Meny

Om å bære sprikende staur i Færder

Karen-Ingrid Hovland, styreleder i Færder Senterparti

Det ble for vanskelig å bære sprikende staur. Da må en legge noe fra seg, og begynne litt på nytt, skriver leder i Færder Senterparti, Karen-Ingrid Hovland.

Hun poengterer at partiet skal fortsette å samarbeide for kommunens beste. 

Færder Sp fikk etter valget, sammen med Ap, Mdg of Krf en så stor oppslutning at man så raskt det var mulig å danne en ny opposisjon i Kommunestyret, som aldri før hadde eksistert. Dette ga alle en stor tro på at tida var inne for at vi skulle gi kommunen en ny politisk retning.

Denne entusiasmen la grunnlaget for en samarbeidsavtale mellom Ap, MDG , Krf og Sp; plattformen. Samarbeidsavtalen manifesterte seg i et dokument der man beskrev mål, verdier og politiske saker vi skulle samarbeide om. Det ble også dannet formelle samarbeidsfora, der politiske saker skulle diskuteres og slipes, slik at felles forståelse og enighet skulle oppnås.

Det at styret i Sp vedtok at vi skulle avslutte samarbeidet innenfor den formelle avtalen, er fra vår side helt udramatisk, og ikke gjenstand for å skape noe kaos, slik Tønsberg Blad mer enn antyder i sin beskrivelse av saken på avisens forside lørdag 18.04.20.

Vi vil fortsette å jobbe konstruktivt i alle organer, og søke samarbeide, nå som før.

At man kan kritisere måten det ble gjort på er helt legitimt. Det er imidlertid en grundig refleksjon som ligger bak avgjørelsen, og i de samarbeidende partiene burde ingen være overrasket. Dette har vært diskutert.

Først og fremst tar vi inn over oss at vi hadde en overdreven tro på at det å danne en formell samarbeidsavtale var et fornuftig prosjekt.  Kanskje burde vi stanset ved å lage et valgteknisk samarbeide?

Forutsetningen for samarbeidet, med dialogforumet, har etter Færder SP sin mening ikke fungert tilfredsstillende.  Enkeltpartiene har hver for seg frontet sine saker, uten at vi har diskutert oss fram til en felles forståelse av å være enig / uenig. 

Vi mener Færder kommune og innbyggerne er bedre tjent med en åpen diskusjon, der de enkelte partiene fronter sine meninger klart, uten at det skal skape stridigheter og misnøye innad i «plattformen»

Vi hadde store forhåpninger til samarbeidet, og så fram til gode politiske diskusjoner. Entusiasmen og engasjementet begynte å avta. Det har ikke Sp råd til. Vi er et lite parti, der jobben deles på få. Da er det viktig å kjenne at det er meningsfullt å bruke så mye fritid på å jobbe politisk.  Vi ønsker å bruke positiv energi inn i jobben for det som velgerne ba oss om, 
 
At Færder Sp trekker seg fra avtalen betyr ikke at vi ikke vil samarbeide videre om alle de gode sakene vi har definert som viktige. Det betyr at vi vil samarbeide fra sak til sak. Nå vil hvert enkelt parti kunne blomstre med sine kjernesaker hver for seg, og vi finner sammen der det er naturlig.

Det er for vanskelig å bære sprikende staur. Da må en legge noe fra seg, og begynne litt på nytt.

Nøtterøy 19.04.2020
På vegne av styret i Færder Sp;
Karen-Ingrid Hovland
styreleder