Meny

Program 2023 - 2027

Kjære Salangsværing

Salangen Senterparti ser frem til ny valgperiode og til videre arbeid for å utvikle spreke, romslige og fremtidsrettede Salangen.

Programmet som vi går til valg på fokuserer på muligheter og samarbeid. Dette er ikke en komplett liste over alle sakene Senterpartiet vil jobbe for eller imot. I stedet ønsker vi å gi deg en oversikt over og en kjennskap til hvordan vi tenker om lokalsamfunn, om kommuneorganisasjon og om hvordan vi vil jobbe mot regionale og sentrale myndigheter.

Senterpartiet vil bygge og utvikle tjenester nært folk, og utvikle hele lokalsamfunnet. Det kan være en krevende ambisjon, i en tid der befolkningssammensetningen går mot flere eldre som skal ivaretas av færre i yrkesaktiv alder, og kampen om arbeidskrafta er stor.

Salangen kommune har gjennomført omstilling og effektivisering av kommuneorgansasjonen over flere perioder, og dette arbeidet må fortsette. Dette for å sikre at vi bruker både menneskelige og økonomiske ressurser på en måte som ivaretar behov for gode tjenester og god tilrettelegging. Vi vil sikre de tjenestene som finnes i lokalsamfunnet og samtidig utnytte de mulighetene som måtte by seg gjennom samarbeid og satsinger.

Det er lett å love for mye. Selv om Senterpartiet har vært i posisjon i Salangen over flere perioder med gode økonomiske resultater, så er fremtidig kommuneøkonomi uoversiktlig. Dette fordi det henger sammen med befolkningsutvikling og – sammensetning, tilgang på statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser, investerings-, og utviklingskraft i lokalt næringsliv. Det er viktig for Senterpartiet å ha en god balanse mellom å løse de utfordringene og oppgavene kommuneorganisasjonen har, og målet om å fortsette å utvikle et livskraftig lokalsamfunn, legge til rette for næringsutvikling og støtte opp om frivilligheten, limet i lokalsamfunnet.

Du vil møte våre flotte, engasjerte og kloke listekandidater på stand og ellers i lokalsamfunnet. Benytt gjerne mulighetene til å ta en prat og spør om det du måtte lure på.

Salangen Senterparti ser frem til en redelig og real valgkamp, der sakene og hva vi vil med Salangensamfunnet står i sentrum. Vi ønsker deg lykke til med det valget du skal ta og håper vårt program faller i smak. Du er hjertelig velkommen med på laget om du skulle ønske å bli medlem. 

 

Senterpartiet og Salangensamfunnet

Salangen Senterparti vil fortsette jobben for å skape bolyst, trivsel og etableringslyst i Salangen. Vi har et fremtidsrettet og aktivt næringsliv i Salangen og frivillige lag og foreninger som skaper trivsel, aktivitet og et spennende lokalsamfunn. Salangen kommune skal være en forutsigbar og aktiv partner for næringsliv og lag/foreninger, slik at de kan realisere ideer og skape mer aktivitet, mer sysselsetting, og løfte lokalsamfunnet videre.

Kombinasjonen av privat initiativ, fra enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner, samt en aktiv “ja”-kommune er nødvendig for å skape ny aktivitet, og erkjennelsen av gjensidig nytte og avhengighet ligger til grunn for Senterpartiets arbeid i kommunestyret, og opp mot regionale og sentrale myndigheter.

Salangen Senterparti vil jobbe målrettet for at Salangen kommune skal beholde og utvikle nødvendig infrastruktur, kompetansemiljø og offentlige tilbud som danner grunnmuren for et sterkt og levedyktig lokalsamfunn.

Salangen er og har lenge vært en mangfoldig kommune, der mennesker med ulik bakgrunn møtes for å lære, for å jobbe og for å leve. Salangen Senterparti vil støtte opp om det gode arbeidet som gjøres, og jobbe aktivt for å opprettholde fagmiljø og aktivitet knyttet bosetting av flyktninger og inkluderingsarbeid.

Salangen Senterparti vil arbeide for at kommunens innbyggere kan bo godt og trygt. Trivsel gjennom gode bomiljø er viktig for kommunen og våre innbyggere, og en tilrettelagt og god boligutvikling er sentralt i arbeidet med dette. Best mulig ivaretakelse av boligbehovet til alle innbyggerne i kommunen er viktig.

