Meny

Vi vil utvikle kommunen vår videre!

Med Senterpartiet har Stjørdal en utvikling som får god omtale langt utenfor kommunens grenser. Næringslivet er i vekst, befolkningsøkningen er relativt den største i fylket over en lang periode og tilbudet til unge og eldre er omfattende og gir bolyst, trivsel og tilflytting.

Vi har maktet å bygge hele kommunen der innbyggere og tilflyttere har valgmuligheter  til å bosette seg og arbeide. Enkeltpersoner i lag og organisasjoner gjør en fantastisk innsats på en rekke områder og som igjen er aktivitetsfremmende. Geografisk og sosial utjamning må fortsatt være bærebjelken for at alle skal finne seg til rette i åra som ligger foran oss.


Undertegnede representer så absolutt distriktene og er to av dem som bor lengst unna rådhusets korridorer og maktsentrum.  Vi føler likevel en sterk forankring til kommunen og ønsker en videre utvikling der alle områder tas i bruk og utvikles. Etablering av et variert botilbud, en satsing på utbedring av veinettet, nærhet til oppvekstsentra og en lokal god helsetjeneste er viktige faktorer for at husholdninger kan velge å bosette seg der de ønsker.


Vår forankring betyr at vi er opptatt av en positiv utvikling i hele kommunen:  Den eldste fikk gleden av å lede forberedelsene til å bygge Kimen i sentrum og signere avtale med byggeentreprenør; den yngre påtok seg som  18- åring rollen som leder av Forra Idrettslag og er nå etablert med et gårdsbruk i bygda.  Noen partier har i løpet av valgperioden ønsket å legge ned nærskolene våre. Vi må fortsatt sammen sørge for at skoler og barnehager består og skaper gode lokalsamfunn.  Det var gledelig å registrere i en meningsmåling at det var et flertall i alle kommunekretsene om å beholde det skolemønsteret vi har.


Senterpartiets grunnleggende holdning om å ta hele kommunen i bruk må fortsatt gis muligheter til å utvikles videre gjennom stemmegivningen på valgdagen den 9. september. Du finner oss og 45 andre gode kandidater på partiets kommuneliste til valget.
 

Emil Alfnes                 Oddvar Vigdenes