Meny

Sjøfartsbyen Tønsberg - nå og i fremtiden

«Hele Tønsberg» er en av parolene for partiet vårt.

Dette gjelder også næringsutvikling. Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmarked i nærheten der du bor. Vi ønsker også at nye bedrifter og nye næringer skal finne sin fremtidige plass i Tønsberg og at det hele tiden skapes gode og lønnsomme arbeidsplasser.

Områdene regulert til næringformål ved sjø og spesielt ved kai ønsker vi fortsatt skal være rene næringsområder fordi:

1) Å blande bolig med næringsvirksomhet er krevende. Støy, transport, lasting/lossing både i og utenfor normal arbeidstid vil lett legge begrensninger for type bedrift aktivitet.

2) Miljø. Avstand mellom store boområder og dagens store næringsområder på f.eks. Borgeskogen eller Linnestad er for stor, og det eksisterer ikke gode nok kollektivløsninger som hindrer betydelig biltransport til og fra. Vi ønsker kort veg mellom næring og bosted. Dette får vi ikke til dersom all næring som ikke er lydløse kontorbedrifter flyttes innover i landet.

3) Tønsberg har relativt høy andel kontorarbeidsplasser, offentlig administrasjon og sykehus m.m. som krever høyere utdanning. Det er utfordrende å finne nok plass sentralt i Tønsberg til arbeidsplasser med noe mer plasskrevende industri. Vi trenger også disse arbeidsplassene og en boltreplass for disse bedriftene nær byen.

4) På tilsvarende måte som jordvern er lite lønnsomt for utbygger, men svært viktig for oss alle, kan vi si det samme om kaivern. Å bygge bolig foran en slik god kobling mellom sjø og land er rett og slett sløsing med de mulighetene og de fordelene terrenget gir oss. Slike områder er egentlig svært verdifulle – selv om de ikke benyttes i dag.

Tilbud til næringslivet

Tønsberg må også tilstrebe å ha områder og satsinger klare for å ha noe å tilby de som etablerer sin bedrift her og at de også ønsker å videreutvikle denne videre her. Det er her dialog mellom bla. kommune, fylkeskommune, eier, bedrifter og for eksempel universitetsmiljøet i Horten kan være viktig.

Hoved utfordringen er at næringsområder har en langt lavere (leie) pris enn områder ved sjøen som er regulert til bolig formål. Resultatene av dette ser vi mange steder og i vår kommune på for eksempel Jarlsø og Jarlsø Marina. Bedriften hadde plutselig ikke lenger noe sted å være da husleien ble sagt opp. Vi var svært nær ved å miste viktige arbeidsplasser med ringvirkninger fordi det var bedre butikk for eier av området å bygge leiligheter.

Kommunen må tenke langsiktig – svært langsiktig.

Ta vare på kaianleggene

I dag der det for eksempel begrenset lønnsomhet i å frakte vanlige varer sjøveien via Tønsberg. Larvik er i praksis vår hoved import/ eksport havn. Gods til og fra Tønsberg kommer i hovedsak på gummihjul med etter manges mening litt for dårlig betalte sjåfører. Kan/vil dette endre seg? Kanskje. Største kilde til mikroplast i havet er for eksempel plast fra bildekk…..

I alle år har vi i Norge eksportert og importert varer via nærmeste havn. For volum varer som tømmer, korn, knust stein, en del byggevarer osv. er avstanden til nærmeste havn vesentlig for fortjenesten. I noen tilfeller er det grunnlaget for lønnsomheten. Hva som skjer ute ved kysten kan derfor være vesentlig for de som driver næring innover i landet. Den «store blå vegen» (sjøfart) har vært helt sentral i utviklingen av Tønsberg og områdene innenfor fra lenge før dette ble et handelssted og frem til i dag.

Verden vil selvsagt fortsatt endre seg! Senterpartiet ønsker at Tønsberg fortsatt skal ha noe maritim aktivitet og mye liv og røre der land møter hav. Selv om vi har mange sjøfarende turister som besøker oss sjøveien noen uker om sommeren, tror vi det er vanskelig å få til et godt aktivitetsnivå hele året med dagens utvikling. Dvs. færre skipsanløp, nedbygde dypvannskaier, færre skipsservicebedrifter og en leverandørindustri som ikke finner det verdt bryet å holde på her. Dette er også viktig for byen Tønsberg, stedets identitet og historie og for oss som bor her. At vi tar vare på de få dypvannskaier vi har igjen og en god infrastruktur mellom hav og land er også svært viktig for beredskap.

Tønsberg Senterparti vil jobbe for at Tønsberg skal kunne kalle seg en sjøfartsby og havneby og ha i alle fall et ben inne i maritime næringer også om 100 år. Godt valg!