Salangen Senterparti vil jobbe videre for å ivareta boligbehovet for alle innbyggerne i kommunen i tråd med målsetninger og tiltak i kommunens boligpolitiske handlingsplan. Bygging av godt egnede omsorgsboliger er et tiltak som må iverksettes i perioden. I det ligger å jobbe målrettet for å sikre et godt tilbud av tilgjengelige boligtomter for nybygging, et godt utleiemarked, og tilbud til vanskeligstilte som behøver hjelp til å skaffe bolig og hjelp til å bo.

Salangen har fantastiske naturgitte ressurser i sjøen og på land, og god forvaltning av disse er avgjørende for å legge til rette for fremtidige generasjoner. For Senterpartiet er forvaltning gjennom hensiktsmessig bruk prioritert, da matproduksjon, kulturlandskapspleie og arbeidsplasser gir grunnlag for en bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet. 

Innbyggernes opplevelse av og faktiske trygghet og beredskap, er svært viktig for Senterpartiet. Vi vil fortsette arbeidet med å sette innbyggerne i Salangen sine behov på dagsorden hos regionale og sentrale myndigheter. Det gjelder oppfølgingen av polititjenestene til kommunens innbyggere, kampen for ambulanseberedskapen til

innbyggerne i Salangen, og kampen for tilstrekkelige ressurser til å levere gode tjenester og til å drive utviklingsarbeid.

En stemme til Senterpartiet i Salangen er en kraftfull stemme for Salangens fremtid, der det er kort vei fra lokalpolitikerne til regionale og nasjonale politikere.

Senterpartiet setter det lokale selvstyret høyt, og vil jobbe for best mulig rammevilkår både med tanke på økonomi og rammer for lokal forvaltning i kommunesektoren.

Salangen Senterparti er opptatt av at i et levende lokalsamfunn og et levende lokalt sjølstyre så må det samarbeides godt for å få mest mulig ut av de ressursene vil har til rådighet. Mellom kommune og lokalsamfunnet for øvrig, mellom kommunens folkevalgte og kommunens administrasjon og mellom de ulike folkevalgte representantene i kommunestyret og utvalg. Det gir styrke i kampen om ressurser og tilbud å stå skulder ved skulder, og bruke bredden av våre nettverk og våre menneskelige ressurser.

 • En god kommuneøkonomi
 • Levere gode tjenester
 • Samarbeid gir styrke

 

Innbyggermedvirkning

Salangen Senterparti vil styrke samarbeidet mellom kommune og eldreråd, rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet.

Salangen Senterparti mener folkemøter og høringer er viktige redskap for medvirkningsarbeid og Senterpartiet mener god innbyggerdialog gir en bedre kommune.

Samhandling med lokalt næringsliv er svært viktig for Salangen Senterparti, og Salangen kommune må aktivt involvere lokalt næringsliv i utviklings- og planarbeid.

 • Etablere faste møter mellom de lovpålagte rådene og politisk og administrativ ledelse 
 • Bruke både folkemøter og digitale hjelpemidler for aktiv innbyggerdialog

 

Helse, pleie og omsorg

Salangen Senterparti mener at et godt helsetilbud i alle livets faser er viktig for vår opplevelse av trygghet og trivsel. Helsestasjonen og helsesykepleierne er en grunnpilar for alt godt helsearbeid, de møter barn og unge tidlig, og er svært viktig personell for både barn og foreldre. En god helsestasjonstjeneste er viktig å opprettholde for å gi det beste utgangspunktet for en god helse, både fysisk og psykisk. Rus- og psykiatritjenesten skal gi gode tjenester til mennesker i krevende situasjoner, og Salangen Senterparti vil legge til rette for en kompetent tjeneste som kan gi rett hjelp til rett tid. Det å kunne gi rett tjeneste til rett person i rett tid, krever kompetanse og utviklingsmuligheter. Senterpartiet ønsker å legge til rette for dette i alle våre helsetjenester. 

Salangen Senterparti er opptatt av at Salangen kommune skal være en god vertskommune for Astafjordlegen, som skal sikre god legedekning i de samarbeidende kommunene gjennom et godt fagmiljø og desentraliserte legetjenester.

