Meny
Fylkesårsmøtet salen 8

En energipolitikk forankret i norsk selvråderett

En rekke utredninger og rapporter stadfester gang på gang at vi er på vei mot energiunderskudd i Trøndelag, og i Norge. For noen kommuner er dette allerede en stor utfordring for videre utvikling og nye næringsetableringer. Dette vil få store konsekvenser for både innbyggere og eksisterende næringsliv, og energiunderskuddet vil hindre nyetableringer i regionen. Trøndelag Senterparti mener at det er på høy tid med et kraftig taktskifte i energipolitikken for å sørge for produksjon av ny kraft, samtidig som vi må stimulere til energieffektiviseringstiltak i det offentlige, næringslivet og blant privathusholdninger. Senterpartiet står for en politikk basert på desentralisering og nasjonal kontroll over våre ressurser, og vi kan derfor ikke gå med på en energipolitikk som går på akkord med partiets grunnverdier. Senterpartiet må ta ansvar for en trygg, forutsigbar og nasjonal styrt energipolitikk. Sikker tilgang på energi er avgjørende for den videre samfunnsutviklingen, og nødvendig for å sikre norske arbeidsplasser, norsk industri og den norske velferdsstaten.

Norge er et land med mye vann og stort hav. Dette bruker vi til et av våre mest komparative fortrinn; billig elektrisk kraft. Industrien, landbruket og andre sektorer har tjent godt på god tilgang av billig kraft. Dette kommer også husholdningene til gode, i et kaldt og stedvis forblåst land. Lave strømpriser og god tilgang på kraft har gjort det mulig å bo såpass langt nord, og såpass spredt som vi gjør i Norge.

Dersom strømprisene forblir på europeisk nivå, risikerer vi i framtiden å måtte se økt utflytting av industri og sentralisering av bosetting. Vi må derfor ha en realistisk energipolitikk som tar utgangspunkt i landets muligheter og geografi. Vi kan ikke tillate oss at overnasjonale organisasjoner og strukturer skal overstyre norsk og trøndersk energipolitikk. Bruken av utenlandskablene må reguleres slik at forsyningssikkerheten ivaretas og at det blir kraftutveksling, ikke strømeksport - i samsvar med konsesjonsvilkårene.

Trøndelag Senterparti mener at en eventuell avkarbonisering av energiproduksjonen ute på sokkelen må gjøres uten at det benyttes elektrisk kraft fra land. Det må være opp til oljeselskapene selv å finne løsninger for sitt energibehov. Det er svært betenkelig om oljeselskapene skal få adgang til å benytte seg av elektrisk kraft fra fastlands-Trøndelag - uten noen krav til kompenserende kraftproduksjon. En alternativ løsning kan også være fangst og lagring. Trøndelag Senterparti mener elektrifisering av sokkelen, med fornybar energi fra land er utfordrende. Trøndelag styrer mot et kraftunderskudd på fornybar energi innen få år. Dette vil medføre en fare for at etablerte industriarbeidsplasser legges ned, at det ikke skjer ny verdiskapning og at det blir vanskelig å omstille Trøndersk næringsliv frem mot 2050.

For å lykkes med det grønne skiftet, etablering av ny industri og holde kostnadene nede for husholdningene er vi avhengig av ny energiproduksjon. Det er avgjørende at vi ser på alle muligheter, og ikke uten videre utelukker muligheter som for eksempel kjernekraft, eller å reparere, effektivisere og videreutvikle eksisterende vannkraftanlegg. Det ligger også et betydelig potensial i oppgradering av linjenett og trafoer. Det er tatt, og tas stadig initiativ fra kommunene til å bidra med ny produksjon av energi. Enkelte kommuner vurderer ytterligere muligheter for vindkraft på land. Heim, Aure, Vardø og Narvik har inngått en intensjonsavtale med Norsk Kjernekraft AS. Verdal kommune har løftet muligheten for en skånsom utbygging av Verdalsvassdraget.

Det er helt avgjørende at regjeringen stiller seg positiv og følger opp de lokale initiativene som er tatt, og som som kan sikre ny energiproduksjon på kort og på lang sikt. Havvindsatsingen er en viktig

mulighet til å skape fornybar energi på en mer skånsom måte enn med vindmøller på land. For at muligheten for etablering av havvind skal være reell, er det viktig at også staten bidrar med tilstrekkelige økonomiske tilskudd.

Det er viktig at kommuner som har avgitt sine naturressurser til kraftproduksjon blir kompensert for dette gjennom konsesjonskraft eller andre økonomiske insentiver. For å stimulere til nybygging og opprusting av kraftproduksjon er det viktig at kommunene sitter igjen med fordeler fra å ha avsatt naturressurser. Dagens regelverk for konsesjonskraft krever at kommuner bruker og selger krafta i egen kommune, dette fører til flere kraftkrevende datasentre som videre bidrar med å tappe strømområdene for kraft.

Trøndelag Senterparti mener:

 • -  Energisikkerhet er nasjonal sikkerhet og suverenitet. Nasjonal kontroll over krafta må heves. Energisikkerhet og tilgang på rimelig energi bør inn som en del av beredskapspolitikken.

 • -  Mulighetene for kjernekraftsamarbeid med Sverige bør utredes. Videre ber vi regjeringen om å utrede mulighetene for kjernekraft i Norge. Arbeidet med regulatoriske system for kjernekraft må startes.

 • -  Det er behov for å styrke utdanning og forskning innen kjernekraft.

 • -  Mulighetene for en skånsom utbygging av ny vannkraft, også i vassdrag som i dag er verna,

  bør utredes. Vannkraft kan bidra til å regulere vannføring og dermed forebygge flom.

 • -  Delingsreglene for fornybar energi må endres slik at det blir mulig å dele energi produsert fra

  solkraft mellom bygg i industri- og næringsparker og bygninger som strekker seg over flere

  gårds- og bruksnummer.

 • -  Det må gjøres målrettede tiltak for å stimulere til fornying, effektivisering og oppgradering av

  eksisterende vannkraftverk.

 • -  All subsidiering til batterifabrikker må avsluttes umiddelbart.

 • -  Kommuner som har avsatt naturressurser til kraftproduksjon skal få full utbetaling av sin

  rettmessige konsesjonskraft. Kraftinntekter som konsesjonskraft, naturressursskatt og eiendomsskatt på kraftproduksjon videreføres som i dag og tilfaller vertskommunen