlegevaktordning, både for små og store dyr.
 • Fortsatt gi støtte til avløserordningen.

 

Nord- og Sørbygda Harstad Senterparti ønsker at vår kommune skal være en inkluderende kommune å bo i, med tilfredsstillende tilbud av offentlige tjenester som skal legge til rette for utvikling, uavhengig av om du bor i «nordbygda» eller «sørbygda».

Det betyr at vi ønsker at tilbudet til beboerne i kommunen skal være tilpasset og basert på behovet i området. Vi ønsker å styrke og bygge en god infrastruktur for kommunale tjenester. Barnehage og skole er en viktig del av det lokale tjenestetilbudet, og innenfor rimelig avstand slik at ansatte ønsker å bosette seg i lokalmiljøet – og i nærheten til sin arbeidsplass.

I tillegg ønsker Harstad Senterparti at den utviklingen som skjer i lokalområdene må være i forhold til det som eller skjer i tiden rundt oss. Se blant annet til næringsutvikling på Rødskjær og utbyggingen på Evenes.

Harstad er ikke bare en bykommune. Vi er en langstrakt kommune - fra Sandtorg i sør til ytterst i øyriket i nord. Vi har tettbygde utkantsområder, og på nordsiden har vi store landbruksarealer, sentralt og ganske bynært. I tillegg et øyrike med spredt bosetting. Uavhengig av hvor du bor er det en basis av offentlige tjenester som må ligge til rette for utvikling i vår kommune.

Senterpartiet vil:

 • Jobbe for å realisere boligprosjektet i Sørvika.
 • Utvikle Gressholmene som et felles rekreasjonsområde med gode fasiliteter for alle. 
 • Få inkludert veistrekningen Tjeldsund til Fauskevåg, som en del av Hålogalandveien
 • Gjenbruke Gausvik skole, og (eller for å) beholde barnehagetilbudet i området.
 • Beholde skolen i øyriket, til tross for nedgang i elevtall.
 • Fullføre bredbandsdekning til kommunegrensa.
 • Jobbe med bolyst tiltak og billigere tomter.
 • Støtte samarbeidet med Fauskevåg velforening i forbindelse med viktige innspill for utvikling i området.
 • Skolebygget i Fauskevåg bør saneres og omreguleres til boligformål, også kommunale boliger. I tillegg gjennom reguleringsplan inkludere nærliggende næringsarealer i kommuneplanens arealdel.
 • Legge til rette for og utvikle tomter som kan bebygges i nord- og sørbygda, f.eks på Sandsøy og Årbogen.
 • Jobbe for å få renovere/nybygg av Kveldsol sykehjem i en langsiktig investeringsplan.
 • Ha gode planer for gjenbruk eller avhending av formålsbygg.
 • Fortsatt gi 50 % av havbruksfondet til områder som er berørt av næringen.
 • Påvirke fylkeskommunen for å sikre bedre bussdekning i distriktene.
 • Jobbe for bedre rutetilbud for hurtigbåt og ferge til Øyriket.
 • At nord- og sørbygda også skal få muligheten til prosjektet leie til eie.

 

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

Kommunene har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn. Det er viktig å opprettholde nødvendige tjenester også når lokalsamfunnet rammes av uønskede hendelser som utfordrer kommunen. Dette gjelder enten de forekommer i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser eller i væpnet konflikt.

Helseberedskap og kommunal beredskapsplikt er basert på de samme prinsippene og har et felles mål om beskyttelse av befolkningen.

Sitasjonen i Europa, med krigen i Ukraina er en alvorlig påminnelse om nødvendigheten av god beredskap, ikke bare nasjonalt, med også lokalt i kommunene der folk bor. Totalberedskapskommisjonen påpeker i sin rapport av 5. juni 2023 at det nå er alvor, og at kommunene må styrke beredskapsarbeidet i nært samarbeid med næringsliv, frivillige organisasjoner og i dialog med innbyggerne.

Senterpartiet vil derfor sette beredskap tydelig på dagsorden. Vi vil gjøre viktige kommunale tjenester mer robuste og vi vil styrke viktig og kritisk infrastruktur. Vi vil sette av ressurser for å bedre Harstad kommunes beredskap ved alvorlige krisehendelser, sikkerhetspolitiske kriser eller væpnet konflikt.

Senterpartiet vil:

 • Sikre at nye sykehjem, skoler og barnehager bygges med robuste nødstrøm/-oppvarmingsløsninger som sikrer drift også i krisesituasjon.
 • At eldre, men viktige kommunale bygg som i dag er uten nødstrøm/-oppvarmingsløsning skal vurderes oppgradert der dette er teknisk mulig/- og økonomisk forsvarlig.
 • Sammen med næringslivet, landbruket og maritime næringer gjennomgå og styrke drivstoffberedskapen lokalt slik at kommunale funksjoner og viktige næringer får tilgang på drivstoff i krisesituasjon.
 • Øke robustheten i kommunal vannforsyning, og vurdere tilknytning til kommunens reserve vannreservoar.
 • Utvikle robuste bydelssentra i Øysamfunnet og Sørbygda slik at de kan opprettholde drift og være kontaktpunkt for befolkningen også i krisesituasjoner.
 • Arbeide for en god matforsyningsberedskap, som også involverer lokalprodusert mat.
 • Arbeide for transport og kommunikasjonsløsninger som også fungerer i krisesituasjon.
 • Utvikle robuste beredskapsløsninger i samarbeid med omkringliggende kommuner.
 • • Være forberedt på håndtering av naturhendelser og ekstremvær.
 • Sikre trygg tilgang på elektrisk kraft med lavt klimaavtrykk.
 • Støtte opp under Forsvarets tilstedeværelse i regionen.
 • Jobbe for bedre båtberedskap til Øyriket.

 

Våre toppkandidater til kommunevalget 2023

Kommunevalglista for Harstad Senterparti Kandidatnr.

Navn

Fødselsår

Øvrig info

1

Espen André Ludviksen

1977

Harstad

2

Birger Johan Theodorsen

1974

Harstad

3

Alf Marius Fagerheim

1973

Bjarkøy

4

Ellen Anette Slettmo

1978

Harstad

5

Stig Solheim

1962

Harstad

6

Anne Margrete Eneberg

1949

Lundenes

7

Elin Karine Grytir

1985

Lundenes

8

Gudbrand Chruickshank

1949

Harstad

9

Øyvind Åge Pedersen

1961

Bjarkøy

10

Henriette Steen

1975

Harstad

11

Arild Kulseng-Hansen

1954

Harstad

12

Jan Edmund Håkonsen

1952

Harstad

13

Merete Lyngen

1968

Harstad

14

Lucas With Ludviksen

2001

Harstad

15

Stig-Olav Larsen

1972

Harstad

16

Ann-Sissel Seglsten

1967

Harstad

17

Per Kristian Killengreen

1954

Harstad

18

Arne Wiggo Theodorsen

1978

Harstad

19

May-Unni Ertsås Olsen

1966

Bjarkøy

20

Grethe Ingebjørg Pedersen

1968

Bjarkøy

21

Linda Ellingsen

1963

Harstad

22

Kristian Fredrik Kulseng

1968

Harstad

23

Brit Stabursvik

1959

Harstad

24

Anders Røgeberg

1991

Harstad