Det blir svært viktig for Salangen Senterparti å sikre at Salangen kommune møter utfordringen med fleire eldre, med tjenester med god kvalitet. Rekruttering av sykepleiere og fagarbeidere må stå i sentrum. Dette sammen med boligutvikling som kan gi eldre en enklere og tryggere hverdag, samtidig som at for eksempel hjemmetjenesten kan få en bedre arbeidshverdag med mer tid til sine tjenestemottakere/pasienter. Senterpartiet i Salangen vil at Salangen kommune skal levere pleie- og omsorg og andre helsetjenester med egne ansatte og i egen organisasjon. Innleie av arbeidskraft i helse, pleie- og omsorgsarbeid må kun være unntaksvis og der tjenesten ikke kan leveres på annen måte.

Befolkningssammensetningen er i ferd med å endre seg i Salangen, som i landets øvrige kommuner, og færre yrkesaktive vil måtte yte velferdstjenester for et forholdsvis større antall eldre. Dette krever fortsatt bruk av omsorgstrapp for å sikre rett tjeneste til rett person til rett tid, men det vil også kreve et kritisk blikk på hvordan vi bygger opp våre tjenester på pleie- og omsorgsfeltet.

Rehabilitering for å kunne håndtere egen hverdag best mulig, samt dagsenter for demente er svært viktige tjenester, som Salangen Senterparti vil tilrettelegge for og støtte opp om. Det å hjelpe folk til størst mulig selvstendighet, til mestring av mindre og større aktiviteter og oppgaver, samt ivaretakelse av pårørende er viktig helsearbeid.

Salangen Sp er opptatt av:

 • Fleksible og faglig gode løsninger i eldreomsorgen, som gjør det mulig å gi de som trenger det rett hjelp til rett tid
 • Forebyggende tiltak gjennom hele livsløpet
 • Rekrutteringsarbeid med tanke på å sikre riktig arbeidskraft i helse, pleie- og omsorgssektoren. Dette vil være en av de aller viktigste oppgavene på feltet i årene som kommer.
 • Å utvikle interkommunalt samarbeid for å sikre gode helse, pleie og omsorgstjenester 
 • Å tilrettelegge for å opprettholde og utvikle det viktige arbeidet som folkehelse- og frisklivskoordinator gjør.
 • Å realisere/starte bygging av morgendagens omsorgsboliger på gamle-cooptomta.
 • Faste stillinger i helsetjenesten for å unngå innleie av vikarer fra bemanningsfirmaer. I denne sammenheng kan det være viktig med en insentivordning i ansettelsesprosessen for å klare å rekruttere tilstrekkelig med personell.
 • Muligheten for en interkommunal vikarliste for helse, pleie og omsorgssektoren.

 

Friluftsliv og folkehelse

Salangen har en variert og mangfoldig natur, og innbyggere og gjester er flinke til å ta denne i bruk. Dette har en verdi for folkehelse og for generell trivsel.

Samarbeid med lag og foreninger, og tilrettelegging for aktivitet hos disse, er slik Senterpartiet ser det de viktigste folkehelsetiltakene kommunen kan gjøre. Det å gjøre aktiviteter og fellesskap tilgjengelig for flest mulig, lengst mulig, er viktig for oss.

Salangen Senterparti vil legge til rette for skiløyper, sykkelløyper og turstier, fortrinnsvis gjennom avtaler mellom grunneiere og lag/foreninger, der Salangen kommune skal være dialogpartner og tilrettelegger. Avtaler med en viss langsiktighet er bra for både grunneiere og de aktuelle lagene, og er det tiltaket som er best egnet for slik planlegging. Løypenett på snø og barmark er også viktige tilskudd til turisme og reiselivsnæringen.

Salangen Senterparti anser hytteliv og aktivitet i fjell, skog og mark som svært viktige kvaliteter i Salangensamfunnet. Denne delen av friluftslivet bør være lett tilgjengelig for så mange som mulig, og derfor vil Salangen Senterparti fortsette kampen for lokal forvaltning av lov om motorferdsel, og da i særdeleshet bruk av snøscooter som fremkomstmiddel til hytte.

Senterpartiet er av den oppfatning at slik forvaltning må legges til kommunene for å sikre at et hvert lokalsamfunn kan regulere tilrettelegging for hytteliv og friluftsliv på en hensiktsmessig måte.

Senterpartiet vil jobbe for at det skal etableres flere scooterløyper for rekreasjonskjøring i Salangen innenfor et forsvarlig og etterrettelig rammeverk, noe som også vil gjøre natur og friluftsliv mer tilgjengelig for mange, både innbyggere og besøkende. Etablering av rekreasjonsløyper må gjøres i samarbeid med grunneiere, og Senteraprtiet ønsker et samarbeid mellom kommune og Hytte- og motorferdselsforeningen i Salangen om drift av løypen; merking, sikring og vedlikehold.

