Meny

Flere aktivitører i Stjørdal kommune

Senterpartiet vil at det skal legges til rette for likeverdige og gode helsetjenester i kommunen. I dag er det kun Aktivitører på Halsen sykehjem, vi i Senterpartiet vil jobbe for at det skal bli et tilbud også på flere av våre kommunale enheter, fortrinnsvis i første omgang på våre bosentre.

Hvorfor er det viktig med aktivitører på sykehjem/ bosenter?
Personsentrert omsorg blir satt i fokus, ved at alle kartlegges når man flytter inn på sykehjemmet, der det legges vekt på hva de likte å gjøre mens de bodde hjemme. Det er viktig å opprettholde disse aktivitetene, tross sykdom og mindre deltakelse etter hvert. Det er her aktivitørene kommer inn, de kan sørge for å opprettholde de individuelle aktivitetene, hos en beboer. Reformen sier at vi skal ivareta:
Den enkeltes behov - Tjenestetilbudet skal ta utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte. Det innebærer å ivareta de eldre som hele mennesker, ikke bare deres sykdom og funksjonssvikt. Målet er at hvert enkelt menneske skal ta i bruk sine ressurser og opprettholde selvstendighet så lenge som mulig. Den enkeltes livsfortellinger, verdier og ønsker skal danne utgangspunkt for helse- og omsorgstjenestens tilbud. Dette innebærer også å respektere og ta hensyn til språk, kultur og identitet. For å få til dette må man kartlegge den enkeltes behov, utforme en individuell plan og sørge for jevnlige samtaler med bruker og pårørende. 
 
Leve hele livet: er en reform (stortingsmelding 15) for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Målet er å ta vare på eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape gode opplevelser og møter på tvers av generasjonene. Fysisk, sosial og kulturell aktivitet skal være tilpasset den enkeltes interesser, ønsker og behov. Når livet blir ekstra sårbart, skal eldre få mulighet til samtale, motivasjon og støtte.
Gode øyeblikk - Eldre bør få tilbud om minst én time aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov. Aktiviteten skal gi gode opplevelser og øyeblikk i hverdagen og stimulere sanser og minner, bevegelse og deltakelse i sosialt fellesskap.
Tro og liv - Helse- og omsorgstjenestene må sørge for at den enkeltes tro- og livssynsutøvelse og behov for samtaler om eksistensielle spørsmål blir ivaretatt.
Generasjonsmøter - Etablere møteplasser mellom unge og eldre i dagliglivet og organisere aktivitet og virksomhet på tvers av generasjonene. Det kan for eksempel skje på skoler og arbeidsplasser, eller i sykehjem og nærmiljø. For å skape flere gode møteplasser, er det viktig at kommunene utvikler politikk og planverk som tilrettelegger for et tettere samarbeid mellom generasjonene.


Det å ha en aktivitør på enheten gir et løft i positiv retning, det bidrar til at man får et nytenkende tilbud, et åpent hus, og til at beboerne får en meningsfull og trivelig hverdag. Vi må huske at de faktisk bor der, og trenger mer enn mat og søvn for å leve det gode liv.
 
Monika Renå Rønsåsbjørg

Listekandidat for SP