Meny

Gode grunner til å stemme Senterpartiet!

Når jeg har takket ja til å stå på Senterpartiet sin liste ved valget i år, er det mange gode grunner for det. La meg kort gi noen av disse.

Senterpartiets grunnsyn er myntet på at vi vil arbeide for et samfunn der mennesker kan utvikle seg ut fra eget ståsted, egne forutsetninger og interesser. Myndige mennesker tar ansvar for eget liv, for fellesskapet og for naturen.


I Stjørdal har partiet sammen med sine samarbeidspartnere stått for en ansvarlig økonomisk politikk i mange år. Dette er en viktig forutsetning for en god utvikling av kommunen.
For at kommunen kan tilby gode tjenester til innbyggerne, er det viktig å ha et godt fungerende næringsliv. Senterpartiet ønsker derfor å være med og legge forholdene til rette for videre utvikling og vekst for etablert næringsliv, samt støtte opp om nye etableringer. Disse må også muliggjøres i grendesentra i kommunen.


Senterpartiet vil selvfølgelig heller ikke innføre eiendomsskatt i neste kommunevalgperiode, hverken på boliger eller næringseiendom.
Helsetjenester er viktig for mange. Senterpartiet ønsker at kommunen fortsatt skal legge til rette for nærhet til likeverdige helsetjenester i hele kommunen og ønsker å bidra til et velfungerende og helhetlig helsetilbud som inkluderer alle innbyggerne i kommunen. Blant annet ønsker vi å legge til rette for eldre som ønsker å bo hjemme, gjennom økt bemanning til hjemmesykepleie, fortsatt satsing på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. Videre vil det prioriteres å sikre tilstrekkelige ressurser til skolehelsetjenesten, med økt fokus på psykisk helse.


Jeg er også veldig positiv til alle de gode sakene som Senterpartiet har for barn og unge i neste periode, hvor det vektlegges både utdanningstilbud, arbeidsmuligheter og fritidsmuligheter i kommunen.
Det at en vesentlig del av vår mat er egenprodusert, bør være i alles interesse. Senterpartiet vil derfor at kommunen skal ha en landbrukspolitikk som bidrar til utnyttelse av ressursgrunnlaget og utvikler bygdene våre videre. Landbruket skal være en næring i utvikling,
Til slutt så må det nevnes at kommunevalget også er et ordførervalg. Ordføreren har en viktig rolle med å fronte kommunen på en positiv måte i mange ulike sammenhenger. Her har dagens ordfører etter min mening gjort en god jobb for kommunen, med sitt glødende engasjement og tilstedeværelse, og fortjener derfor å fortsette i 4 nye år.

Peder Hoås
Hell