Salangen Sp er opptatt av:

 • Å opprettholde og styrke samarbeid med og støtte til lag og foreninger som skaper aktivitet, og bidrar i folkehelsearbeidet.
 • I arbeidet med arealplanen legge til rette for inntegning av turstier og løyper
 • Å utrede og realisere flere rekreasjonsløyper for snøscooter, i samarbeid med grunneiere og Salangenhytte- og motorferdselsforening
 • Å utnytte vårt medlemskap i friluftsrådet til å søke midler til aktivitet, samt værepådriver for ny aktivitet i samarbeid med friluftsrådet.
 • Å se på muligheten for at Salangen kan være en forsøkskommune i bedre tilrettelegging for skogpleie med ATV og snøscooter.
 • Å fortsatt å legge til rette for lavterskel aktivitetstilbud i kommunen.
 • Å innføre en tilskuddsordning drift grendehus/forsamlingshus.
 • Økt årlig avsetning til kommunal andel tippemidler

 

Barn og unge

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Salangen kommune. Salangen Senterparti vil arbeide for å gi barn og unge en trygg, meningsfull og utviklende oppvekst i Salangen. Vi har en barnehage som er kjent langt utover kommunegrensen gjennom det gode tilbudet de gir. Elevundersøkelser viser at elevene trives på Salangen skole. Det vil fortsatt være viktig for Salangen Senterparti å legge til rett for god drift og sikre tilstrekkelig med ressurser til utvikling av innhold i både barnehage og skole. Tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid, kompetansehevende tiltak og rekrutteringsarbeid for å sikre rett og tilstrekkelig kompetanse vil være viktig også framover. Salangen Senterparti vil kjempe for både å opprettholde og utvikle tilbudet ved Sjøvegan videregående skole, og vil være en aktiv samarbeidspartner for at kommunen skal være en god vertskommune for skole og elever.

Helsestasjon og helsesykepleiere er svært viktige for både barn, unge og unge familier gjennom veiledning, samtaler og helsearbeid. Fast tid for helsesykepleier på Salangen skole er viktig, ikke bare for elevene, men også for de voksne. Helsesykepleier er en god samtalepartner dersom det er bekymring rundt elever. Senterpartiet vil fortsette å legge til rette for en god helsestasjon i Salangen, og at helsesykepleiertilbudet opprettholdes og om mulig styrkes på Salangen skole.

Senterpartiet støtter opp om det igangsatte tverrfaglige samarbeidet «laget rundt barnet». Det innebærer tidlig innsats overfor barn og familier. Barnehage, skole, barneverntjenesten, og øvrige enheter som møter barn og unge.

Salangen Senterparti vil fortsette å tilrettelegge for at Ungdomsrådet skal inkluderes i prosesser, planarbeid og kommunale aktiviteter.

Fritidsaktiviteter er viktig for trivsel for mange barn og unge, og for Salangen Senterparti er det viktig å legge til rette for arenaer der de kan samles og drive med sine interesser. Enten det er idrettsarenaer, scener eller andre lokaliteter, skal det prioriteres lett tilgang for ungdom.

Det er også viktig å sikre at noen arenaer er tilrettelagt for ungdom som ikke finner seg til rette i organiserte aktiviteter. Frivillige lag og foreninger skal ha lett tilgang til ressurspersoner og til lokaler for slik uorganisert aktivitet. Det etablerte arbeidet knyttet til rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid, må videreføres.

Senterpartiet i Salangen ønsker å bidra til å gi Kulturskolen et løft. Kulturskolen bør utvikles videre i samarbeid med andre kommuner, i samarbeid mellom kulturavdelingen, sang og musikkrådet, samt enkeltorganisasjoner og ildsjeler, og sammen med disse jobbe fram forslag til tiltak som kan utvide og utvikle kulturskolearbeidet i Salangen. 9

Salangen Sp er opptatt av:

