Meny
Karoline sykepleier
Karoline Lie, Ordførerkandidat for Tønsberg Sp

Enda bedre helse- og omsorgstjenester nær folk!

De som trenger det skal få institusjonsplass i våre kommunale helse- og omsorgstjenester! Derfor vil regjeringen sette av 3 milliarder kroner til 1500 nye sykehjemsplasser. Regjeringen lover også et løft for de som jobber i eldreomsorgen. Dette gir trygghet for eldre og pårørende over hele landet.

– Vi vil bidra til gode tjenester nært folk og støtte opp om det viktige arbeidet kommunene gjør for å sikre en verdig eldreomsorg. Tilskudd til utbygging av flere sykehjemsplasser er svært etterspurt av kommunene og helt sentralt for å ruste oss for framtida. Økte midler til kommunene, sammen med tillitsreform i offentlig sektor og et desentralisert utdanningstilbud er viktig for at vi skal kunne møte utfordringene i omsorgstjenestene, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Dette jubler jeg over og vi er klare for arbeidet som vi folkevalgte i kommunen må følge opp videre. Et stort arbeid ligger foran oss og tiden er knapp for å ruste opp helsetjenestene våre for utfordringene i møte. Vi blir flere eldre, flere med komplekse sykdomsbilder og vi lever stadig lenger. Andelen eldre vil øke betraktelig i årene som kommer. Allerede er vi over en million pensjonister, og det er to generasjoner eldre samtidig. Noen er friske, andre trenger mer omfattende hjelp. Vi – fellesskapet – skal være der for alle.

Det skal være godt å bli gammel i Tønsberg og du skal føle deg ivaretatt når du blir syk eller av en eller annen grunn er i behov for tjenester av kommunen. Vi må sørge for at våre pasienter og brukere og ikke minst pårørende har et godt nettverk rundt seg i situasjonen de står i. Derfor satser Tønsberg Sp på flere koordinatorstillinger for å bidra til sømløse tjenester, være en nær kontakt for våre pasienter, brukere og pårørende samt bidra til rett tjeneste og kompetanse på rett plass.

Videre prioriteres et løft for forutsigbarhet i helsetjenesten med en satsing på flere faste team rundt våre pasienter i hjemmebaserte tjenester slik at våre brukere i størst mulig grad skal kjenne fagfolkene som kommer til dem.

Flere plasser

Regjeringen tar nå ansvar og varsler at de bevilger mer midler til flere institusjonsplasser samtidig som at det gis midler til rehabilitering av allerede eksisterende institusjoner. Samtidig styrkes fagskoletilbudet, det satses på desentraliserte studieløp og det blir lettere å ta etter- og videreutdanning. Kompetente og myndiggjorte medarbeidere er en forutsetning for god omsorg. Helsepersonell må få bruke mest tid der de trengs mest. Det gjør vi gjennom god organisering, mer samhandling mellom tjenestene og bedre oppgavedeling. Det gir gode pasientforløp og mer tid til helsehjelp og trygg omsorg.

Tønsberg Senterparti jobber for at vår kommune blir den mest attraktive arbeidsplassen ved å blant annet sørge for at våre ansatte har det godt på jobb, opplever mestring og utfordring og blir sett, hørt og verdsatt. Vi vil prioritere å la våre ansatte tilegne seg relevante kurs, etter- og videreutdanning for å løfte våre ansatte og tjenestene vi leverer.

Jeg gleder meg til det videre arbeidet for enda bedre helse- og omsorgstjenester i hele Tønsberg kommune!