Meny

Vi må få lobbyregister i Tønsberg

Tønsberg er en kommune i sterk vekst. Debatt om byutviklingen er sunt. Imidlertid oppstår det stadig mistanke om for tette koblinger mellom utbyggere og politikere. Dette kan vi ikke leve med. Vi trenger et lobbyregister, mener Senterpartiet.

Å være lokalpolitiker er en krevende oppgave for dem som tar på seg vervet. Det er mye å sette seg inn i. Det meste av møtevirksomheten skjer på fritiden. For de aller fleste er dette en dugnad for fellesskapet. Ønsket om å gjøre endringer til beste for alle er sterkt i alle politiske leire. Det arbeides hardt for byens beste av alle kommunestyrets medlemmer. Da må vi sørge for at politiske vedtak er forankret i tillit.

Tilliten mellom innbyggere og politikere er avgjørende for at demokratiet skal fungere. Da må politikerne snakke med folk og veie ulike interesser mot hverandre. Det er en del av oppgaven. Slik kontakt er viktig for å sikre at saker er best mulig opplyst, og at det faglige beslutningsgrunnlaget er godt. Både for den enkelte politiker og kommunens administrasjon er kontakten med innbyggerne av stor betydning. Dette har vært praksis i Tønsberg. Slik må det være.

Samtidig kan utstrakt kontakt med næringslivet og ulike aktører med sterke interesser også være avgjørende for utfallet av en sak. Det kan bety en form for påvirkning, hvor de med store ressurser har lettere for å nå frem med sine argumenter og synspunkter. Her kan den vanlige borger uten tilsvarende ressurser stå i fare for ikke å bli hørt på samme måte. De med mindre makt og innflytelse kommer dårligere ut. For å motvirke dette blir vi som lokalsamfunn avhengig av åpenhet og innsyn i beslutningsprosessene. Dette sikrer at alt går riktig for seg.

Norge har liten tradisjon for å ha åpenhet rundt lobbyisme og påvirkning av beslutninger. Europarådets antikorrupsjonsorgan GRECO har anbefalt økt åpenhet om hvem som påvirker de beslutningene vi fatter. OECD har i sin rapport «Drivers of trust in Public Institutions in Norway» (2022) anbefalt at Norge bør vurdere behovet for å regulere lobbyisme. I dag er vi ett av de landene i vår del av verden som ikke har fokus på dette. OECD undersøkte 41 land og fant ut at 21 av disse hadde lobbyregister eller lignende ordninger (2021).

I Kommune-Norge har hver enkelt kommune et lovpålagt Kontrollutvalg med ansvar for alt går riktig for seg. På årets Kontrollutvalgskonferanse for hele landet fikk vi vite at Kommunenes Sentralforbund (KS) har fokusert på åpenhet og lobbyisme. En måte å gjøre dette på kan være at den enkelte kommune etablerer et åpenhetsregister (lobbyregister).

Advokatfirmaet Lund & co. har på vegne av KS utarbeidet en slik utredning. Den viser hvordan kommunen kan etablere et register som ivaretar en rekke hensyn. Dette dekker også hensynet til personvern etter EUs personvernforordning (GDPR). Her får vi et anbefalt forslag til modell for registrering av kontakt i pågående saker mellom politikere og ulike aktører.

Det som registreres i KS' modell er telefoner og møter mellom politikere og juridiske personer i form av foretak og selskaper. Hva som foregår på sosiale medier inngår ikke. Dette treffer de mest ressurssterke aktørene med økonomiske interesser i større prosjekter. Den enkelte borger med en vanlig søknad til kommunen om en tjeneste eller en byggesak dekkes ikke av ordningen. Dette er heller ikke av interesse i denne sammenhengen. Lovverket vil dessuten kreve samtykke fra medlemmene i alle de viktigste folkevalgte organene som deltar i ordningen. Det vil med andre ord være mulig for enkelte politikere å reservere seg mot å delta i et lobbyregister. Da har man samtidig avstått fra åpenhet med den politiske kostnaden det medfører.

Vi i Tønsberg Sp har programfestet at vi vil jobbe for å få på plass et lobbyregister i vår kommune i neste valgperiode. KS sin modell er lovlig, og kan innføres uten å komme i konflikt med dagens lovverk. Den gir større åpenhet og innsyn i demokratiske beslutningsprosesser enn vi praktiserer i dag. Av praktiske grunner mener vi at lobbyregisteret bør innføres for alle medlemmer av kommunestyret. Dette sikrer størst mulig grad av innsyn i hva som foregår i våre folkevalgte organer. En positiv effekt av dette vil være en mindre høyrøstet byutviklingsdebatt og et lavere konfliktnivå i andre viktige saker.

Med et lobbyregister oppnår vi at innbyggerne kan kikke det politiske miljøet i kortene. Det kan være greit å sette lys på hva man driver med.