 • Å sikre at skole og barnehage opprettholder kompetansemiljø, gjennom aktiv rekruttering av barnehagelærere, lærere og annet personell til institusjonene.
 • At Vasshaug Barnehage skal ha løpende opptak.
 • Å få evaluert sommeråpen barnehage i løpet av perioden.
 • Å jobbe aktivt for å sikre og videreutvikle Sjøvegan videregående skole.
 • Å sikre et fortsatt godt tilbud på helsestasjonen, og et godt helsesykepleiertilbud på skolen.
 • Faste møter mellom ungdomsråd og politisk og administrativ ledelse
 • Å gi kulturskolen et løft: Kulturskolerektor i 100% stilling, utvide tilbudet ved kulturskolen, kanskje kan skolekorpset være en del av kulturskolen, teater.
 • Å fortsette et aktivt arbeid med å legge arenaer til rette for aktivitet for barn og unge, enten det er snakk om idrett, musikk, andre kulturuttrykk eller uorganisert aktivitet
 • Videreføring av samarbeidet mellom kommune og politi i politirådets arbeidsutvalg.

 

Salangen Kirke

Kirka vår er en viktig møteplass for mange, både på et åndelig og kulturelt plan, og ikke minst gjelder dette mange unge.

 • For Salangen Senterparti vil det være viktig at kirka får tilstrekkelig med midler til ivaretakelse av både kirkebygg og kirkelige aktiviteter. Det er også en ambisjon å øke kirkevergestillinga til full stilling.

 

Næringsliv

Salangen Senterparti vil fortsette å være opptatt av balansen mellom offentlige tjenester og sysselsetting, og ønsker å stimulere til fortsatt produksjon og leveranse av varer og tjenester hos lokalt næringsliv. Det er viktig at ikke kommunen planlegger for å overta oppgaver som lokale tjenesteleverandører allerede produserer, da et allsidig næringsliv er en svært viktig faktor i utviklingen av et lokalsamfunn som Salangen.

Senterpartiet vil videreutvikle/styrke igangsatt arbeid med støtte til nydyrking for landbruksnæringen. Dette for å lette og styrke fôrproduksjon, samt legge til rette for nydyrking til f.eks. grønnsakproduksjon.

Lokal matproduksjon gir lokale arbeidsplasser og lokale ringvirkninger. Matproduksjon er viktig både i klima- og miljøperspektiv, samt med hensyn til beredskap. Styrke veiledertjeneste innenfor landbruket, gjennom Astafjord Utvikling.

Næringsarealene vi har i kommunen, på Salangsverket og på Arena Elvenes, vil Senterpartiet tilrettelegge for ytterligere aktivitet, som gir direkte sysselsetting og ikke minst ringvirkninger i lokalsamfunnet. Senterpartiet mener også det må iverksettes en vurdering av hvor og hvordan nye sjønære næringsarealer kan etableres, for å legge til rette for mer aktivitet knyttet til leverandørindustri og foredling i havbruksnæringen. Bygge- og anleggsbransjen, samt potensielle industriaktører må ha tilgang til areal for å kunne utvikle virksomheten, og tilrettelegging for det er viktig i den kommende tiden. Vi skal være med å bidra til at det blir satt fart i planarbeidet i kommunen da det er viktig for utvikling av næringslivet.

Reiselivsnæringen har stort potensiale i vårt område og vi har aktører som er gode på tilrettelegging og vertskap. Salangen Senterparti vil at Salangen kommune skal tilrettelegge for reiselivsnæringen gjennom direkte dialog og for eksempel delta i prosjekter i regionalt næringssamarbeid.

Tilstrekkelige ressurser til kommunal planlegging er svært viktig, både på større og mindre prosjekter, men kommunen skal ha en åpen og positiv holdning til aktører som ønsker å etablere seg i Salangen.

Salangen Senterparti vil videreføre avtalene med Astafjord Utvikling AS på kjøp av førstelinjetjeneste for næringsutvikling, og vil bidra til å videreutvikle rådgivningsapparatet, prosjektledelse samt støtte opp om utviklingstiltak i forbindelse med Arena Elvenes.

Salangen Sp er opptatt av:

 • At havbruksfondet skal brukes til å tilrettelegge for næringsutvikling
 • Å regulere næringsareal som er attraktive både for sjøbasert og landbaser.
 • Videreføring av ordning med støtte til nydyrking
 • Å støtte opp kommunens prosjektsamarbeid med næringsliv og frivillighet
 • Å jobbe for ytterligere aktivitet knyttet til industrikaia på Salangsverket, realisere servicebygg og tilrettelegge for bedre mellomlagring på kaiområdet.
 • At kommunen skal være med på neste rullering av kystsoneplanen. Det er viktig for alle interesser knyttet til kystsonen.
 • Å fortsette arbeide med å utvikle Sjøvegan som ett attraktivt tettsted og handelssenter.
   

