Meny

Stjørdal i utvikling

De nærmeste årene vil Stjørdal gå gjennom store forandringer. Spesielt i sentrum vil dette være synlig. Det er flere årsaker til dette

At Trøndelag er samlet til ett fylke er i seg selv en viktig grunn.  Stjørdal har «flyttet» seg fra å være i utkant av et fylke til å være i sentrum at et stort fylke. Dette vil over tid gi Stjørdal uante muligheter. Muligheter som vi allerede ser konturene av. Det er helt naturlig at mye vil samle seg i midten. Trøndelag er et stort fylke, men store avstander fra ytterkant til ytterkant. Både private og offentlige aktører vil se mot Stjørdal både for lokalisering av kontorer, handel, bosted eller som et naturlig møtested.
 
Derfor er det viktig at Stjørdal Kommune og næringslivet er framoverlent og står klare til å ta imot denne utviklingen på en god måte. Her skal vi være en JA-kommune! Vi må være forutsigbare. Ikke bare for de som ønsker å etablere seg på Stjørdal, men også for det administrative Stjørdal. Rådmannen og rådmannsstaben må ha gode arbeidsforhold for å møte dette. De skal ha klare føringer for hvordan vi ønsker at Stjørdal skal utvikle seg. Her har vi politikkere et enormt ansvar. Vi må legge føringene slik at alle har klare vedtak og retningslinjer å forholde seg til. Dette har vi nå fått i den nye sentrumsplanen. Det er et omfattende verktøy, men samtidig meget nødvendig. Utfordringen med arbeidet av den nye sentrumsplanen har vært å få den tydelig nok uten å være for detaljstyrende. Her har de styrende partier vært klare på at det er de som ønsker å bruke penger og ta økonomiske risikoer som i stor grad skal stå for detaljene. Og da selvsagt innen vedtatt lovverk og tekniske standarder. Men da i en fin balansegang med de som ønsker å bo i sentrum og de som vil benytte sentrum til handel, rekreasjon, kultur og sosial aktivitet.
 
Jeg har fått presentert en del av disse planene som utbyggere har for sentrum, og det er meget spennende prosjekter.
 
Etter valget 9. september vil vi starte arbeidet med å revidere kommunenes arealplan. Den gjeldende planen er heller ikke veldig gammel. Kommunestyret vedtok den i 2014. Men det tok ikke lang tid etter vedtaket at vi så at den hadde mangler. Det ble alt for tidlig mange dispensasjonssaker. Dette betyr at noe mangler i planen, eller at den er for detaljstyrende, eller at det er viktige elementer for en kommuneplan som IKKE ble med. Rådmannen har fått en politisk bestilling om å se på dette. Politisk har vi også mange tanker om hva som ikke fanges godt nok opp av dagens arealplan. Dette bl a som et resultat av at kommunens innbyggere er flinke til å ta kontakt med oss politikkere og komme med innspill. Og det trenger vi. Vi er tross alt innbyggernes ombudsmenn og kvinner.
 
Men også utenfor sentrum har vi mye som skjer. Det er vekst i alle kommunedelene. Det er mange som ønsker å bo mere landlig, og det er det rike muligheter til i Stjørdal. Men det er ikke alltid like enkelt å få til. Det å få tillatelse til å bygge og bo på «landet» kan være krevende. Årsaken kan ligge i gjeldende reguleringsvedtak, eller i rigide lover og regler for hvor og hvordan boligbygging kan skje. Dette ser vi spesielt i komité plan hvor vi har en mengde dispensasjonssøknader til behandling akkurat på grunn av et kanskje for strengt regel- og lovverk. Her mener jeg at vi må finne løsninger for å håndtere dette på en mindre krevende måte. 
Det må også stimuleres til å utvikle flere grendefelt. I forrige rullering ble det lagt inn en del områder for grendefelt. Men det er for få som er realiserte. Det kan være mange årsaker til dette. For å ha godt med alternativer må det derfor åpnes for flere muligheter for slike etableringer.
 
Andre viktige elementer i utviklingen og kvaliteten i å bo i utkantene er at fibernettet må utbygges i større grad, og i et større tempo. Dette er helt essensielt i dagens samfunn. Her er vi heldigvis på god vei i Stjørdal. Store deler av kommunen er dekket av fiber. Nå er det nettopp bevilget penger til noen av de største «hullene» på Skatval. Men resten må komme etter, snarest!
 
Et annet viktig grep er å utvikle kollektivtrafikken i årene som kommer. Sentrum utvikles i en retning hvor det er mindre plass til bil, og derfor må alternative kommunikasjoner erstatte dette. Det skal være enkelt å komme seg mellom sentrum og kommunedelene. Det er tross alt i sentrum vi ønsker å utvikle handel og kultur. Dette må ikke hemmes av dårlig tilgjengelighet.
 
Stjørdal er en god kommune å bo og leve i. Og bedre skal det bli. Vi på blågrønn side har i lang tid fokusert meget på denne ønskede utviklingen. Gjennom bl a studieturer til andre sammenlignbare kommuner og møter med spesialister innen byutvikling har vi fått et godt bilde av hvordan Stjørdal bør utvikle seg. Denne kunnskapen skal vi bruke i tett samarbeide med rådmannsstaben for å skape en god framtid for alle som ønsker å bo og leve eller drive med handel og kultur i Stjørdal i årene som kommer.
 
Men for å få til dette trenger vi din stemme. Bruk stemmeretten din den 9.september og bli med på å påvirke framtiden for alle på Stjørdal.
 
 
Rolf Charles Berg
Senterpartiet