Meny

Færder Sp sto på til det siste

Richard Fossum

Færder Sp kjempa for sin sak til siste sekund, men kommunestyret gikk i kveld inn for tunnelløsning. Her innlegget som Richard Fossum, gruppeleder i  Færder Sp, holdt i kveld. 


Færder kommunestyre skal i dag behandle århundrets største sak, både i omfang, konsekvenser og kostnad. Saken dreier seg ikke bare om en ny veiforbindelse. Saken innebærer et viktig og langsiktig verdivalg for øysamfunnet.


Befolkningsutviklingen på øyene har stagnert, er stedvis i tilbakegang og forgubbingen er tydelig. Dette skyldes i hovedsak manglende arbeidsplasser i akseptabel reiseavstand, dvs manglende arbeidsplasser i Færder og lite tilfredsstillende reisevei til arbeidsplasser utenfor kommunen.
Dersom et av de alternativene som ligger i kommunedelplanen, blir realisert, medfører dette at andre, interessante og billigere alternativer som ikke er utredet, i overskuelig tid ikke lenger er aktuelle.


Konsekvensutredningen (KVU-en) for et helhetlig transportsystem for Tønsberg-regionen, som ble gjennomført før Bypakka, var på et relativt overordnet nivå. KVU-en omfattet en tilfredsstillende bredde av aktuelle og gjennomførbare alternativer. Dessverre ble denne bredden ikke videreført i Bypakka.
Beslutningen om opplegget for Bypakka med utelukkende å utrede Ringvei vest til Korten alternativt Smørberg, var et feilgrep. Den faglige og politiske kompleksiteten i utformingen av fremtidens transportsystem for vår region, er så stor og utfordrende at beslutningen om å snevre inn omfanget i Bypakka i forhold til KVU-en, var uansvarlig.


Det er ingen sikker garanti for at et av alternativene i Ringvei vest noen gang blir realisert. Til dette er samfunnsnytten for øyene for lav, samt negative natur- og kulturkonsekvenser og høye kostnader for store. Av denne grunn er også motstanden i befolkningen på øyene økende, noe som kan medføre at en valgt løsning ikke lar seg bompengefinansiere.


Verken KVU-en eller Bypakka har tatt på alvor å sette det fremtidige transportsystemet inn i en samfunnsmessig sammenheng der øyenes fremtidige transportbehov og nærings- og arbeidsplassutvikling har fokus.


Dersom kommunestyret i dag vedtar tunell Kaldnes – Korten og fylkestinget i morgen vedtar bro Ramdal – Smørberg, oppstår det en politisk utfordring. Det er dessverre slik at det finnes ingen ideell løsning for ny fastlandsforbindelse.


Det finnes imidlertid løsninger med mindre negative konsekvenser for natur, miljø og kulturminner, samt mindre kostnader og lavere bompengesatser, som ikke er med i Bypakka og som tilfredsstillende kan løse det fremtidige transportbehovet og bidra positivt i den videre samfunns- og næringsutviklingen på øyene.
Færder Sp fremmer forslag om at kommunestyret gis mulighet for å stemme for egne forslag tilsvarende det som ble gjennomført i Tønsberg bystyre 23.5.18.