Meny

Finansiering av veterinærvakta

Med den nye modellen vil Oslo alene få 17,2 millioner kroner som de egentlig kan bruke på det de vil.

Landet er inndelt i 160 vaktdistrikt.Størrelsen på vaktdistrikta varierer og er avhengig av dyretall, responstid og veterinærdekning. Det er kommunene sitt ansvar å sørge for tilfredsstillende tilgang på veterinære tjenester og organisere den kliniske veterinærvakta utenom ordinær arbeidstid (kveld, natt og helg). Finansieringen av veterinærvakta har fram til nå blitt vedtatt som en egen post i statsbudsjettet. Midlene har vært øremerket til formålet.

Regjeringen jobber nå med en ny finansieringsmodell for veterinærvakta. Regjeringen vil at tilskuddet skal innlemmes i rammetilskuddet og fordeles til alle enkeltkommuner,istedenfor til vaktområdene. Midlene er foreslått fordelt ut fra innbyggertall,uten hensyn til dyretetthet.

Verdal er eget vaktdistrikt og får i dag i overkant av 800 000 kroner øremerket til finansiering av veterinærvakta. Med den nye finansieringsmodellen blir overføringen fra staten på 384 825 kroner. Vaktområdet bestående av Oslo, Nittedal, Bærum, Asker, Rælingen, Lørenskog og Skedsmo får i dag til sammen 849 000 kroner i øremerkede midler. Med den nye modellen vil Oslo alene få 17,2 millioner kroner som de egentlig kan bruke på det de vil.

Verdal er en av landets største husdyrkommuner og landbruket er avhengig av stabile veterinærtjenester døgnet rundt hele året.Kommunen må oppfinansiere veterinærvakta minst på høyde med rammene som er i dag for at det skal være interessant for veterinærene å ta på seg vaktbelastning.Da må pengene tas fra andre områder som kommunen er satt til å ivareta.

Ordningen med øremerkede midler,slik vi har hatt fram til i dag,har hatt god måloppnåelse.Senterpartiet mener at det er totalt uakseptabelt å endre dagens ordning.Det vil svekke kommunens økonomi og i verste fall få negative følger for dyrevelferden.Senterpartiet mener at de foreslåtte endringene, føyer seg inn i en lang rekke av forslag fra denne regjeringen, som tyner distriktskommunene og driver sentraliseringen framover.Senterpartiet kjemper for velferd og aktivitet i hele landet.Da trenger vi ikke slike forslag.

Leif Johan Berg
Verdal senterparti