Meny

Kjære velger!

Lånke var fram til tidlig på 60-tallet en egen Kommune(Herred), og hadde på mange måter selvråderett over det som skjedde på sørsiden av Stjørdalselva i det som nå er storkommunen Stjørdal.

Mangt og meget er endret siden da, men som ny og fersk listekandidat for Senterpartiet er jeg trygg på at Lånke,med Elvran,hvor jeg selv bor, er godt ivaretatt og i de beste hender med det programmet Senterpartiet nå går til valg på:

"Velferd og vekst – I by og bygd".

Bygda, fra Elvranog ned til bygdesentrumet vårt, Heller ei bygd i vekst, både i forhold til antall innbyggere, men også med et rikt mangfold forøvrig, både kulturelt, og innenfor næringsvirksomhet.
Bygda vår ligger sentralt til i forhold til kommunikasjonsknutepunktene og er i så måte et attraktivt sted å bosette seg. Senterpartiet er bevisst på at dette i seg selv ikke er nok for å sikre bolyst og trivsel:
Senterpartiet vil derfor gjøre Lånke attraktivt utover det å bare bo og sove der, og ellers ha sitt tilhold andre steder.
Samtidig ønsker Senterpartiet å forsterke effekten av allerede etablerte arenaer for dette:

Lånkeskal bli en premissgiver for at Stjørdal skal kunne bli arrangementsby nr 1 i landet.
Senterpartiet vil at Frigården som arrangementsarena på "Stjørdals tak" skal vokse og utvikles.
Jeg vil spesielt nevne RX'n, Landsskytterstevnet(innkl aktivitet i Elvran) og Agrisjå. Dette er arenaer, ikke bare for arrangør, men viktigst av alt: En arena for lokal markedsføring og at arrangementene skal komme lokalsamfunnet til gode, herunder lag og foreninger for å skaffe inntekter og et godt grunnlag for å opprettholde drift gjennom dugnader og tilstedeværelse.
Det er ikke nok å se på disse arrangementene, rent kommersielt, og komme dit, kun for å se:
Vi skal få noe igjen vi som bor i bygda også, og dette er god Senterpartipolitikk.
I Lånkeog Elvranskal det være trygt og godt å vokse opp. Lånkeskole er pr i dag ikke dimensjonert for ytterligere økning av elevtallet. Senterpartiet ønsker derfor å prioritere utbygging og utvidelse av Lånke skole over tid, i takt med behovet.
I tillegg skal grendeskola i Elvranbestå med Senterpartiet i posisjon!
Elevtallet i Elvraner svakt synkende, og her finnes det selvfølgelig naturlige måter å få løst dette på, men en mer helhetlig plan vil være å stimulere til boligbygging, og medfølgende prosjektering av gang og sykkelvei fra Elverlia ned mot kapellet, og fra Sætnanfeltet og opp til kapellet.
Gang og sykkelvei fra Bjørgmyran og opp til Frigården er også en kjernesak som i skrivende stund er under realisering, og som kommer først. Senterpartiet går til valg på dette!
Asfaltering av gjenstående kommunale veier er også en viktig sak, og Senterpartiet vil jobbe for prioritering av fast dekke på Skjeisveien iElvran med tilsvarende standard som bl.a. Ytteråsveien og Dyvasveien.
Kulturelle og idrettslige aktiviteter skjer i dag i all hovedsak i Sentrum og rundt idrettsanleggene ved Lånke skole.
Senterpartiet ønsker å inngå et samarbeid med Lånkeidrettslag om oppgradering av Lånkehallen og uteområdet rundt Lånke Skole med baneanleggene.


Senterpartiet vil også jobbe aktivt for at skoleelever ved Elvran ogLånkeskole skal få muligheter til å ta Skolebussen til sentrum etter skoletid for å delta på de aktiviteter de ønsker, uten at foreldre skal måtte ta seg fri for å rekke hjem for å kjøre ungene nedover til sentrum på tidlig ettermiddag.
Lånkeer ei flott bygd, fra fjord til fjell, med mange flotte naturperler. For å øke bolyst og trivsel, er det viktig å gjøre disse områdene tilgjengelige og attraktive å besøke. Senterpartiet vil prioritere å bevare Hellstranda som frilufts- og rekreasjonsområde.
I tillegg vil Senterpartiet jobbe aktivt for å oppgradere skilting, merking og rydding av turløyper og turstier, med tilhørende severdigheter og fornminner.
Ingen framtid uten en fortid …
Til slutt vil jeg slå et slag for Landbruket, og hvor Senterpartiet står:
Stjørdal, med Lånke er landets 7. største landbrukskommune målt i antall bruk.
Senterpartiet vil fremme landbrukets interesser i Lånke og Elvran, som del av kommunen bl.a. gjennom et sterkt jordvern.
Ressursgrunnlaget må utnyttes for å bli en næring i utvikling, og en sterk bærebjelke i Stjørdal.
Vi ser det satses lokalt: Gløden, viljen og ideene er der. Senterpartiet vil være en garantist for å følge opp de nasjonale og regionale målsetningene om økt matproduksjon.
På vår stand på Hell sist lørdag serverte vi nyplukket hagebringebær fra Gården Veiseth i Elvran.
Det smakte godt, og av framtid….

Riktig godt valg!

Paal Skjei

Listekandidat Senterpartiet