Meny

Kommunesektoren må prioriteres

Kommunene har de siste årene vist enorm omstillingsevne gjennom håndteringen av pandemien og flyktningestrømmen som følge av Russlands krig mot Ukraina. Utfordringene som ligger foran oss er også formidable. Dette er tydeliggjort i flere politiske dokumenter fra regjeringsoppnevnte utvalg det siste året.

Endringer i demografi, med den store veksten i den eldre delen av befolkningen, vil medføre store omstillinger og behov for å tenke nytt, med nye løsninger innen helse og omsorgstjenestene. Lave fødselstall gir nedgang i elevtall som gjør at ressursene må vris fra oppvekst til helse. Samtidig har de fleste kommuner behov for å investere i barnehage- og skolebygg for å gi gode arbeidsforhold for barn, elever og ansatte.

Etterslepet innen vann- og avløpssektoren anslås til rundt 300 milliarder kroner fram mot 2040 og dette vil kreve enorme investeringer som gir økning i kommunale avgifter. I en urolig verden ser det dessverre ikke ut til at behovet for å ta imot flyktninger vil avta i årene som kommer og dette medfører økt boligbehov for å lykkes med bosettingen i kommunene. Dette må kommunene settes i stand til å håndtere.

I tillegg har vi en rekke underfinansierte nasjonale reformer som pedagognorm i barnehage, lærernorm, etterutdanningskravet til lærere, oppvekstreformen og andre reformer som har gjort handlingsrommet til kommunene stadig mindre og mindre, samt at kommunene i fremtiden skal ta stadig større ansvar for å løse utfordringene på hele helseområdet.

Skal kommunene lykkes med de store oppgavene som ligger foran oss trengs det en kraftig satsing på kommunesektoren fra regjeringen. Det økonomiske handlingsrommet må økes, men det er også nødvendig med andre virkemidler for å sette kommunene i stand til å løse oppgavene på en god måte.

Trøndelag Senterparti har forventinger til at Senterpartiet i regjering sørger for et inntektssystem som bidrar til likeverdige tilbud i hele landet. Økte frie inntekter til kommunene er viktig for å fortsatt kunne yte gode kommunale tjenester og opprettholde reelt kommunalt sjølstyre. For at man skal lykkes med et likeverdig tjenestetilbud i alle kommuner er det viktig at man tar høyde for ulikheten mellom kommunene, da kommuner i sentralitetskommune 5 og 6 er dyrere i drift enn en «gjennomsnittlig» kommune. I Norge bygger vi kommunesektoren etter generalistkommune- begrepet, som innebærer like krav til alle kommuner å utføre de samme oppgavene uansett geografi, demografi og bosettingsstruktur. Derfor bør Senterpartiet i regjering ta høyde for en desentralisert kommunestruktur i utarbeidelsen av nytt inntektssystem for kommunene.

Trøndelag Senterparti mener:

 • Det nye inntektssystemet må bidra til å sikre likeverdige tjenestetilbud i hele landet

 • Det er behov for en bedre finansiering/innretning for inntekts – og skattesvake kommuner, som

  kommer dårlig ut med dagens inntektsmodell

 • Det må vurderes statlige tiltak slik at kommunale investeringer innen vann og avløp (VA) kan fortsette samtidig som gebyrnivået holdes på et akseptabelt nivå for innbyggerne. Det må vurderes statlige tilskudd eller låneordninger, samt regulatoriske endringer med forlenget avskrivningstid på

investeringer innen VA-sektoren.

 • Statlige tilskudd ved investeringer også innen oppvekst, slik det i dag er innen helse.

 • For at så mange kan bo hjemme så lenge de ønsker, må tilskudd til tilpasning av egen bolig fra Husbanken gjeninnføres.

 • Tilskuddet til kommunale utleieboliger gjeninnføres for boliger med prioritet for flyktninger.

 • Finansieringsordningene for ressurskrevende tjenester må forbedres. Ordningen må også finansiere ressurskrevende tjenester før fylte 16 år og etter 67 år.

 • Det må velges ut forsøkskommuner der en prøver ut løsninger for framtidige helsetjeneste-løsninger, dette spesielt knyttet til organisering.

 • Det trengs en fortsatt og styrket satsing på Bygdevekst som et distriktspolitisk virkemiddel. Det forventes at staten stiller opp med midler for å realisere og teste nye distriktspolitiske ideer og virkemidler.

 • Bemanningsnormen i barnehage og lærernormen i grunnskolen bør være tilstrekkelig til at man kan jobbe med tidlig innsats, og ha tid til å se og være til stede for å fange opp behov for tidlig innsats.