Meny

Hvordan tilrettelegge for en god alderdom?

Helse og omsorg omfatter hele livet, fra vugge til grav. Innbyggerne i Verdal skal være sikret god helsehjelp samme hvilken livsfase de er i. Her er alderdommen like individuell som resten av livet, og Senterpartiet mener hver enkelt må få tilpasset hjelp ut fra sine behov. 

Pårørende er en viktig ressurs, og må involveres på en god måte. Pårørenderollen kan også være krevende. De må derfor bli møtt og bli sett med omsorg og respekt.

Helse- og omsorgssektoren i Verdal skal være en attraktiv arbeidsplass ved at det jobbes kunnskapsbasert, nytenkende og innovativt. På denne måten får vi engasjerte ansatte og en best mulig eldreomsorg. Verdal kommune er vertskommune for ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester av totalt 20 slike i landet, og Senterpartiet vil følge dette spennende arbeidet med stor interesse.

Vi mener det er viktig å arbeide for å redusere ufrivillig deltid innen helse- og omsorgssektoren. En av grunnene er at større stillinger gir mer kontinuitet og kvalitet i omsorgen som gis. Men ikke minst så er dette viktig for oss av hensyn til de ansatte, som må få en lønn de kan leve av. Vi ønsker også å styrke samarbeidet med Verdal videregående skole innen helsefag, gjennom opplæring og flere lærlinger. 

Det bygges et nytt og flott helsehus i Verdal. Senterpartiet mener vi nå må sikre et godt innhold for de som har behov for å bo i helsehuset, de ansatte, besøkende og for de som har behov for annen omsorgshjelp. Dette blir et svært godt tilskudd til det helhetlige tilbudet vi må ha i Verdal kommune, men dette er ikke nok. Vi må fortsatt ha en desentralisert eldreomsorg med tilbud i Vuku, og hjemmetjeneste i alle deler av kommunen. Det må også tilrettelegges for at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig, så fremt dette er forsvarlig og ønskelig. To pensjonister i Verdal har kommet med innspill til oss om å opprette en helsestasjon for eldre, noe Senterpartiet med flere foreslo i 2011. Dette synes vi fortsatt er en god ide og et fornuftig helsefremmende tiltak både for den psykiske og fysiske helsen. Et godt poeng med en helsestasjon for eldre er at den også kan være med på å spare fastlegene for tid, ved at helsestasjonen kan tilby enkle helsemålinger.

Vi har samfunnsengasjerte pensjonister i Verdal. Det er veldig bra. Gode innspill og meningsutvekslinger er både sunt og velkomment. Sammen finner vi de beste løsningene. Vi kan ikke love at alt kan prioriteres, men en ting kan vi love; Vi i Senterpartiet ønsker dialog, og vi vil lytte til innbyggernes meninger med interesse og respekt.

Pål Sverre Fikse, ordførerkandidat Verdal Senterparti

Anne Grete Valbekmo, 2. kandidat Verdal Senterparti