Infrastruktur og beredskap

Salangen kommune fullfører utbygging av godt bredbånd til alle innbyggerne i løpet av 2023. Dette er avgjørende infrastruktur med tanke på næringsutvikling, bolyst og ikke minst helt avgjørende for å lykkes med utbygging av velferdsteknologiske løsninger.

Salangen Senterparti vil ha på plass en ny opprustningsplan for kommunale veier snarest, for å kunne drive best mulig opprustnings- og vedlikeholdsarbeid på våre kommunale veier.

Kommunen skal forestå helårs vedlikehold av kommunale veier så lenge det er bosetting eller næringsvirksomhet som er avhengig av dette. Dagens kommunale veier skal fortsatt være kommunale

Salangen Senterparti er beredskapspartiet, som kjemper for lovfestet responstid for ambulansetjenesten, for at det fortsatt skal være både en dagbil og en døgnbil på ambulansestasjonen i Salangen. Dette er viktig for både opplevd og faktisk trygghet og beredskap. Lovfestet responstid vil innebære at Stortinget vil måtte ta et større ansvar for å sette de ulike helseforetakene i stand til en hensiktsmessig ambulanseberedskap som kan fortsette å ivareta liv og helse i Salangen, når ulykken er ute eller sykdom inntreffer.

Salangen Senterparti vil jobbe for at kommunen skal ha en best mulig politiberedskap, og vil følge opp et gjenopprettet tjenestested for politiet i Salangen, slik at det innebærer en bedre tilgjenglighet og tilstedeværelse, samt at den gode dialogen med lokale ressurser og i politirådssamarbeidet opprettholdes. Samarbeid med lokalt politi har vært høyt verdsatt i både kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet gjennom mange år, og arbeidet med gjenopprettelse av et tjenestested med et faktisk innhold er godt i gang. 

Brann og redningstjenesten i Salangen er en svært verdifull og helt avgjørende del av beredskapen i lokalsamfunnet. Salangen Senterparti vil legge til rette for å at det dedikerte personellet den lokale styrken består av, får tilgang til nødvendige kompetansehevende tiltak, og at de også kan få mulighet til å ta i bruk nye teknologiske hjelpemidler for å drive brannslukking og annet redningsarbeid.

Salangen Sp er opptatt av:

 • Å iverksette opprustningsplan for kommunale veier
 • Å jobbe oppimot fylkeskommunen for å få utbedret vår del av fylkesveinettet, samt iverksette viktige trafikksikkerhetstiltak i sykehjemskrysset, langs fylkesvei 152 og 84, arbeide for gang og sykkelvei Laberg – Elvelund, samt fortsette å gi innspill vedrørende gang- og sykkelveier i kommunen.
 • Å fortsette arbeidet for å opprettholde både dagbil og døgnbil på ambulansestasjonen til Salangen og Lavangen, og være aktiv samarbeidspartner for UNN for en langsiktig og forutsigbar drift av ambulansestasjonen i Salangen.
 • Å legge til rette for at brann og redningsstyrken får ta i bruk ny teknologi for å styrke beredskapsarbeidet lokalt
 • At Salangen kommune skal være en kreativ og krevende samarbeidspartner i politirådssamarbeidet, der man sammen skal legge til rette for at vi et trygt lokalsamfunn, med lav kriminalitet og god oversikt over risikofaktorer i lokalsamfunnet og samfunnet for øvrig

Salangen Senterparti går inn i neste valgperiode med ambisjon om å sikre at kommunen fortsetter å ha god økonomisk kontroll, for å sikre at vi opprettholder tjenestetilbud og utvikler fremtidsrettede tjenester for Salangensamfunnet. Salangen Senterparti vil jobbe hardt for å sikre basistjenester, både de vi som kommune selv har ansvar for, men også for de som fylkeskommune og stat skal ha ansvar for oss. Offentlige tjenester av god kvalitet, og tjenester nært folk er viktig. En stram kommuneøkonomi til tross, vi vil kjempe for en selvstendig Salangen kommune med et lokaldemokrati som engasjerer og som er tilgjengelig for innbyggerne. Et lokaldemokrati som tilrettelegger for utvikling og vekst, og som har et aktivt og positivt samspill med frivillighet og næringsliv i kommunen og regionen, det gir kraft og det gir fremtidstro.

Vi ønsker deg godt valg