Meny
Fylkesårsmøtet salen

Trygg oppvekst og gode utdanningsmuligheter i hele Trøndelag

Trøndelag Senterparti vil at alle barn og unge skal få en god oppvekst, og vokse opp til å bli gode og nyttige samfunnsborgere. Alle elever skal oppleve et trygt og godt skole- og læringsmiljø som bidrar til trivsel, motivasjon og lærelyst. Det er derfor behov for sterke fagmiljøer rundt elevene som kan bidra til dette. I Trøndelag skal vi utdanne arbeidskraft som næringslivet og arbeidsmarkedet etterspør, og da er lokal forankring viktig.

Skolen skal sikre elevene gode ferdigheter i alle basisfagene. Utdanningssystemene må møte og svare på endringer – i samfunnet, vitenskapelige disipliner og teknologi – og svare på de behov det fremtidige arbeidslivet har. Senterpartiet vil ha desentraliserte utdanningstilbud, både når det gjelder grunnskole, videregående skole og høyere utdanning, slik at hver elev/student har mest mulig like rettigheter, uavhengig av hvor de bor. Vårt mål er at utdanningsinstitusjonene utnytter lokale og regionale fortrinn, og spiller på lag med nærmiljøet og lokalt næringsliv.

Trivsel og trygghet er grunnleggende forutsetninger for læring. Alle elever har rett til en skolehverdag uten mobbing. Det skal være en grunnleggende holdning om nullvisjon for mobbing i skolen. Fokuset på psykisk og fysisk helse har økt de seneste årene, og skal være viktige fokusområder i oppveksten og i skoleverket.

Senterpartiet mener også at omfanget av praktiske og estetiske fag i skolen må økes. Ikke alle elever har sin spisskompetanse i teoretiske fag, og det er viktig at elever med størst kompetanse innen

praktiske og estetiske fag også kjenner mestring i skolen. Videre kan flere timer innen praktiske og estetiske fag føre til viktige avbrekk fra en teoretisk tung skolehverdag, og de ferdigheter elevene tilegner seg innen disse fagene er undervurderte hva gjelder elevenes framtid både i f.b.m. skole/utdanning, og i hverdagen ellers. Senterpartiet mener også at omfanget av skjermbruk i grunnskolen må utredes og vurderes nærmere, og at både fysiske bøker og håndskriving må være en del av elevenes skolehverdag.

Senterpartiet har tillit til læreren som profesjonsutøver og vil gi læreren tilliten tilbake. Lærere og skoleledere bruker stadig mer tid på rapportering og dokumentasjon. Læreren må få tid til å være lærer, og Senterpartiet vil prioritere lærerens tid med eleven. Videre må skolen få tilstrekkelige

sanksjonsmuligheter til å kunne ivareta et sunt og godt læringsmiljø for alle. Loven om 9A er blitt for omfattende og byråkratiserer lærernes hverdag, den bør endres slik at lærerne igjen kan få tilbake makten i eget klasserom.

De videregående skolene er viktige for bosetting og rekruttering til hele Trøndelag. Et mangfold av linjetilbud som gjenspeiler det lokale behovet for arbeidskraft er også viktig for å sikre lokal verdiskapning. Bedriftsnært yrkesfag har vært en suksess, og skal fortsette å satses på. Idrettslinjene på videregående i Trøndelag er en unik modell, den skal vi ta vare på. I Trøndelag har vi mange

forskjellige fagmiljø som gir oss et mangfold i kompetanse, og her er universitetene og Trøndelag Høyere Yrkesfagskole viktige samarbeidspartnere.

Trøndelag Senterparti vil:

  • Ha gode skoler og desentraliserte utdanningstilbud i hele fylket.

  • Utvikle bedriftsnært yrkesfag der det er mulig, og rette mer fokus på fagskoletilbudet i fylket

  • Fortsette å ha en fraværsgrense i videregående skole på 10%. All kjøreopplæring skal være gyldig fravær.

  • At elever, helsesykepleier og foreldre skal kunne gi egenmelding via Visma InSchool, uten at eleven trenger å dra til fastlegen for å få sykemelding. Meldingsboken slettes etter endt utdanning. Det skal gis mer tillit mellom elev og lærer.

  • At regjeringen skal se på muligheter for effektiviserte og rabatterte videokonsultasjoner med lege, der sykemelding fra lege er nødvendig for elevene med tanke på fraværsgrensen.

  • At UDIR skal utvikle en nasjonal veileder for kommunene vedrørende russetiden, med mål om at det skal legges til rette for rusfrie møteplasser, lavterskeltilbud og skapes en inkluderende russetid.

  • Understreke at russebusser ikke er ønsket i Trøndelag, og at russeklær som representerer russegrupperinger ikke skal brukes på fylkets videregående skoler.

-         At samiske barn og unge skal oppleve trygghet og ikke bli utsatt   for hets og trakassering i barnehage- og skoletiden. Kommunene skal ta i bruk handlingsplan mot samehets, som legges frem av regjeringen om kort tid.